tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

YÖNETİCİ ATAMA SINAVININ ŞİFRELERİ

tesakademi

2 GÜN

 

1- Devamsızlık yapan öğretmenin okula bunu bildirmesi

2- Yol izni(gidiş-dönüş)

3- Hastalık izninin ibrazı

4- İlköğretimde öğretmenler kurulu toplantısının yazılı imza ile duyurulması(önce)

5- Aday memurların sınavlarının duyurulması.

 

3 GÜN

 

1- İl öğrenci meclislerinin sonuçlarının duyurulması

2- İlgilinin isteği üzerine tasdikname düzenlenmesi için verilen iş günü.

3- 1702 sayılı kanuna göre okula devam etmeyen öğretmenin mazereti ihbar etmesi.

4- İlköğretimde velilerin öğrencinin devamsızlığını bildirmesi.

 

5 GÜN

 

1- Okullarda yapılan yeterlilik sınavına başvuru yapılması.(önce)

2- Müdür tarafından öğrenciye verilebilecek izin süresi.

3- İlköğretimde toplantı duyurusu.

4- Valinin maaş kesmesi.(en fazla)

5- Ortalama- yükseltme sınavlarına başvuru süresi(önce)

6- ortaöğretim devamsızlık mektubu (1. )

7- İller arası nakilde devamsızlıktan sayılmaya süre.

 

7 GÜN

 

1- Bilgi edinmede kişiden izin alma (önce)

2- Ortaöğretimde yazılı tarihlerin duyurulması(önce)

3- Sınava katılmayan öğrencinin mazereti bildirmesi(en geç)

4- Kütüphaneden ödünç alma süresi.

5- Gezi planlarının okul müdürlüğüne teslim edilmesi(önce)

6- Ortaöğretim öğretmenler kurulu toplantısının duyurusu.(önce)

7- Devamsızlık yapan öğretmenin mazeretini kanıtlaması.

8- Evlilik, çocuk evlenmesi, ölüm izni.

9- 657 DMK’ya göre verilen disiplin cezalarına yapılan itiraz.

 

10 GÜN

 

1- 4483 sayılı kanuna göre memurun yargılanmasına yaptığı itiraz.

2- İlköğretim okullarında yapılan sınavın sonuçlarının duyurulması.

3- Babalık izni

4- Ortaöğretim devamsızlıkta 2. uyarı mektubu.

5- Okul öncesi devamsızlık mektubu.

 

15 GÜN

1- Bilgi ve belgeye erişim

2- Bilgi ve belgenin verilmemesi üzerine yapılan itiraz.

3- Ortaöğretimde yapılan sınavların sonuçlarının duyurulması (en geç)

4- Okulda maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin Milli eğitim müdürlüğüne bildirilmesi.

5- Okul Aile Birliği toplantınsın duyurulması( herkese)

6 – 2. dönem yapılacak nakillerin 2. dönemden itibaren yapılacak süre.

7- 1702 sayılı kanuna göre memurdan kesilen maaş kesimi en fazla.

8- Yeni tayin yerine gitme.

9- Ortaöğretim son devamsızlık mektubu iadeli taahhütlü.

10- İlköğretimde çeşitli nedenlerle öğrenciye verilebilecek izin süresi.

 

20 GÜN

 

1- Ortaöğretimde yeni kayıtların kayıt defterine işlenmesi.

2- Devamsızlık sınırı.

3- Ortaöğretimde hazırlanan diplomaların soğuk damga için milli eğitime gönderilmesi.

4- Hizmet süresi 1-10 yıl olan memurun yıllık izni.

5- Hekimin verebileceği hastalık izni.

 

30 GÜN

 

1- Dilekçeye ilgili makamın vereceği cevap.

2- 4483 yargılama için amirin vereceği soruşturma.

3- Ortaöğretimde öğrencinin dosyasının istenmesi.

4- Rehberlik çerçeve programının okullara ders yılı başından önce gönderileceği süre.

5- Hizmet süresi 10 yıldan fazla(en az 11 yıl) olan memurun yıllık izni.

6- Askerlik dönüşü göreve başlama.

7- TBMM’nin kurum ve kuruluşlara yazdığı dilekçe cevaplanma süresi.

 

60 GÜN

 

1- TBMM’ye gönderilen dilekçelere cevap verilmesi.

 

 

MEVZUATLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

 

1- Doğumdan önce bir bayana 3 ay kala nöbet verilmez. Doğumdan sonra ise 1 yıl nöbet verilmez.

2- Doğum öncesi 8 hafta doğum sonrası 8 hafta olmak üzere doğum izni verilir.

3- Çoğul gebeliklerde ise doğum öncesine 2 hafta daha eklenir.

4- Doğum yapacak kadın şartları elverişli olması üzerine doktor raporuna binaen doğum öncesi 3 haftaya kadar çalışabilir. Burada kalan süre doğum sonrasına eklenir.

5- Doğum sonrası ilk altı ay süt izni 3 saattir. Daha sonra 12. aya kadar 1,5 saattir.

6- Yazışmalarda kullanılan kâğıt A-4 kâğıt tipidir. Kenarlarda bulunan boşluklar he köşeden 2,5 cm’dir. Kâğıtta times new roman yazı tipi kullanılır. Karakter olarak da 12 punto kullanılır. Satır aralığı 1 satır aralığıdır.

7- Yazışmalarda çok gizli, gizli, özel, hizmete özel ve kişiye özel gizlilik dereceleri vardır.

8- Tekit yazısı acele ve günlü yazılarda, cevabın makul süre içerisinde gönderilmemesi halinde kuruluşa hatırlatma amacıyla yazılır.

9- Tüm kurum ve kuruluşlar kendilerine gelen bilgi edinme dilekçelerini ŞUBAT ayı sonuna kadar Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kuruluna gönderir.

10- Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu kendisine gönderilen raporları inceler ve sonuçlarını NİSAN ayı sonuna kadar TBMM’ye gönderir.

11- TBMM ise gelen raporu 2 ay içerisinde kamuoyuna açıklar.

12- Bilgi edinme değerlendirme raporunda şunlar bulunur: gelen dilekçe sayısı, kabul edilen dilekçe sayısı, reddedilen dilekçe sayısı, ayrıştırılan dilekçe sayısı(gizli bilgi ve normal bilgi içeren) ve ret üzerine itiraz edilen sayı.

13- Dil

14- ekçelerde bulunması gerekenler: adı- soyadı, imza, iş veya ikametgâh adresi.

15- Dilekçelerde belli bir konu muhteva etmeyenler, imzasız, ad- soyad belirtilmeyen, genel bilgi içeren, iş ve ikametgâh adresi bildirilmeyenler dikkate alınmaz.

16- 1739 sayılı kanuna göre süreklilik, bilimsellik, yöneltme, genellik ve eşitlik önemlidir.

17- Sicil raporları en geç 31 aralık tarihinde ilgili makama verilir.

18- Sicil raporu düzenlenebilmesi için en az 6 ay amirin yanında çalışmış olmak gerekir.

19- İlköğretimde sınıf yükseltme bir defa yapılabilir.

20- 6-14 yaş arası ilköğretim çağı.

21- Ortaöğretimde en son yapılacak kayıt yaş sınırı 18dir.

22- Okullarda törenlerde kullanılacak bayrak 150*225 cm olmalıdır.

23- Bayrak törenleri gün batımından önce yapılır.

24- Bayrak törenleri nöbetçi öğretmen ve 3 öğrenci(son sınıf öğrencisi) tarafından bayrak çekilir.

25- Bayrak hızlı bir şekilde çekilir.

26- Sadece 10 Kasım günü saygı duruşu iki dakikadır.

27- Bilgi edinme değerlendirme kurulu 9 kişiden oluşur. Bunları bakanlar kurulu seçer. Ama başkanlarını kuruldaki 9 kişi kendi aralarından seçer. Görev süreleri 4 yıldır.

28- Okul disiplin kurulu başkanı okul müdür başyardımcısıdır.

29- Adaylık süresi en az 1 sene en fazla 2 senedir. Bu sürede asli göreve geçemeyenlerin memurluk hayatı biter.

30- 657 sayılı DMK’da temel ilkeler şunlardır: sınıflandırma, kariyer, liyakat.

31- Süreğen hastalıklarda ve ağır hastalıklarda 18 aya kadar izin verilebilir.

32- İllerde hastalık iznini vermeye yetkili amir mülki amirdir.

33- Adaylık süresince önce temel eğitim verilir. Bu eğitim 50 saatten az olamaz. Süre olarak da en az 10 gün en fazla 1 aydır. Hazırlayıcı eğitim en az110 saattir. Süre olarak da en az 1 ay en fazla 3aydır. Uygulamalı eğitim ise 220 saatten az olamaz ve en az 2 ay en fazla 5 aydır.

34- İlköğretime bulunulan yılın aralık ayına kadar 72 ayını doldurmuş çocuklar kaydedilir.

35- İlköğretimde birleştirilmiş sınıflar dahil en fazla 40 öğrenci bir sınıfta olabilir.

36- Ortaöğretimde yazılı sınavlar iki ve daha az olan dersler için en az iki tanedir. Üç ve daha fazla olan dersler için en az 3 tanedir.

37- Klasik türde yapılan sınavlarda ilköğretimde en az 3 soru sorulur, ortaöğretimde en az 5 soru sorulur.

38- Okula ait olan tarla en fazla 50 dekar olabilir.

39- Hapishane, meyhane, kahvehane vb. yerler okula en az 100 mt. Uzak olmalıdır.

40- Çırak olmak için 14-19 yaş, kalfa olmak için 19-22 yaş ve usta olmak için 22 yaş ve üstü olmak gerekir.

41- Sicil raporunun yeterli olabilmesi için en az 60 olması gerekir.

42- Sicil notları 0-59 yetersiz, 60-75 orta, 76-89 iyi ve 90 ve üstü pekiyi.

43- 1. ve 2. sicil amirinden olumsuz not alanlar 3. sicil amirine müracaat edilir. Eğer iki sene üst üste olumsuz sicil alırsa başka bir sicil amirine verilir. Tekrar olumsuz sicil alırsa bu defa görevine son verilir.

44- Taşımalı eğitim yapılan yerlerde en az 2,5 km en fazla 30 km olur. Taşımalı eğitim olması için 1,2 ve 3 lerde 15ten az, 4-5-6-7-8 lerde ise 60tan az olacak.

45- Okul taşıtlarının arkasında yansıtıcı bir şekilde OKUL TAŞITI yazası yer alacak. Okul taşıtının arkasında en 30 cm çapında kırmızı DUR lambası olacak. Okul taşıtlarının yaşı en fazla 20 olacak. Bakımları 6 ayda bir mutlaka yapılacak.

46- Okul taşıtı sürücüsü en az 5 senelik b sınıfı ehliyet veya en az 3 senelik e sınıfı ehliyet sahibi olacak. Son 5 sene içinde ehliyeti birden fazla alınmamış olacak ve son 5 sene içinde kasten adam öldürme gibi kazalara karışmamış olacak.

47- Okul taşıtındaki rehber en az 20 yaşında ilköğretim mezunu ve güvenilir birisi olacak.

48- Okul taşıtlarını kiralama okul aile birliği tarafından yapılır. Okul aile birliği başkanı ve bir temsilci, çocuğu taşınacaklardan 4 veli, okulu koruma derneğinden 1 temsilci ve okul vakfından 1 temsilci ihaleyi yapar.

49- Örgün eğitim kurumları: Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim ve Yükseköğretim.

50- Okul öncesi kurumları zorunlu değildir. Fakat ilköğretim kurumları zorunludur, 8 yıldır. Karma eğitim yapılır. Ortaöğretim kurumları isteğe bağlıdır. Yükseköğretim kurumları ise sınavlı ya da sınavsız geçişe tabidir.

51- Nöbet olarak ortaöğretimde görev ders saatinden 30 dk. Önce başlar, 15 dk. Sonra biter. İlköğretimde ise ………………………………………………………………..

52- Rehberlik faaliyet raporları ve il rehberlik kurulu her sene eylül ve haziranda toplanır.

53- Ulusal bayram olarak 29 Ekim CUMHURİYET BAYRAMI kutlanır.

54- Her 5 senede bir özel olarak kutlanan bayram 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramıdır.

55- Cumhuriyet bayramları Ankara’da Dışişleri Bakanlığınca, diğer yerlerde ise İçişleri Bakanlığınca hazırlanır. Ankara’da çelenk koyma törenleri Ankara Valiliğince düzenlenir.

56- 23 Nisan ve 19 mayıs Bayramları Milli Eğitim Bakanlığınca, 30 Ağustos Zafer Bayramı ise Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanır.

57- Top atışları nüfusu 300000 üstünde olan yerlerde düzenlenir.

58- Cumhuriyet bayramı 28 Ekim günü saat 13.00 de 21 pare top atışıyla başlar ve ertesi gün akşam sona erer. 23 Nisan aynı gün sabah saat 08.00 da başlar ve akşam sona erer.19 Mayıs bayramı aynı gün sabah saat 07.00 de başlar sadece Ankara ve Samsun’da top atılı yapılır akşama biter. 30 ağustos bayramı ise aynı gün sabah 07.00de başlar ve akşam sona erer.

59- 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU.

60- Bilgi edinme dilekçe, elektronik ortam, faks vb. iletişim araçları ile olabilir ama sözlü olamaz.

61- Yayımlanmış bilgi ve belgeler bilgi edinmeye konu olamaz.

62- Zarar görebilecek bilgi ve belgelerde inceleme, not alma, dinleme veya görüntüleme yapılabilir.

63- Bilgi ve belgeye erişim 15 gün içinde sağlanır.

64- Bilgi edinme değerlendirme kurulu 9 kişiden oluşur. Yargıtay, Danıştay,ceza hukuku, idare hukuku, anayasa hukuku, barolar birliği, hakim ve 2 genel müdür. Bu kişileri bakanlar kurulu seçer.

65- Bilgi edinme değerlendirme kurulu en az ayda bir toplanır.

66- SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

67- Öğrenci kulübü ve toplum çalışmalarında katılımcılık, gönüllülük, planlılık, üretkenlik ve işbirliği temel ilkelerdir.

68- 1,2,3 sınıflarda 5 saat, 4,5,6,7,8. sınıflarda 10 saat, lisede ise 15 saat toplum hizmeti yapılır.

69- Gezilerde 40 öğrenciye kadar 1 yönetici ve en fazla 2 öğretmen görevlendirilir.

70- Yurt dışı gezilerine vali izin verir.

71- ADAY ÖĞRETMENLERİN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

72- Aday memurlara temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim verilir.

73- Merkezi eğitim yönetme kurulunun sekretarya işlerine Hizmet içi eğitim dairesi başkanlığı yapar.

74- Temel eğitim 50 saatten az olamaz ve en 10 gün en fazla 1 aydır. Hazırlayıcı eğitim 110 saatten az sınavlar olamaz ve en az 1 ay en fazla 3 aydır. Uygulamalı eğitim 220 saatten az olamaz en az 2 ay en fazla 5 aydır.

75- Sicil amirleri ile en az 6 ay çalışılmalıdır.

76- Adaylık süresi en az 1 sene en fazla 2 senedir ve eksik eğitim 1/5 oranında tamamlattırılır.

77- Adaylık süresince işine son verilenler 3 sene memurluğa alınmazlar.

78- İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

79- Şube öğretmenler kurulu 4ile 8. sınıf öğretmelerinden oluşur.

80- Zorunlu eğitim çağı 6-14 yaş.

81- İlköğretimde ders 40 dakikadır. Teneffüsler en az 10 dakikadır. Beslenme teneffüsü 20 dakikadır. Yemek ve dinlemeye en az40 en fazla 60 dakika ayrılır.

82- YİBO’da etüt 2 sattir.

83- İlköğretimde veli gösteremeyenlerin velisi okul müdürüdür.

84- İlköğretimde sınavlarda 3 ve 3ten az olan ders saati olan derslerde en az 2 sınav diğer hallerde ise en az 3 sınav olur.

85- İlköğretimde klasik sınavlarda en az 3 soru sorulur.

86- İlköğretimde 10 iş günü içinde sınav sonuçları duyurulur.

87- Veli bilgilendirmesi kasım ve nisan ayının 2. haftası olur.

88- İlköğretimde ceza olarak uyarma, kınama ve okul değiştirme cezası verilir.

89- İlköğretimde nöbetler 20dk. Önce başlar ve 20 dk. Sonra biter.

90- KÜTÜPHANE YÖNETMELİĞİ

91- Okullarda 3000 kitabı geçen hallerde okula kütüphaneci atanır.

92- Kütüphanede teknik hizmetlerde kaynakların seçimi ve sağlanması, düzenleme, sınıflama, bakım, onarım ve ayıklama vardır.

93- Kütüphanede kataloglama anglo Amerikan kataloglama kuralları ile olur. Sınıflama ise dewey onlu sınıflama sistemi kullanılır.

94- Kütüphaneden ödünç alam süresi bir haftadır.

95- Her öğrenciye kütüphaneden bir defasında en fazla iki kitap, öğretmenlere ise en fazla üç kitap ödünç verilir.

96- Kütüphaneden ödünç verilmeyen kitaplar: danışma kaynakları, piyasada olmayan kitaplar, süreli yayınların son sayısı.

97- ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

98- Ortaöğretimde ders saati 45 dakikadır. İki ders arası en az 5 dk. Teneffüs olur.

99- Ortaöğretimde bir sınıfta en fazla 36 öğrenci bulunmalıdır.

100- Ortak ders, alan dersi ve seçmeli ders olmak üzere üç farklı ders tipi vardır.

101- Ortaöğretimde teorik dersler öğleden önce, uygulamalı dersler öğleden sonra yapılmalıdır.

102- Ortaöğretimde kayıt için en fazla 18 yaşını bitirmemiş olmalıdır.

103- Ortaöğretimde öğrenci dosyaları eski okulundan 1 ay içinde istenir.

104- Ortaöğretimde yeni kayıt olan öğrenci kayır defterine 20 gün içinde işlenir.

105- 5,10ve 15 gün devamsızlıkta veliye uyarı kağıdı gider.

106- Ortaöğretimde kayıt kabul komisyonunda müdür, müdür yardımcısı, rehber öğretmen, bir öğretmen ve bir veli yer alır.

107- Diplomalar mezuniyet tarihini izleyen 20 gün içinde mem’e gönderilir ve burada soğuk damga vurulur.

108- Tasdikname en geç 3 iş günü içinde düzenlenir.

109- Müdür başyardımcısı disiplin kurulunun başkanıdır.

110- Müdür yardımcısı ÖSYM işlerini halleder.

111- Ortaöğretimde nöbetler ilk dersten 30 dk. Önce başlar ve son dersten 15 dk. Sonra biter.

112- Gece bekçisi olmayan okullarda 3 veya daha fazla hizmetli varsa dönüşümlü olarak gece nöbeti tutulur.

113- Seyyar direkli bayraklar 150*225 cmdir.

114- Bayrak taşımda 3 öğrenci ve bir öğretmen(nöbetçi öğretmen) görevlidir.

115- Konuşmalar istiklal marşından önce bitirilir.

116- Ortaöğretimde seçmeli ders haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar seçilir. Yeterli olmayanlar ise ilk hafta değiştirilir.

117- Seçmeli dersin okutulması için en az 10 öğrenci seçmelidir.

118- Müdürler kurulu okullar başlamadan en 15 gün önce toplanır.

119- Ortaöğretimde sınavlarda en az 5 klasik soru sorulur.

120- Ortaöğretimde yazılı tarihleri en az bir hafta önce duyurulur.

121- Sınavlara katılmayan öğrenciler 7 gün içinde mazeretinin belgelendirmesi gerekir.

122- Ortaöğretimde sınav sonuçları en geç 15 gün içinde duyurulur. Öğrencinin istemesi halinde sınav kağıdı 7 iş günü içinde bir kez daha incelenebilir.

123- Ortalama ile geçme fen lisesinde ve sosyal liselerde 3,50, Anadolu lisese ve yabancı dil ağırlıklı liselerde 3,00, genel lise, güzel sanatlar ve meslek liselerinde 2,50dir.

124- SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

125- Okul servis araçları en az 9 oturma yeri olan taşıtlarla yapılır.

126- Dur lambası en az30 cmdir.

127- Servislerin 6 ayda bir defa bakım ve onarımı yapması gerekir.

128- Araçlar 20 yaşından büyük olamaz.

129- Geri ödeme okul ve ikamet adresinin değişmesi, hastalık,okumaktan vazgeçilmesi halinde yapılır.

130- Servis aracını kullananın en az3 senelik e sınıfı ehliyet ya da 5 senelik b sınıfı ehliyeti olması gerekir. Aynı zamanda son beş yıl içinde kusurlu kaza ve ölümlü kazaya karışmamalıdır.

131- Servis araçlarını kiralama komisyonunda okul aile birliği başkanı ve bir temsilci 4 taşımalı veli.

132- OKUL ÖNCESİ KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

133- Okul öncesi kurumlarında anaokulunda 36-72 ay öğrenciler, ana sınıfında 60-72 ay arası öğrenciler yer alır.

134- Okul öncesinde günde 6 saat ders yapılır ve ders süresi 50 dakikadır.

135- En az 10 en fazla 20 öğrenci olmalıdır.

136- Öğle yemeği tam gün eğitim yapanlarda 60 dakikadır.

137- Tam günde çalışan öğretmen günde en fazla 9 saat, haftada 42 saat; yarım günde çalışanlar ise günde en fazla 6, haftada ise 30 saat görev yaparlar.

138- Devamsızlık için 10 günde uyarı olur, 20 günde ilişik kesilir.

139- 222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU

140- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre ilköğretim okulları, tamamlayıcı ve yetiştirici sınıflar ve kurslar, özel eğitime muhtaç çocuklar için açılan okullar ve sınıflar mecburidir.

141- 222 sayılı kanunda isteğe bağlı olan okullar okul öncesi kurumları, tamamlayıcı sınıflar ve kurslar.

142- Birleştirilmiş sınıflarda bir öğretmen en fazla 40 öğrenci düşer.

143- 222 sayılı kanuna göre veliler mazereti 3 gün içinde bildirmelidir. Her devamsızlık için 15 tl ceza verilir.

144- Çocuğunu okula cezaya rağmen göndermeyene 500tl ceza verilir. Yanlış beyanda ise 100 tl ceza verilir.

145- Her türlü bar, kahvehane vb. yerler okula en az100 mt. Uzakta olmalıdır.

146- Okula gelir sağlayan topraklar en fazla 50 dekardır.

147- İlköğretimde uygulama bahçesi en az 2 dekar en fazla 10 dekardır.

148- İlköğretimin gelirleri: devlet gelirlerinden %3 az olamaz, özel idarelerden %20, köy bütçelerinden %10, para cezaları, hurdalar ve faizler.

149- BAYRAMLAR VE KUTLAMALAR

150- Cumhuriyet bayramını başkentte dışişleri bakanı, başkent dışında içişleri bakanı koordine eder. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı ile gençlik ve spor bayramını ise meb koordine eder. Zafer bayramını ise genelkurmay başkanlığı koordine eder.

151- Cumhuriyet bayramı 28 ekim günü saat 13te 21 pare top atışıyla başlar ve 29 ekim 24te biter.

152- 29 ekim başkentte çelenk koyma, anıtkabire çelenk koyma ve istiklal marşı, cumhurbaşkanının tebrikleri kabulü ve diğer faaliyetler şeklinde kutlanır.

153- Ankara’da çelenk koyma Ankara Valiliğince düzenlenir.

154- Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 23 nisan 08.00 de başlar ve gece 24te biter.

155- Atatürk’ü anma ve gençlik ve spor bayramı 19 mayıs saat 07.00 de başlar ve sadece Ankara ile Samsun’da top atışı yapılır. Gece 24te sona erer.

156- Zafer bayramı 30 ağustos 07.00 ile 24.00 arası yapılır. Saat 12.00de 21 pare top atışı yapılır.

157- Top atışları nüfusu 300.000 olan yerlerde yapılır.

158- Beş yılda bir düzenlenecek tören başkentte 19 mayıs bayramında uygulanır.

159- 3071 DİLEKÇE HAKKINDA KANUN

160- 3071 e göre dilekçeler sadece Türkçe yazılır. Dilekçelerde ad-soyad, imza ve işyeri veya ikamet adresi mutlaka bulunmalıdır.

161- Dilekçeye yetkili makam 30 gün içinde cevap verir.

162- Tbmm’ye gönderilen dilekçeler dilekçe komisyonunda incelenir ve 60 gün içinde sonuçlandırılır.

163- Tbmm’nin gönderdiği dilekçeler 30 gün içinde cevaplanır.

164- 3071e göre incelenemeyecek dilekçeler bir konu ihtiva etmez, yargı ile ilgilidir veya dilekçede mutlaka bulunması gerekenler yoktur.

165- 5442İL İDARESİ KANUNU

166- İl ve ilçe kurulması,adının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması Kanun ile değiştirilir.

167- Bucak kurulması,adının değiştirilmesi veya başka bir ilçeye bağlanması, arazi ve mevki adlarının değiştirilmesi içişleri bakanlığı kararı ve cumhurbaşkanı onayı ile olur.

168- Yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi bayındırlık ve iskan bak(şimdi çevre ve şehircilik oldu) ile sağlık bakanlığının mütalaası ile olur.

169- İllerin idaresi yetki genişliğine dayanır. Başı validir.

170- Vali muavini valinin yazı işlerini düzenler.

171- Vali muavini olmak için en az 6 yıl kaymakamlık yapmış ve en az 2 yılını doğuda geçirmiş olması gerekir.

172- Valiler içişleri bakanlığının inhası ve bakanlar kurulu kararı ve cumhurbaşkanı onayı ile atanırlar.

173- Vali askeri ve adli alanlar hariç her alanı denetleyebilir ve teftiş eder.

174- Vali yaptığı teftişten sonra ve usulüne göre uyarma, kanama ve 5 günlüğe kadar aylıktan kesme cezası verebilir. Valiler tarafından verilen cezalar kesindir ve tebliğ tarihinde sicile işlenir.

175- Valiler, vali muavini, kaymakam, il idare şube başkanları, il ve bölge muhakemat müdürleri, genel ve özel kolluk amirlerinin 1. derecede, diğer memurların 2. derecede sicil amiridir.

176- Vali dört defadan az olmamak kaydıyla idarede birliğin sağlanması için şube başkanlarını heyet halinde toplar.

177- Kaymakamlarla ise en az bir defa ilin yönetimini değerlendirmek için toplanır.

178- İlçe idaresinin başı kaymakamdır.

179- Kaymakam ilçe idare şube başkanlarına acele hallerde 8 güne kadar, diğer durumlarda ise 1 aya kadar izin verebilir.

180- Kaymakam uyarma ve kınama cezası verebilir.

181- Kaymakam ilçe idare şube başkanlarının genel, özel ve kolluk amirlerinin 1. derecede, diğer memurların 2. derecede sicil amiridir.

182- Kaymakam bir senede tüm bucak ve köylerin en az yarısını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder.

183- Bucakların başı bucak müdürüdür. Bucaklar kasaba ve köylerden oluşur.

184- Bucak müdürü uyarma cezası verebilir.

185- Bucak müdürü olmak için en az lise mezunu olmak, askerlik yapmış olmak,30 yaşı geçmemiş olmak ve sağlık raporu almak gerekir.

186- Bucak meclisi her yıl ekim ayı başında toplanır ve üyelerinin süresi 4 yıldır.

187- İl idare kurulları vali başkanlığında hukuk işleri müdürü, defterdar, milli eğitim müdürü, bayındırlık müdürü, soysal ve sağlık yardım müdürü, tarım ve veteriner müdüründen oluşur.

188- İlçe idare kurulu ise kaymakam başkanlığında tahrirat katibi, malmüdürü, hükümet hekimi, milli eğitim memuru, tarım memuru ve veterinerden oluşur.

189- İl idare kurullarında alınan kararlara 91 gün içinde itiraz edilebilir. Bu itiraz danıştaya yapılır. İlçe idare kurullarına itiraz ise il idare kuruluna yapılır.

190- 4483 SAYILI DEVLET MEMURLARININ YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

191- 4483 sayılı kanuna göre ilçede kaymakam, ilde ve merkez ilçede ise vali soruşturma izni yetkisi verir.

192- 4483e göre il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları için soruşturma iznine içişleri bakanlığı izin verir.

193- 4483e göre belde belediye başkanlarına soruşturma iznine ilin valisi izin verir.

194- Yetkili mercii soruşturma izni konusundaki kararını 30 gün içinde verir. Bu süre zorunlu hallerde 15 gün uzatılabilir.

195- 4483e göre verilen karara 10 gün içinde itiraz edilir. İtirazlar ise en geç 3 ay içinde karara bağlanır. İtirazlar cumhuriyet başsavcılığına yapılır.

196- Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri, müsteşar, vali ve tbmm genel sekreteri hakkında soruşturmayı Yargıtay cumhuriyet başsavcısı yapar.

197- Kaymakamları ise il cumhuriyet başsavcısı yapar.

198- Genel olarak ise cumhuriyet başsavcısı yapar.

199- OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

200- Okul aile birliğine göre okul yöneticileri,öğretmenler ve veliler birliğin tabii üyesidir.

201- Birliğin üç organı vardır. bunlar genel kurul,yönetim ve denetim kuruludur.

202- Genel kurul her yıl en geç ekim ayı sonunda toplanır. Sadece yeni açılan okullarda müdür okul açılışından sonra iki ay içinde toplar.

203- Genel kurul toplantısı en az 15 gün önce duyurulur.

204- Toplantı yeter sayısı yönetim ve denetim kurulunun asil ve yedek toplamından dört katından az olamaz. Eğer 100 sayısının altında ise iki katından az olamaz.

205- Okul aile birliği yönetim kuruluna velilerden 4 asil 4 yedek, okul müdürü, bir öğretmen veya yedek müd. Yard. Ve öğretmenden oluşur. 100ün altında olanlarda sayı 1 eksiltilebilir.

206- Denetim kuruluna ise 2 asil ve 2 yedek veli ile 1 asil 1 yedek öğretmen seçilir.

207- Yönetim kurulu başkanı kesintisiz en fazla dört defa seçilebilir.

208- Toplantı en az 5 üye ile yapılır. 100ün altın olan okullarda ise 3 üye ile yapılabilir.

209- Özürsüz 3 toplantıya katılmayan istifa etmiş sayılır.

210- Denetim kurulu yönetim kurulunu 6 ayda bir denetler.

211- Okul aile birliğinin gelirlerinden bağışlar bankaya yatırılır.

212- Okuldaki kiraya verilecek yerlerden alına gelirlerin %1i birlikçe, %3ü üçer aylık dönemlerde işletmeci tarafından hazineye aktarılır.

213- Gelirlerin %80i birliğe aktarılır.%10u ilçe mem’e, %10 u il mem’e aktarılır.

214- Eğer ilde ise %80i birliğe gerisi ise (%20si) il mem’e aktarılır.

215- Gelirler harcanırken okul müdürü, başkan ve muhasip üye imzasıyla bankadan çekilir.

216- Okul aile birliği en az 2 yılda bir bakanlık veya valilik tarafından denetlenir.

217- RESMİ YAZIŞMA KURALLARI

218- Resmi yazılarda kâğıt tipi A4 veya başlıklı kâğıt kullanılır.A4=210X297dir.A5 ise 210x140dır.

219- Satır aralığı olarak 1 satır aralığı kullanılır.

220- Yazı tipi olarak times new roman kullanılır.

221- Karakter boyutu olarak 12 karakter kullanılır.

222- Yazı alanı üst, alt, sağ ve sol taraftan 2,5 cm boşlukla olur.

223- Sayfa numarası yazı alanının sağ altına toplamda kaçıncı sayfanın olduğunu belirtilerek yazılır. 7/35 gibi.

224- Başlık en fazla 3 satır olur.

225- Kayıt numarası arka yüzeye yazılır.

226- Gizlilik derecesi en üste ve ortaya yazılır.

227- Başlıkta hangi makamın yazdığı vardır.

228- Başlıktan sonra 2 satır aralığı verilir ve sayıya geçilir. Sayıda kod numarası, dosya numarası ve kayır numarası verilir.

229- Daha sonra konu gelir. Konu en basit dille yazılır.

230- Daha sonra hangi makama gönderileceği yazılır.

231- Makamdan sonra ise ilgi gelir. İlgide nereden alındığı belirtilir.

232- Yazıdan sonra imza ve daha sonra sol başta ekler ve dağıtım yer alır.

233- Tekit yazısı gönderilecek yazını cevabının alınmadığı ve bu durumun acilen bildirilmesi gerektiği durumlarda yazılır.

234- Sayı ve harften sonra sayıda nokta konur.

235- Alt makama rica ederim, üst ve aynı düzey makama arz ederim, üst ve ast makama arz ve rica ederim.

236- İmzada imza üstte olur, sonra altta ad-soyad yer alır ve en alta ise unvan yazılır.

237- Onay için büyük harflerle onay yazısı yazılır.

238- Gizlilik dereceleri çok gizli, gizli, özel, hizmete özel, kişiye özel şeklindedir.

239- Çok gizli yazılar çift zarfla gönderilir.

240- EK DERS YÖNETMELİĞİ

241- Örgün, yaygın eğitim kurumlarında müdür, müdür baş. Yard. Ve müdür yard. Haftada 6 saat aylık karşılığı ders okutur.

242- Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri maaş karşılığı haftada 18 saat okutur.

243- Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri 15 saat maaş karşılığı ders okuturlar.

244- Atölye ve laboratuar öğretmenleri haftada 20 saat maaş karşılığı ders okutur.

245- Genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate kadar ek ders verilebilir.

246- Atölye ve laboratuar öğretmenlerine 20 saati zorunlu 24 saate kadar ek ders verilebilir.

247- İlköğretimde 1 Temmuza kadar ve 1 Eylülden okul açılıncaya kadar günde 3 saat ek ders yazılır.

248- Bölüm şefi haftada 10 saat, atölye ve laboratuar şefi haftada 6 saat ek ders alır.

249- Sosyal etkinlik ve sınıf öğretmenliği 2 saat.

250- Aday öğretmenlerin eğitimlerinde derslerine girenler haftada en fazla 30 saat ek ders alabilir.

251- Yetiştirme, okuma-yazma ve uyum kurslarında haftada 10 saate kadar ek ders verilebilir.

252- Emeklilere ve resmi görevi bulunmayanlara haftada 30 saate kadar ders verilebilir.

253- İl, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri 25 saat, eğitim müfettişleri ise 20 saat ek ders alır.

254- Tam gün tam yıl uygulamasında müdür ve baş yardımcı 30 saat ek ders alır.

255- Yatılı okulların müdür ve müdür başyardımcıları haftada 30 saat ek ders alır.

256- Her türlü Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi,spor lisesi, kız ve erkek teknik , ticaret meslek, turizm meslek,özel eğitim kurumları, okul öncesi kurumlarında görev yapan müdür ve müdür baş yardımcıları 25 saat, müdür yardımcıları 20 saat ek ders alır.

257- Okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı 28 saat diğerleri ise 22 saat ek ders alır.

258- Müdür yetkili öğretmenler tatillerde 12 saat, ders yılında ise 3 saat ek ders alır.

259- Rehber öğretmenler 18 saat ek ders alırlar.

260- Ram da görevli öğretmenler 15 saat ek ders alırlar.

261- Hazırlık ve planlama görevi her 10 saatte 1 saat ve en fazla 3 saat.

262- Sınav komisyonu ve gözcülük 5 saat.

263- Komisyon üyeliği en fazla 12 kez, gözcülük en fazla 15 kez.

264- Belleticilik 4 saat, nöbet 6 saat.(pansiyonlu okullarda)

265- Bir öğretmen belleticilikte ayda en fazla 48 saat alabilir.

266- Egzersiz çalışmaları haftada en fazla 6 saattir.

267- Kadrosunda ders dolduramayan öğretmenler 15 gün içinde milli eğitim müdürlüğüne bildirilir.

268- Hangi okulun hangi dersleri okutabileceği talim terbiye kurulunca belirlenir.

269- Diğer okul ve kurumlarda ders görevi 10 saati geçemez.

270- MEB PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ

271- Memur izninin bittiği günden sonraki ilk çalışma gününde işe başlamak zorundadır.

272- Hizmet süresi 1-10 yıl olanlar 20 gün, 11 yıl ve fazlası 30 gün izin kullanır.

273- Yol süresi gidiş-dönüş en çok 2 gündür.

274- Birbirini izleyen 2 yılın izni aynı yılda kullanılabilir.

275- Mazeret izinleri kadın memura doğumdan önce sekiz hafta, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 hafta analık iznidir.

276- Çoğul gebeliklerde doğum öncesine 2 hafta eklenir.

277- İyi ve çalışabilecek memur doğumdan önce 3 haftaya kadar çalışabilir. Bu süre doğum sonrasına eklenir.

278- On gün babalık izni verilir.

279- Evlilik ve ölüm izni yedi gündür.

280- Emzirme için ilk altı ay 3 saat, ikinci altı ay 1,5 saat izin verilir.

281- Taşrada ilde valiler, ilçede kaymakam aylıksız izinde onay verir.

282- Rapor halinde hastalıkta 18 ay izin verilebilir.

283- Doğum sonrası 24 ay aylıksız izin verilebilir.

284- Evlat edinmede 24 aya kadar aylıksız izin verilebilir.

285- Kanser, verem ve akıl hastalıklarında 18 ay, diğerlerinde ise 12 aya kadar hastalık izni verilebilir.

286- Bir hekim 20 güne kadar izin verebilir. 2. defa da 20 güne kadar rapor verebilir.

287- Hastalık izninin ibrazı en geç 2 gündür.

288- Askerden dönünce terhisten sonra 1 ay içinde göreve başlamak zorundadırlar.

289- Yüksek lisansa devam edenlere 2 yarım gün izin verilebilir.

290- Radyoaktif işlerde çalışanlara her yıl 1 ay fazladan izin verilir.

291- Memurlara her fazladan 8 saat çalışma için 1 gün izin verilir. Bu şekilde en çok 10 gün izin verilir.

292- DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

293- MEMUR-1. SİCİL AMİRİ-2. SİCİL AMİRİ

294- Merkez teşkilatı

295- Müsteşar-bakan

296- Müsteşar yardımcısı-müsteşar

297- Özel kalem müdürü-bakan

298- Müşavir-müsteşar

299- Talim terbiye kurulu başkanı – bakan

300- Teftiş kurulu başkanı- bakan

301- Başmüfettiş ve müfettiş- teftiş kurulu başkanı

302- Genel müdür, daire başkanı, savunma sekreteri- müsteşar

303- TAŞRA TEŞKİLATI

304- İl milli eğitim müdürü- vali

305- Şube müdürü, ilköğretim müfettişleri ve okul müdürleri- il milli eğitim müdürü- vali

306- İlköğretim müfettişleri- ilköğretim müfettişleri başkanı- il milli eğitim müdürü.

307- İlçe milli eğitim müdürü- kaymakam- vali

308- Şube müdürü- ilçe milli eğitim müdürü- kaymakam

309- Milli eğitimdeki memurlar- şube müdürü- ilçe milli eğitim müdürü

310- Öğretmen- okul müdürü- ilçe milli eğitim müdürü

311- İldeki öğretmen- okul müdürü- şube müdürü.

312- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

313- Milli eğitim teşkilatı merkezi taşra, yurt dışı ve bağlı kuruluşlar olmak üzere 4 teşkilattan oluşur.

314- Bakanlık merkez teşkilatı şu birimlerden oluşur: bakanlık makamı, talim ve terbiye kurulu, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı birimler(toplam 5 birim)

315- Bakanlık makamı bakan, müsteşar ve 7 tane müsteşar yardımcısından oluşur.

316- Talim terbiye kurulu başkanlığı: ders araç gereçlerini araştırmak, geliştirmek, yurt içi ve dışı hareketleri takip etmek, milli eğitim şurasının sekreterliğini yapmak, denklikleri tespit etmekle yükümlüdür.

317- Ana hizmet birimleri: okul öncesi eğitimi, ilköğretim gm, ortaöğretim gm, erkek teknik öğretim gm, kız teknik öğretim gm, ticaret ve turizm öğr gm, öğretmen yetiştirme ve eğitim gm, din öğretimi gm, çıraklık ve yaygın eğitim gm, yükseköğretim gm, dış ilişkiler gm, yurt dışı eğitim öğretim gm, özel eğitim gm, özel eğitim rehberlik ve danışma hizmeti gm, eğitek, okuliçi beden eğitimi spor işleri. (toplam 16 adet birim)

318- Ortaöğretim genel müdürlüğü şu okullardan oluşur: genel liseler, Anadolu liseleri, fen liseleri, Anadolu güzel sanat liseleri.

319- Erkek teknik öğretim müdürlüğü: endüstri meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri, Anadolu teknik liseler ve pratik sanat okulları.

320- Kız teknik öğretim genel müdürlüğü: kız meslek liseleri, kız teknik liseleri, Anadolu kız meslek liseleri, Anadolu kız teknik liseleri, olgunlaşma enstitüleri ve pratik kız sanat okulları.

321- Ticaret ve turizm öğretimi genel müdürlüğü: ticaret meslek liseleri. Otelcilik ve turizm meslek liseleri, sekreterlik meslek liseleri, Anadolu ticaret meslek liseleri, Anadolu aşçılık meslek liseleri.

322- Öğretmen yetiştirme ve eğitim genel müdürlüğü: öğretmen liseleri ve Anadolu öğretmen liseleri.

323- Din öğretimi genel müdürlüğü: imam hatip ve Anadolu imam hatip liseleri.

324- Çıraklık ve yaygın eğitim genel müdürlüğü: çıraklık ve mesleki eğitim merkezleri. Örgün eğitim dışında kalan yerler.

325- Danışma ve denetim birimleri: teftiş kurulu başkanlığı, hukuk müşavirliği, bakanlık müşavirleri(30 kişi), basın ve halkla ilişkiler müşavirliği.

326- Yardımcı birimler: personel genel müdürlüğü, yayımlar dairesi başkanlığı, hizmetiçi eğitimi dairesi başkanlığı, idari ve mali işler dairesi başkanlığı, öğretmen hizmet ve sosyal işler dairesi başkanlığı, işletmeler dairesi başkanlığı, yatırımlar ve tesisiler d. Başk., eğitimide araştırma ve donatım d. Bak., sağlık işleri d. Bşk,ortaöğrenim burs ve yurtlar dairesi bşk, araştırma geliştirme dairsi başkanlığı, çıraklık ve mesleki temel eğitimi geliştirme ve yayma d. Bşk., özel kalem müdürlüğü. (toplam 14 adet)

327- İdari ve mali işler arşiv hizmetlerini içine alır.

328- Sosyal işler protokolde özel kalem müdürlüğüne yardım eder.

329- Özel kalem müdürlüğü yazışmalar, protokol ve tören işlerinin yürütür.

330- Sürekli kurullar: milli eğitim şurası, müdürler kurulu, çıraklık ve mesleki eğitim kurulu, öğrenci disiplin kurulları özel ihtisas kurulları.

331- Milli eğitim şurası bakanlığın en yüksek danışma kuruludur.

332- Müdürler kurulu bakanlık teşkilatındaki birimlerin en üstte yer alan amirlerinden meydana gelir ve güçlü aşılamayan sorunlar ele alınır.

333- Özel ihtisas kurumlarına diğer teşkilattan en fazla 3 ay görevlendirme olabilir.

334- Taşra ve yurt dışı teşkilatı: il mem, ilçe mem, eğitim müfettişleri.

335- Eğitim müfettiş yardımcısı olmak için en az 4 senelik üniversiteli, 8 yıllık öğretmenlik yapmışve sınavı kazanmış olmak gerekir. 3 yıl sonra ise sınavla eğitim müfettişi olabilirler.

336- Milli eğitim bakanlığına bağlı kuruluş milli eğitim akademisidir.

337- Çpl nin açılabilmesi için ortaöğretim gm, erkek teknik öğretim gm, kız teknik öğretim gm, din eğitimi gm ve turizm ticaret eğitimi gm toplantısında kararlaştırılır.

338- Emeklilik işleri haziran ve temmuzda yapılır.

339- Kadrolar belirlenirken meb, maliye bakanlığı ve devlar personel başkanlığı belirler.

340- Öğretmenlerin hizmet bölgelerinde en az3 yıl görev yapmaları esastır.

341- İliçi ve il dışı tayinler haziran, temmuz ve ağustosta yapılır.

342- Yetki devri: üst makamın yetkilerinin bir kısmını asta devir etmesi.

343- Özürlü öğrenciden en az %20 özürlülük raporu istenir.

344- DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ YÖNERGESİ

345- Seçimler gizli, serbest, eşit, tek derceli ve genel oy esaslerına göre yapılır.

346- Tanıtım oy kullanma işleminden beş gün öncesinin sabahı başlar ve oy verme işleminden bir gün önce saat 17.00 de biter.

347- Okul seçim kurulu bir öğretmen başkanlığında öğrencilerden iki asil ve iki yedek üyeden oluşur.

348- Sandık kurulu, bir öğretmen, 3 asil ve 3 yedek öğrenci. Oy kullanma 9-16 saatleri arasındadır.

349- Seçim sonuçlarına itiraz seçimden sonraki gün yapılır.

350- En geç üç iş gününde itiraz sonuçlandırılır.

351- Okul meclisleri en az iki ayda bir, il öğrenci meclisi her dönemde en az bir, Türkiye öğrenci meclisi ise 23 nisan haftası toplanır.

Haber Kaynağı: www.kamudanhaber.com

569 views

tesakademi
ETİKETLER:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ