tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

Müdür Yetkililikle İlgili Karar!

tesakademi

  

    İdari Dava Daireleri 13.01.20011 de toplanarak yürütme durdurmayı red ettikten sonra yapılan itiraz üzerine itiraz ret vermiştir. şimdi müdür yetkilik yapanlara gerekli hak verilmiştir.

   DAVA DİLEKÇESİ

İlk Derece Mahkemesi Olarak
DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA
(DANIŞTAY 2.DAİRESİ BAŞKANLIĞINA)
Gönderilmek Üzere
…………..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMLİDİR
DAVACI : ………………
T.C.KİMLİK NO : ………………
…………….
DAVALI : Milli Eğitim Bakanlığı
Bakanlıklar/ANKARA
DAVA KONUSU: 01/11/2009 tarihinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdür Seçme Sınavının sebep, konu, maksat yönlerinden hukuka aykırı olması sebebiyle iptali, bu sınavın dayanağı olan Milli Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 8 ve 25 maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali, bu maddelerin uygulanmasıyla düzenlenen ve sınavın diğer dayanağı olan 28/09/2009 tarihinde yayımlanan Eğitim Kurumları Müdür ve Müdür yardımcılığı Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzunun 2.maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali, ileride tutularak davaya vekaleten katılacak olan Avukat giderinin ve yargılama masraflarının davalıya yükletilmesine karar verilmesi dava ve talebimizdir.
AÇIKLAMALAR
………….. tarihinde Fen Bilgisi Öğretmeni olarak ………. ili ……… İlçesi … ……… Orta Okuluna (İlköğretim Okulu) atandım. Atandığım okul müstakil bir orta okul olduğu için Müdür Yetkili olarak görevlendirilmedim. Daha sonraki dönemlerde görev yaptığım eğitim kurumlarında da Müdür Yetkili Öğretmen olarak görev yapmadığım Ekteki hizmet cetvelimden anlaşılacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığının 13/09/2009 tarihinde 27318 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliği, 28/09/2009 tarihinde Yayımladığı Eğitim Kurumları Müdür ve Müdür yardımcılığı Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu ile 01/11/2009 tarihinde yapılan Eğitim Kurumları Müdür Seçme Sınavına katılmamı re’sen engellemiştir.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ İLGİLİ YÖNETMELİĞİ VE SEÇME SINAVI İLE KILAVUZDAKİ düzenleme VE SÖZ KONUSU UYGULAMALARI HUKUKA AYKIRI OLUP İPTALLERİ GEREKMEKTEDİR.
ÇÜNKÜ;
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10/01/1995 tarihinde Fen Bilgisi/Kimya Öğretmeni olarak atandım. Görev yaptığım süre içinde hiçbir kıstası, ön elemesi olmayan ve üçüncü kademe yöneticilikten sayılan Müdür Yetkili Öğretmen olarak görev yapmam olanaksızdır. Atama branşı Sınıf Öğretmeni olmayan tüm branş öğretmenlerinin de benim gibi Müdür Yetkili olarak görevlendirilme şansı bulunmamaktadır.
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinde müdür olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar başlığı altında Eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklar için eğitim kurumlarında yöneticilik yapma ön koşulu getirilmiştir. Eğitim yöneticisi olduklarında bile unvanlarında değişiklik olmayan yöneticilik için idarecilik ön koşulu aramak hukuka aykırıdır. 2004 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan Yönetici Atama Yönetmeliklerinin tamamı yüce mahkemeniz tarafından yürürlüğü durdurulmuş ve iptal edilmiştir. Bu bağlamda bakıldığında yüce mahkeme tarafından iptal edilmeyen Kasım 1998 tarih ve 2494 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine ilişkin yönetmelik mahkeme kararıyla iptal edilmemiş tek yönetmelik olarak kalmıştır.2494 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan ilgili yönetmelik de Eğitim Kurumları Yöneticiliği Sınavı için idarecilik ön koşulu konulmamıştır.
Görevde yükselme ve unvan değişikliklerinde yöneticilik hizmeti aranması doğaldır.Ancak Eğitim Kurumları yöneticiliklerinin atanması bir unvan değişikliği ve görevde yükselme değildir. Sadece 657/88. maddesi gereği asli öğretmenlik görevinin yanında verilen ikinci görevdir. Kaldı ki öğretmenler asaleten yönetici olduklarında bile unvanları MEBBİS’te(Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) yine öğretmen olarak kalmaya devam ederken sadece görevleri değişmektedir.Eğitim Kurumları yöneticilikleri öğretmenler için unvan değil sadece görevdir.Unvanda değişiklik olmayacak bir sınav sonucunda idarecilik görevi aramak yersizdir.Davalı idare Seçme Sınavı için yöneticilik ön koşulu getirdiğinden dolayı Müdürlük Seçme Sınavına müracaat edemedim ve sonucunda sınava giremedim.
Ayrıca; hem ilgili yönetmelikle hem Seçme Sınav Kılavuzu ile öğretmenler arasında eşitsizliğe yol açacak uygulamaya gidilmiştir.Şöyle ki;
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Tanımlar Başlığı altındaki 4. maddesinin “ı” bendinde “Müdür Yetkili Öğretmen: Öğretmenlik ve müdürlük görevini birlikte yürüten öğretmeni, ifade eder” ayrıca 13/09/2008 tarihinde 27318 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine ilişkin yönetmeliğin Tanımlar başlığı altındaki 4. maddenin “ğ” bendinde “Müdür Yetkili Öğretmen: Müdür normu bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere görevlendirilen öğretmeni, ifade eder” denilmektedir. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere Müdür Yetkili Öğretmenlik bir görevlendirme olup asil bir Okul Müdürü ataması olarak değerlendirilemez.Ayrıca Müdür Yetkili Öğretmenlik de geçirilen süreler ve bu görevlendirmeye ilişkin bilgiler MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri)de Özlük Modülü altındaki Görev bilgileri sekmesinin alt basamağında bulunan Görevlendirmeler başlığı altında sunulmaktadır.Milli Eğitim Bakanlığı Müdür Yetkili Öğretmenliği kendi bilgi sisteminde bile görevlendirme olarak kayıt altına almaktadır.
Müdür Yetkili Öğretmenlik,müstakil müdürlüğü olmayan köylerdeki ilköğretim okullarında hem öğretmenlik hem de okulun idari işlerini sürdürme görevini yapmış ya da yapmakta olan sınıf öğretmenleridir.
Danıştay kararıyla “asaletin dışındaki görevlerin yöneticilikten sayılamayacağı” (Danıştay 2.Dairesinin 2006/558 Esas No ve 28/02/2007 tarihli 2007/782 nolu karar) vurgulanmış olmasına rağmen, 13/08/2009 tarihli yönetmeliğin 25. maddesinin ikinci bendinde ve Ek-2 Değerlendirme Formunda bu görevlere asil puan verilmek suretiyle meşrulaştırılmış olması ise yasal olmayan durumu meşrulaştırma çabası olarak ilk defa literatüre geçmiş bulunmaktadır
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine ilişkin yönetmeliğinin seçme sınavı başlığı adı altında ki 11. maddesi nin 6. fıkrasında “Mevcut yöneticiler ve daha önce yöneticilik yapmış olanlar ile bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlar, istemeleri hâlinde müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavlarına da girebilirler. Bu durumda olanlar istemeleri halinde bu yönetmeliğin sınava dayalı atamaya ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilirler.”denilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Geçmiş dönemlerde Yöneticilik görevlerinde bulunmadığım ve Müdür Yetkili Öğretmen olarak çalışmadığım için 01/11/2009 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının açtığı Müdürlük sınavına müracaat etmemi ve bu sınava girmemi engellenmiştir.
28/09/2009 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Eğitim kurumları Müdür ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı Kılavuzunun 2. maddesindeki Başvuru Şartları başlığı altında, Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine ilişkin yönetmeliğine atıfta bulunarak ilgili yönetmeliğin “7’ince ve 8’inci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları taşımaları halinde aday isterse Müdürlük Seçme Sınavına da başvuruda bulanabilecektir.” demektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı İlgi Yönetmeliğin 8. maddesinde Müdür olarak atanacaklarda aranacak özel şartları sıralamış ve
a) (C) tipi eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda; eğitim kurumlarında en az bir yıl yöneticilik yapmış olmak,
b) (B) tipi eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda; eğitim kurumlarında en az iki yıl yöneticilik yapmış olmak,
c) (A) tipi eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda; eğitim kurumlarında en az üç yıl yöneticilik yapmış olmak.
Ön koşullarını belirlemiştir. İdare Yapacağı sınav için ön koşullar belirleyebilir.Bu ön koşullar görevin gereği tüm personelin yerine getirebileceği adil ön koşullar olmalıdır. İlgi yönetmeliğin Yönetim kademelerinde geçmiş sayılan diğer görevler başlığı altındaki 25. maddesinin 2. bendinde; “En az bir yıl görev yapmış olmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde sayılır” denilmekle hiçbir zaman Müdür Yetkili Öğretmen olarak görev yapamayacak olan branş öğretmenleri ile herhangi bir kıstasa,elemeye,sınava dayanmadan idarenin sonsuz ve sınırsız yetkisine dayanılarak görevlendirilen Müdür Yetkili Öğretmen olarak görev yapabilme imkanlarına sahip sınıf öğretmenleri arasında eşitsizliğe neden olmaktadır.Hiç bir koşulda Müdür Yetkili Öğretmenlik yapamayacağımdan dolayı İlgi yönetmelik de ifade edilen Müdür Yetkili Öğretmenlik de geçirilen sürelerin üçüncü kademe yöneticiliklerden sayılması eşitsizliktir.
İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde ve Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Müdür Yetkili Öğretmenliğin hangi ön koşulla atanacağı,hangi sınava,hizmet içi kursa alınacağı yönünde bir açıklama bulunmamaktadır.İdarenin keyfiyeti ile Müdür normunun bulunmadığı ilköğretim okullarında görev yapan bir sınıf öğretmenine yönetim işlerini görmesi amacıyla yetki verilmektedir.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ UYGULAMALARI ANAYASAYA AYKIRIDIR.
Anılan nedenlerle, gerek dava konusu sınav gerekse sınavın dayanağı olan yönetmelik maddeleri ve bu maddelerin uygulaması olan adı geçen sınav başvuru kılavuzunun 2. maddesi sebep-konu-maksat yönlerinden açıkça hukuka aykırı olduğundan ve uygulanmaları halinde telafisi imkansız zararlara neden olacağından öncelikle yürütmelerinin durdurulmasını ve iptalini sağlamak amacıyla sayın mahkemenize başvurmak zorunda kaldık.
SONUÇ VE İSTEM: arz edilen ve re’sen araştırılacak sebeplerle, 01/11/2009 tarihinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdür Seçme Sınavının sebep, konu, maksat yönlerinden hukuka aykırı olması sebebiyle öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline, bu sınavın dayanağı olan Milli Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 8. ve 25. maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline, ve bu maddelerin uygulanmasıyla düzenlenen ve sınavın diğer dayanağı olan 28/09/2009 tarihinde yayımlanan Eğitim Kurumları Müdür ve Müdür yardımcılığı Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzunun 2. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline, ileride tutularak davaya vekaleten katılacak olan avukat giderinin ve yargılama masraflarının davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.23/11/2009
 
 
Şimdi dava ait dosya bilgileri
 
Dosyaya Ait Bilgiler
Dairesi İKİNCİ DAİRE
Davacılar AYHAN BAHADIR METİN
Davalılar
Davalılar MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
Genel Evrak Yıl – No 2009-169489
Esas Yıl – No 2009-6012
Davanın Türü İPTAL DAVASI(1.DERECE)
Davanın Konusu İSTİSNALAR
Geldiği Yer BOŞ
Geldiği Yer Esas Yıl – No –
Geldiği Yer Karar Yıl – No –
Geldiği Yer Temyiz Yıl – No –
Bölgeden Gönderme Tarihi
Daireye Geliş Tarihi 08/12/2009
İstem YOK
İstem Sonucu –
YD ile ilgili İstem VAR
YD ile ilgili İstem Sonucu RET
YD İtiraz ile ilgili İstem YOK
Dosyanın Son Aşaması Tekemmülde
Karar Sonucu
Karar Tarihi
Karar Yıl – No
 
Ardından 2. daire yürütme durdurmayı red verdi.  
 
13/01/2011 Tarihli
İdari Dava Daireleri Gündemi
 
Geldiği Dairedeki Bilgileri
Esas Yıl
Esas No
Karar Sonucu
Dairesi
Esas Yıl
Esas No
2010
655
İTİRAZ RET
İKİNCİ DAİRE
2009
6012
 
İdari Dava Daireleri 13.01.20011 de toplanarak yürütme durdurmayı red ettikten sonra yapılan itiraz üzerine itiraz ret vermiştir. şimdi müdür yetkilik yapanlara gerekli hak verilmiştir.

Yüksel CEBİŞ
Kamudanhaber/Osmaniye

411 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ