tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

Gül Sayıştay Kanunu’nu onayladı

Gül Sayıştay Kanunu’nu onayladı
tesakademi

Sayıştay Başkanı, Rapor Değerlendirme Kurulu Başkanlığını da yapacakSayıştay kanunu onaylandı 18 aralık 2010

 

Kanuna göre, Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahalli idareleri, özel kanunlarla kurulanlar da dahil olmak üzere diğer kamu idarelerini; bunların kurduğu veya ortak oldukları kuruluşları denetleyecek. Ancak, özel kanunlarla kurulan kamu şirketlerinden kamu payı yüzde 50-nin altına düşenler ortaklık hakkı yönüyle denetlenecek. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sayıştay denetimi kapsamı dışında tutulacak.

Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, hibeler, Hazine garanti ve alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili konular; tüm kaynak aktarım ve kullanımları ile AB fonları dahil yurt içi ve dışından sağlanan diğer kaynak ve fonların kullanımı; kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın (özel hesaplar dahil) tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetleri de Sayıştay denetimine tabi olacak. Sayıştay, yapılan anlaşma veya sözleşmelerdeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetleyecek.

Sayıştay, kamu idarelerine yönelik denetiminin sonuçları hakkında TBMM-ye doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunacak. Kamu idarelerinin denetimleri sonucunda sorumluların hesap ve işlemlerinden doğan kamu zararına yol açan hususlar kesin hükme bağlanacak.

-SORUMLULAR VE SORUMLULUK HALLERİ-

Hesapların verilmemesinden doğan sorumluluk, hesapların Sayıştay tarafından istendiği tarihte görev başında bulunan muhasebe yetkilisi ile üst yönetici veya görevlendirdiği harcama yetkilisine ait olacak. Sorumluların veya diğer ilgililerin, denetçilerin isteyecekleri bilgi, kayıt ve belgeleri vermeleri, işlem, faaliyet ve malların fiili ve fiziki durumlarını geciktirmeksizin göstermeleri zorunlu olacak.

Hesabını zamanında vermeyen sorumlular ile Sayıştay denetimine giren kamu idareleri görevlilerinden, denetleme ve yargılama sırasında istenilen her çeşit bilgi, belge ve defterleri vermeyen ve denetlemeyi güçleştirenlere, belgeleri verinceye kadar yarım aylık ödenecek.

Yarım aylık kesilmeye başlandığı tarihten itibaren muhasebe yetkilileri en çok 3 ay, diğer görevliler ise Sayıştay tarafından belirlenen süre içinde belgeleri vermez ve denetlemeyi ve yargılamayı güçleştiren sebepleri ortadan kaldırmazlarsa, bu defa ilgili kamu idarelerince atamalarındaki usule göre işten el çektirilecek, haklarında gerekli kovuşturma yapılacak.

-BAŞKAN SEÇİMİ-

Sayıştay Başkanı ve üyeliği için, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya öğrenim itibarıyla bunlara denkliği YÖK tarafından onanmış en az 4 yıllık fakültelerden mezun olduktan sonra kamu idarelerinde en az 16 yıl çalışmış olmaları şartı aranacak.

Sayıştay üyeliği, bakanlık, müsteşarlık veya valilik, rektörlük, Başbakanlık ve bakanlıklarla ilgili bağlı kuruluşların genel müdürlüğü veya başkanlığı, Maliye Teftiş Kurulu ile Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık ve bakanlıkların Teftiş Kurulu başkanlıkları, düzenleyici veya denetleyici kurul başkanlığı görevlerinde en az bir yıl bulunmuş olanlar da Sayıştay Başkanlığına aday olabilecek.

Sayıştay Başkanı, TBMM tarafından gizli oyla seçilecek. Seçilebilmek için TBMM üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olmamak kaydıyla, mevcudun salt çoğunluğunun oyu aranacak. Başkanın görev süresi 5 yıl olacak. En fazla 2 defa başkan seçilebilecek.

Sayıştay Başkanına biri denetim, diğeri yönetimle ilgili işlerde yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı görevlendirilecek. Başkan yardımcıları daire başkanı statüsünde olacak.

Daire başkanları Sayıştay Genel Kurulunca, üyeler ise TBMM tarafından seçilecek.

Sayıştay başsavcısı ve savcıları, Sayıştay Başkanının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile atanacak.

Başsavcının görev süresi 4 yıl olacak. Süresi dolan Sayıştay Başsavcısı yeniden atanabilecek.

-YÜKSEK DİSİPLİN KURULU-

Kanunla, Sayıştay bünyesine dahil yargı ve karar organları, yaptıkları hizmetlere göre sınıflandırılıyor. Ayrıca, “Başkanlık”, “Rapor Değerlendirme Kurulu”, “Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu” Sayıştay-ın organları arasına ekleniyor.

Daireler Kurulu, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemler, Sayıştay Başkanı tarafından incelenmesi istenen konular hakkında görüş bildirecek.

Sayıştay Başkanı, Rapor Değerlendirme Kurulu Başkanlığını da yapacak.

Kurul, Sayıştay raporları ile Sayıştay Başkanı tarafından incelenmesi istenen konular hakkında görüş bildirecek. Sayıştay raporlarının kurulda görüşülmesi sırasında ilgili grup başkanı veya raporun denetçisi katılarak görüşünü açıklayacak. Sayıştay raporlarının görüşülmesi sırasında açıklamalarda bulunması için ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi veya görevlendireceği yardımcısı çağrılabilecek.

Yüksek Disiplin Kurulu, her takvim yılı için Sayıştay Genel Kurulunca seçilecek 5 daire başkanı ve her daireden seçilecek birer üye ile kurulacak.

Disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası verilmesine ilişkin kararlar üçte iki çoğunlukla verilecek. Haklarında isnatta bulunulan disiplin kurulu üyeleri, kurula katılamayacak. Kurul, Sayıştay Başkanı, daire başkanı ve üyeler hakkındaki disiplin soruşturmalarına bakacak.

Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu; Sayıştay Başkanı, daire başkanı ve üyeler dışındaki meslek mensupları hakkındaki yükseltme işleri ile disiplin soruşturmaları ve ceza kovuşturmalarını yürütecek.

35 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ