tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

3. TURDA GENEL BAŞKAN HİZMET KOLUMUZUN PROBLEMLERİNİ DİLE GETİRDİ

tesakademi

 

TOPLU GÖRÜŞMELERDE HİZMET KOLUMUZLA İLGİLİ TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRDİK
Toplu Görüşme’nin üçüncü turunda da söz alan Genel Başkan İsmail Koncuk, hizmet kolumuzdaki çalışanların yaşadıkları sorunları ve sendikamızın tekliflerini dile getirdi. Ayrıca başta Bakan Yazıcı olmak üzere toplantıda hazır bulunan katılımcılara Türk Eğitim-Sen’in tekliflerini içeren rapor dağıtıldı.

 

Genel Başkan İsmail Koncuk toplantıda özetle şunları söyledi:
“Türk Eğitim-Sen olarak eğitimi çok önemsiyoruz. Zira eğitim milli kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Eğitim, bir milletin medeniyet, kültür, sanat başta olmak üzere her anlamda ilerlemesini sağlayan çok önemli bir faktördür. Eğitimin amacı; demokratik hukuk devletinin ihtiyacı olan çağdaş bireyleri; güven ve sorumluluklarının bilincinde, özgür ve özgüven sahibi, bilgi çağı insanları olarak yetiştirmektir. Eğitimi çağa uygun hale getirmek ve geleceğimizi güvence altına almak için; hayatla ve ekonomiyle bütünleşmiş, dünya standartlarında kaliteyi yakalamış ve hayat boyu devam eden eğitim sistemi hedef alınmalıdır.

 

Bugün geldiğimiz noktada eğitimde kalite yakalanamamış, eğitim çalışanları aldıkları ücret ve yönetmeliklerden kaynaklanan sebeplerden dolayı huzursuz durumdadırlar.
Eğitim hizmet kolunda Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları, Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışanları ve üniversite çalışanları bulunmaktadır. Bu çalışanların ekonomik ve sosyal haklar konusunda yaşadıkları sorunlar çözülmediği sürece eğitimde kalite ve başarıyı da sağlamak mümkün değildir.

Sorunları ilgili Bakanlığa ve YÖK’e ve kurumlara sürekli taşıyoruz. mali konulardaki sorunların genelde Maliye Bakanlığı’ndan kaynaklandığı söylenmektedir. Maliye Bakanlığı’nın yetkilileri buradalar; mali konulardaki sorunlar sendikamızın da görüşleri doğrultusunda mutlaka çözülmelidir. Maalesef Milli Eğitim Bakanlığı bugüne kadar sorun çözen değil, sorun üreten bir Bakanlık haline gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı çok önemli bir bakanlıktır. Eğitim, sağlık önemlidir bunların yeniden yapılanmaya ihtiyaç vardır.

Türk Milli Eğitimi’nin genel amacı iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmektir. Sonuç itibariyle eğitimin amacı, insanları mutlu kılmaktır. Seçilen ders kitaplarıyla, eğitim politikalarıyla; öğretmen, yönetici atamalarıyla, çalışanların sosyal özlük haklarının iyileştirilmesi anlamında meseleye topyekün bakıldığı zaman toplumun, çalışanların mutsuz olduğunu görüyoruz.

Dediğimiz gibi, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmek olmasına karşılık maalesef bu amaca ulaşılmamıştır. Sokaklardaki kap-kaç olayları ve uyuşturucu batağında olan gençlerimizle karşılaşmak bizleri üzmektedir. Toplum, yaşanan ekonomik kriz ve adaletsiz anlayıştan dolayı gergin ve gelecekten ümitsizdir. Türkiye iyi bir noktaya gitmiyor.

Malumunuz olduğu üzere; insan topluluklarını kaynaştırıp buluşturan, milletleştirerek tarih sahnesinde devamını sağlayan başlıca etkenlerden birisi, Milli Kültür’dür. Bu anlamda ülkede bütünlük sağlanamamıştır. Yıllarca ilköğretim okullarında söylenen andımızın kaldırılması tartışmaları buna çok açık bir örnektir. Yine eğitim dilimiz, Anayasa’da yer aldığı üzere Türkçe’dir.

Türk Milleti’ndenim diyen insan, her şeyden evvel mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz. Sendikamız, Anayasamızda da ifade edildiği gibi eğitim dilinin tek olduğuna inanmakta ve güzel Türkçe’mizin “Bilim dili” olarak  herkesçe kabul edilmesini arzu etmektedir. Bunun dışında hiçbir teklifi kabul edemeyiz, etmeyiz.

Eğitim çalışanları içerisinde Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışanları, üniversitelerimiz ve Milli Eğitim Bakanlığı vardır. Her çalışan bizim için değerlidir, kıymetlidir, tüm bu çalışan arkadaşlarımızın sorunları vardır.

Eğitim çalışanları içerisinde öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve itibarı bitirildi. Öğretmenlik çok farklı istihdam türlerini içinde barındırır oldu. Kadrolu, vekil, ücretli, sözleşmeli öğretmenlikler oluştu. Güvencesiz çalıştırılmanın yaygınlaştırıldığı bir eğitim anlayışı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu uygulama, hem çalışma barışını bozmakta hem de eğitimi geriye götürmektedir.

150 bin öğretmen açığı olduğu bir zamanda, 250 bin Eğitim Fakültesi çıkışlı diploma sahibi öğretmen adaylarını bekleteceksiniz, yerine vekil ve ücretli öğretmen çalıştırarak kar yaptığınızı zannedeceksiniz.  Bu anlayıştan derhal uzaklaşarak 4/B statüsünde çalışanları da en kısa sürede kadroya geçirerek, tüm çalışanların kadrolu görev yaptığı öğretmen açığını kapatacak uygulamaların ortaya konulması gerekiyor.

Bilgi toplumunun temel anlayışı olan insan gücü her şeyin önüne çıkarılmalıdır. Çünkü artık ülkelerin zenginlikleri para ile ya da doğal kaynaklarının zenginliği ile değil, bilgi ve insan kaynaklarının zenginliği ile ölçülmektedir. İnsan gücü yetiştirmenin tek yolu da eğitim ve öğretimdir. Bu bakımdan zorunlu eğitimde, tüm çağ nüfusunun okullaştırılacağı, sınıf mevcutlarının standartlara uygun olarak denge sağlayacağı yatırımlara önem verilmelidir.

Son zamanlarda öğretmenlerin görevleri azmış gibi maaş karşılığı ders saatlerinin 5 saat arttırılacağı yönünde basında haberler yer almaktadır. Bu haber doğru mudur bilemiyoruz. Yetkililer burada ne yapmak istiyorlar anlamış değilim. Bunun adı tasarruf olamaz. Bu ateşle oynamak demektir. Bu tehlikeli bir iştir. İyileşme beklerken böylesi haberler eğitim çalışanlarının moral ve motivasyonunu bozmuştur. Bu düşünce kafalardan silinmelidir. Bakanlık, eğitim çalışanlarına sokakları göstermektedir. (Bu konu tartışılırken Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci AĞBAL söz alarak, ‘Bizim tarafımızda böyle bir çalışma yoktur. Ben de bunu gazetelerden okudum. Doğru değildir.’ açıklamasını yaptı.) Bunun üzerine Genel Başkan Koncuk, bu sözü bir taahhüt olarak kabul ediyorum dedi.

Her yıl eğitim-öğretim yılı başında ödenen “Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği”; brüt bir maaş tutarında ve hizmet sınıfı ayrımı yapılmadan, tüm eğitim çalışanlarına (Üniversiteler ve YURT-KUR dahil olmak üzere) Akademik, Yardımcı hizmetli ve Tüm Genel İdare Hizmetleri personelinin tamamına ödenmelidir. Bununla ilgili verilen kanun teklifinin bir an önce yasalaşması için gerekli çalışma yapılmalıdır. Yine aynı şekilde, üniversite ödeneğinin de her düzeydeki akademik ve idari personel olmak üzere tüm üniversite çalışanlarına ödenmesi sağlanmalıdır.

Gelir vergisi dilimleri yükseltilmeli, vergi oranları düşürülmelidir. 16.12.2006 gün ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2006/11350 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin DDers ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esaslarda bugüne kadar yapılan uygulamalar ve 5473 sayılı Kanun’la getirilen yeni düzenlemeler sonucu ortaya çıkan yanlış ve eksik konuların dikkate alınacağı yeni bir düzenleme yapılmalıdır. Son yapılan ek ders düzenlemesinden Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan şefler ve uzmanlar yararlanamamışlardır. Bunların da ek ders saatleri artırılmalıdır. Hükümet kamudaki maaş adaletsizliğini gidermek için çıkardığı ek ödeme düzenlemesinden; şube müdürleri, uzmanlar, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve şefler yararlanamamışlardır. Bu çalışanlar da ek ödemelerden yararlanacak duruma getirilmelidir.

KEY hesabı alacaklarının ödenmesinde yaşanan olumsuzluklar kamu çalışanları üzerinde hükümete karşı önemli oranda güven sarsıcı etkide bulunmaktadır. Bu hak edişlerin bir anönce ödenmesi gerekmektedir. Nöbet tuttuğu halde ücret alamayan personele de nöbet ücreti verilmelidir. Gece nöbet tutanlara izin verme yerine diğer kurumlarda olduğu fazla mesai ücreti ödenmelidir.Mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında yapılan seminer, hizmet içi eğitim kursları ve toplantıları isteğe bağlı olmalı, zorunluluk halinde katılan öğretmen, idareci ve diğer personele ek ders ücreti ödenmeli ve mücavir alan dışından gelenlere harcırah ödenmelidir. Burs alan çocukların ebeveynleri üzerinden sağlık tedavilerini yapmalarına imkan sağlanmalıdır. Askere giden personele askerlik süresince, maaşının 1/4 oranında maaş verilmelidir. Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavı öğretmen çocuklarına tanınan kontenjanın Bakanlıkta merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan tüm eğitim çalışanları da dahil edilmelidir.

Parasız yatılılık ve Bursluluk Sınavına başvurabilmek için belirlenen miktar ailenin yıllık gelirinin fert başına düşen miktarı 2008 yılında 5400 YTL iken 2009 yılında 4353 TL olarak belirlenmiştir. Rakam düşürülünce eğitim çalışanlarının çocukları bu sınavlara müracaat edememiştir. Kat, yat sahibi zengin aile çocuklarının müracaatının kabul edilmesi çok büyük bir çelişkidir. Rakamların yükseltilerek mağduriyetin giderilmesi gerekir.

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hakkında görüşlerimizi istemiştir. Sendikamızın görüşleri 26.01.2009 tarihinde gönderilmiştir. Önerilerimizin dikkate alınarak bir an önce yeni yönetmeliğin uygulamaya konulması gerekir Atama ve yer değiştirmelerde, her iki eşin branşında norm kadro açığı olma şartı kaldırılmalı ve aile bütünlüğü göz önüne alınmalı, sağlık, öğrenim durumları dikkate alınmalı, eskiden olduğu gibi, tüm atama ve yer değiştirme işlemlerinde hizmet süresi hesaplamasında 30 Eylül tarihi esas alınmalı ve il emrine atamalar gerçekleştirilmelidir.

Zorunlu/İsteğe Bağlı/Özür Grubu gibi yer değiştirme dönemlerinde branşlarda illerde fazla açık görünmemektedir. Norm kadro açığı olan tüm branşlar gösterilmelidir

Aday öğretmenlerin özür grubu nakillerinde stajyerliğin kalkmış olması şartı kaldırılmalı, aile bütünlüğüne saygı duyulmalıdır.

Mevcut atama yönetmeliği ile ve yönetmeliğin bazı maddelerinin farklı yorumlanması sonucunda eşler bir araya gelemiyor. Aileler parçalanıyor, çalışanlardan birisi Mardin’de bir diğeri Muğla’da görev yapıyor. Bu ayrıcalığı hiçbir vicdan kabul edemez.

Eğitim çalışanlarının üniversiteye girmesindeki puanlar dikkate alındığında yüksek dereceden maaş almaları gerekirken daha az puanla üniversiteye girenler mezun olup görev aldıkları kurumlardan daha fazla maaş almaktadır. Bu bir çelişkidir. Ek gösterge rakamları 3000’den yukarı çıkmıyor, bu haksızlıktır. Haksızlığın giderilmesi gerekir. Ek gösterge rakamları 8. dereceden başlamalı, 1. derece ek gösterge rakamı 3600’e yükseltilerek hiyerarşik düzene göre yeniden belirlenmelidir. Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personelin de ek göstergeden faydalanması sağlanmalı, aynı eğitim düzeyinde olup aynı işi yapan kamu görevlileri arasındaki ek gösterge farklılığı giderilmelidir. Eğitim çalışanlarının tamamı çok yetersiz maaş almaktadır. Kamu görevlilerinin maaşlarına yapılacak artışlarda hedeflenen enflasyon yerine açlık ve yoksulluk sınırının dikkate alınması bir zorunluluk olarak görülmelidir. Eğitim çalışanlarının maaşları AB standartlarına çıkarılmalıdır.

Ek ödemeler konusunda da problemler yaşanmaktadır. Bilhassa endüstri meslek liselerinde mesai sonrası ve Cumartesi, Pazar günleri yapılan döner sermaye çalışmaları, diğer kurumların döner sermaye çalışmaları ile karıştırılmaktadır. Bu uygulama sebebiyle endüstri meslek liselerinde yapılan döner sermaye çalışmaları sıfır noktaya düşmüştür. Endüstri meslek liselerinde bulunan alet edavat, makina ve teçhizat boşuna yatmakta, insan gücü heba edilmektedir. Bunun zararı ülkemizedir. Bu sebeple bu konuda yaşanan ek ödeme problemleri giderilmelidir.

Ülkemizde üniversitelerimizin yaşadıkları sorunlar da kamuoyunun malumudur. En başta kısır ve ideolojik tartışmalara malzeme edilen YÖK meselesi gelmektedir. YÖK hâlâ büyük bir muamma olarak kamuoyu gündeminde yer almaktadır. Bir türlü çözümlenemeyen ve yılan hikâyesine dönen YÖK sorunu yerinde saymaktadır. Toplumsal mutabakatı göz ardı eden hükümet, konunun üzerine yeterince eğilmemiş durumdadır.

Siyasi erkin yapması gereken, oy avcılığına soyunmadan, konunun tarafları ile masaya oturarak, toplumun bütün kesimlerini kucaklamak suretiyle yeni bir YÖK kanun tasarısını ülke gündemine getirmek olmalıdır.

Çağın gereklerine uygun, ideolojik kaygılardan uzak, üniversite çalışanlarının sorunlarını ortadan kaldıracak ve tamamen bilimsel bir anlayış ve çalışanların da katkısı ile hazırlanacak bir YÖK kanunu ile eksiklikler giderilebilecektir.

Öte yandan üniversite çalışanlarının idari ve ekonomik sorunları çözüme kavuşturulmadan istenen üniversite eğitiminin sağlanamayacağı açıktır.

Araştırma fonlarından öğretim elemanlarının eşit şekilde yararlandırılması için projeler, unvan gözetilmeksizin, objektif olarak değerlendirilmelidir. Üniversitelerde göerv yapan akademsyenlerimiz var. Bunlar faydalı işler yapıyorlar. Bunlar içinde asker öğretmen uygulaması gibi asker akademisyen uygulamasına gidilerek yeni üniversitelerin bu yolla akademisyen ihtiyacı giderilebilir. Üniversitelerimizin de oldukça fazla sorunları bulunmaktadır. Sorunların çözümüne yönelik çok sayıda tekliflerimiz var. Bunların en kısa zamanda  çözüme kavuşturulması herkesi rahatlatacaktır.

Konuyla ilgili açılan davalar var üniversiteler başka ülkenin kurumu değildir. Biz farklı kanuna tabiyiz anlayışıyla hareket ediyorlar. Yok böyle şey. Kafanıza göre birisini YÖK’e getirdik anlayışı maalesef YÖK’ün bilinen sorunlarını çözmüyor. Yıllarca üniversitelerde
bilimsel çalışmaların ötesinde korkuya yönelik bir anlayış hakim olmuştur.

Giyim yardımları günün şartlarına göre belirlenerek ve giyim yardımının nakit olarak personele ödenmelidir.

Ek ders ücretleri ve özellikle tedavi yollukları zamanında ödenmemektedir. Bunların zamanında ödenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Tedavi yolluklarının zamanında ödenmemesi sebebiyle yüzlerce eğitim çalışanı mağdur durumdadır. Diğer bakanlıklarda tedavi yolluklarının ödenmesinde bir problem yaşanmazken Milli Eğitim Bakanlığı’nda problemin bir türlü çözümlenmemesi, eğitim çalışanlarını “Biz sahipsiz miyiz?” düşüncesi içine sokmaktadır.

Sendikamızın mali, sosyal hakları ve eğitim çalışanlarıyla ilgili taleplerimiz oldukça fazladır. Bu taleplerimizi Sayın Bakana sunuyorum.”

12 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ