tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

YÖNETİCİ ATAMADA UYARI VE ÖNERİLER

tesakademi

        sondakika                                                                         KURUCU MÜDÜRLÜK SÜRELERİNİN GÜNCELLENMESİ PROBLEMİ

       Resmi Gazetenin 13.08.2009 / 27318 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliği’nin

         4. maddesi f bendinde kurucu müdürlükle ilgili; “ f) Kurucu Müdür:  İlk defa eğitim ve öğretime  açılacak olan  eğitim kurumunu, kurumun  amacına uygun  eğitim ve öğretim hizmetlerine hazır hale getirmek üzere, eğitim ve öğretime açılıncaya ve norm kadro verilinceye kadar geçen süre içerisinde geçici olarak görevlendirilenleri,” denmektedir.

       05/01/2009 tarihinde yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzunun 3. bölümünde duyuru, başvuru, yer değiştirme ve atama sürecinde  karşılaşılan tereddütler ve sık sorulan sorular ve cevapları başlığı altında “Bu bölümde açıklanan hususlara, geri bildirimler ve gelecek sorulara bağlı olarak ek bilgilere yer verilebilecektir.” denmektedir.

 

       Yine bu bölümün  12. sorusunda;  “Kurucu müdürlükte  geçirilen  sürenin  C  tipi  eğitim  kurumunda  geçirilmiş  sayılması  için  ne kadar süre gerekmektedir?” sorusuna; “Kurucu müdür olarak belli bir  süre  şartı aranmaksızın geçirilen  süreler C  tipinde geçmiş  sayılır, bu durumda  olanların  daha  üst  yönetim  kademelerine  başvuru  yapabilmeleri  için  o  yönetim  kademesi için aranan diğer şartları taşımaları gerekmektedir.”  cevabı verilmiştir.

 

      Yönetmelik ve kılavuzun ilgili maddesi birbiriyle çelişmektedir.  Dolayısıyla uygulamada da farklılıklar oluşacaktır. Daha önceki yönetmelikler yürürlükten kaldırıldığından dolayı da 13/08/2009 tarihli yönetmelik geçerlidir.  Kurucu müdürlük yapanların kurucu müdürlükte geçen süreleri bu yönetmeliğe göre yeniden belirlenmelidir. Kurucu müdür adaylarının  kurucu müdürlükte geçen görev süreleri İLSİS bilgileri de bu yönetmeliğe göre yeniden belirlenerek güncellenerek düzenlenmelidir. Çünkü kurucu müdürlerin İLSİS bilgileri eski yönetmeliklere göre düzenlenmiştir ve güncellenmemiştir.  Son yönetmelikteki kurumun amaca uygun eğitim ve öğretim hizmetlerine hazır hale getirmek üzere, eğitim ve öğretime açılıncaya ve norm kadro verilinceye kadaribareleri kurucu müdürlük sürelerini kesin ve net bir biçimde belirlemektedir. Bu nedenle Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine emir vererek geçmişten bu güne kurucu müdürlük görevlendirmesi yapılan kurumların eğitim-öğretime açıldığı veya norm kadro verildiği yılı, ayı ve günü belirleyerek ilgili kurumlardaki kurucu müdürlerin kurucu müdürlükte geçen sürelerini İLSİS’te düzelttirip güncelleyerek yeni yönetmeliğe uyumlu hale getirtmelidir.

 

        Kurucu müdürlük görevi yapanların İLSİS bilgilerinde bu düzenleme yapılmadığı takdirde Yönetici atama Gaziantep genelinde yapılacağından dolayı yaşanacak mağduriyette aynı oranda artacaktır. Bu düzenleme yapılmazsa, yönetmelik açıkça ihlal edileceğinden dolayı da kurucu müdürlük yapanlar karşısında süre ve puan yönünden haksızlığa uğrayanların dava açmaları sonucunda haklı çıkacakları da apaçık ortadadır.

 

        Yine kurucu müdürlükle ilgili Danıştay aynı konularda verdiği farklı fakat birbiriyle örtüşen iki kararın 2008/7402 sayılı kararında vekaleten atama ve görevlendirme ile asaleten atanmanın nitelikleri arasındaki farkı yansıtmadığı, yeterli yöneticilik hizmeti puanına sahip olmayan kişileri, değerlendirmenin önüne geçirecek biçimde ve bu tür atamaları özendirecek anlamda kullanmaya elverişli kıldığı, bireyler arasında eşitsizlik yaratacak uygulamalara zemin hazırladığı görüldüğünden” ibaresine yer vermiş ve  2009/497 sayılı kararında ise  vekalet ve görevlendirmeleri iptal etmiştir. Bu nedenle kurucu müdürler karşısında dava açanlara yeni hak çıkabilir. Bu da kurucu müdürlükle ilgili ayrı bir kargaşa oluşturabilir.

 

       Bu konuyla ilgili olarak yönetim görevine sayılan bütün görevlendirme ve vekalet görevleriyle (kurucu müdürlük ve müdür yetkililik) ilgili yeni sıkıntıların yaşanabileceğini de uyarmakta fayda görüyoruz.

 

       MÜRACAATLARIN İPTALİ VE DEĞİŞTİRİLMESİNDE YAŞANACAK PROBLEMLER

 

       05/01/2009 tarihinde yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzunun 2. Bölümünün 12. maddesinde“Ataması  yapılan  yöneticiler  bu  isteklerinden  vazgeçmeleri  halinde  tercih  yapacak  diğer  adayların mağduriyetine  sebebiyet  verilmemesi  bakımından  atama  sonuçlarının  açıklandığı  günü  takip  eden  ilk  iş gününde  il  millî  eğitim  müdürlüğüne  dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bir sonraki yönetim kademeleri duyurusuna başvuramayacaklardır.” denmektedir. Örnekte ise: “Müdürlük  için  başvuruda  bulunan  bir müdür  başyardımcısı  veya müdür  yardımcısının  27 Ocak 2010  tarihinde müdürlüğe  atanması  durumunda  bu  isteğinden  vazgeçtiğini  28 Ocak  2010  tarihine  kadar yazılı dilekçe ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmesi gerekecektir.” açıklaması yapılmaktadır.

           

        Bu uygulama yönetmeliğin hiçbir maddesine dayanmamaktadır. Bu maddede atama hakkından vazgeçen kişiden sonra  ilgili kuruma atamanın nasıl yapılacağı, sıranın nasıl çalışacağı hususlarına açıklık getirilmemiştir.

 

         Hakkından vazgeçen kişiden sonra o kurumun müdürlüğünün boş ya da dolu kalıp kalmayacağı belirtilmemiştir.

 

        Yine bu konuyla ilgili olarak müracaatların bitimi ile atama tarihi arasında kalan sürede 5. Bölümde, Başvuru Ekranıyla İlgili 12. maddede ; Başvuru  ekranları  kapatıldıktan  sonra  tercih  değişikliği  ve  ya  tercih  iptali  mümkün  olamayacaktır.  Bu  durumda olanların istekleri doğrultusunda atama başvuruları reddedilecektir.”   denmektedir.

 

        Bu şekildeki tasarruflar adaylar arasında müracaat sıralarının değişmesine ve haksızlıklara yol açacaktır. Müracaat ekranı kapandıktan sonra tercihler hiçbir şekilde değiştirilemez, müracaatlardan vazgeçilemez ve müracaatlar iptal edilemez hükmü getirilerek ifadedeki muğlaklık giderilmelidir. Müracaatlarda ve sonrasında hileli yollara sapılması kesin bir ifadeyle önlenmelidir.

 

        BAŞVURULARIN SAAT 24:00’A KADAR UZAMASI PROBLEMİ

 

       5.Bölümde,  Başvuru Ekranıyla İlgili; “9-  Başvuruların  atama  yapılmak  üzere  değerlendirilebilmesi  için  kurum,  ilçe  ve  il  onayından  geçmiş  olması gerekmektedir.

 

       10-  Kayıt işleminden sonra başvurusunda değişiklik yapmak isteyen adaylar; onay birimlerine başvurarak müracaat süresi içerisinde başvurularını reddettirmeleri ve yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

       11-    Başvuru ekranları,  başvuru bitiş günü saat 24:00 a kadar açık kalacaktır.” denmektedir.

 

      Burada başvuru ekranının başvuru bitiş günü saat 24:00’a kadar açık kalması anlamsız ve gereksizdir. Başvuru ekranının son gün saat 24:00’a kadar kalabilmesi için başvuru yapılan bütün okulların, ilçe ve il milli eğitimlerin açık olması zorunlu hale gelecektir. Çünkü bu 9 maddede başvuruların geçerli olması için kurum, ilçe ve ilin ayrı ayrı onayı gerekmektedir.

 

       Eğer son gün saat 22:00’de veya saat 23:00’de müracaatlarını iptal ettirmek ve değiştirmek isteyenlerin olması halinde ne yapılacağı belirtilmemiştir. Kurum İlçe ve ilin müracaatı kabul etmesi için de açık olması gerekmektedir. İlgili kurumlar açık olsa bile müracaatlarını iptal ettirmek isteyenler ulaşım problemi ve bulunduğu yere ve mevsime göre elektrik kesintisi gibi problemler yaşayabileceği ve mağduriyetler oluşabileceği unutulmuştur.

 

        Bu nedenlerle müracaatlar en geç saat 17:00’de bitirilmeli ve müracaat ekranı da kapatılmalıdır. Müracaat ekranı kapandıktan sonra müracaatlarla ilgili iptal, tercihlerden vazgeçilmesi ve tercih değiştirilmesi yapılmamalıdır. Saat 17:00’dan saat 18:30’a kadar sırasıyla kurum, ilçe ve il milli eğitim onayları ayrıca verilmelidir. Müracaatlar bittikten sonra hemen saat17:00 da Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bakanlığın sitesinden müdür adaylarının tercih ettikleri kurumlar, puanlar ve oluşan sıralamalar yayınlanmalıdır.

 

                                                                                                           Bekir AVAN    

                                                                                                          Şube Başkanı

 

NOT: Yukarıda açıklanan problemlerle ilgili Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi ve Genel merkezimizin de Milli Eğitim Bakanlığına uyarı yazısı yazılmıştır.

Yine Şubemizce Gaziantep Valiliğine uyarı yazısı geçtiğimiz haftalarda yazılmıştır.

36 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ