tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

SERBEST KIYAFET ANKETİNİN SONUÇLARINI AÇIKLADIK

tesakademi

serbest_kiyafet_anketiTÜRK EĞİTİM-SEN, SERBEST KIYAFET ANKETİNİN SONUÇLARINI AÇIKLADI

       Türk Eğitim-Sen, okullarda yapılan kılık-kıyafet serbestliği ile ilgili bir anket çalışması gerçekleştirdi. Türk Eğitim-Sen internet sitesinde ve 5 ayrı haber sitesinde yayınlanan ankete 8 bin 577 eğitim çalışanı katıldı.

       -Ankete katılanların yüzde 15.6’sı kadın, yüzde 84.4’ü erkek.

       -Ankete katılanların yüzde 1.2’si okul öncesinde, yüzde 25.9’u ilkokulda, yüzde 28.6’sı ortaokulda, yüzde 28.9’u lisede, yüzde 5.9’u Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında, yüzde 2.7’si üniversitelerde, yüzde 0.1’i Yurt-Kur’da görev yaparken; yüzde 6.6’sı da diğer seçeneğini işaretlemiştir.

ANKETE KATILANLAR KIYAFET SERBESTLİĞİ NEDENİYLE MADDİ DURUMU İYİ OLMAYAN AİLELERİN ÇOCUKLARININ EZİLECEĞİNİ, PSİKOLOJİLERİNİN BOZULACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

       Ankete katılanlara “Ülkemizde gelir dağılımı adaletsizliği olduğu için kıyafet serbestliği ile birlikte, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının ezileceğini, ayrımcılığın ortaya çıkacağını, öğrencilerin psikolojisinin bozulacağını düşünüyor musunuz?” sorusunu yönelttik. Buna göre katılımcıların yüzde 65.1’i evet, yüzde 10.2’si kısmen, yüzde 24.7’si de hayır cevabı vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 66.3’Ü “OKULLAR PODYUMA DÖNECEK” DİYOR

       Ankete katılanların yüzde 66.3’ü kıyafet serbestliği nedeniyle okulların podyuma döneceğini düşünürken, yüzde 11.2’si okulların kısmen podyuma döneceğini, yüzde 22.5’i de okulların podyuma dönmeyeceğini ifade etmiştir.

ANKETE KATILANLAR ÖĞRENCİLERİN DERSLERİNE ODAKLANMADA SORUN YAŞAYACAĞINA İNANIYOR

       Ankete katılanların yüzde 58.7’si kıyafet serbestliği nedeniyle öğrencilerin bir gün önceden ne giyeceğinin telaşına düşeceği için derslerinde odaklanmada sorun yaşayacağını, yüzde 15.3’ü kısmen sorun yaşayacağını, yüzde 26’sı da sorun yaşamayacağını söylemiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 67.2’Sİ OKULLARDA MARKA YARIŞININ BAŞLAYACAĞINI SÖYLÜYOR

       “Okullarda marka yarışı başlar mı?” sorusuna; katılımcıların yüzde 67.2’si evet, yüzde 12.7’si kısmen, yüzde 20.1’i hayır cevabını vermiştir.

KATILIMCILAR, YENİ UYGULAMAYLA BİRLİKTE, ÇOCUKLARIN, AİLELERİNİN EKONOMİK DURUMLARINI SORGULAMAYA BAŞLAYACAĞINA İNANIYOR

       “Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin, maddi durumu iyi olan arkadaşları gibi giyinmeyi istemesi durumunda, aileleri ile ilişkileri bozulur mu, çocuklar ailelerinin ekonomik durumlarını sorgulamaya başlar mı?” sorusuna ankete katılan eğitimcilerin yüzde 68.4’ü evet, yüzde 12.4’ü kısmen cevabını verirken; yüzde 19.2’si hayır cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 64.5’İ GELİR DÜZEYİ DÜŞÜK AİLELERİN ÇOCUKLARININ DAHA İYİ GİYİNEBİLMEK İÇİN İLLEGAL YÖNTEMLERE BAŞVURABİLECEĞİ KONUSUNDA ENDİŞELİ

       Ankete katılanların yüzde 64.5’i gelir düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarının, daha iyi giyinebilmek için, illegal yöntemlere başvurabileceği konusunda endişe yaşadığını söylerken; yüzde 35.5’i bu yönde bir endişesi olmadığını ifade etmiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 73.6’SI OKULLARDA GÜVENLİK AÇIĞININ DAHA DA ARTACAĞINI, ZARARLI MADDELERİN OKULLARA GİRİŞİNİN KOLAYLAŞACAĞINI İFADE EDİYOR

       Ankete katılanların yüzde 73.6’sı kıyafet serbestliği ile birlikte, okul ve çevresinde öğrenci ile öğrenci olmayanlar ayırt edilemeyeceği için okullarda güvenlik açığının daha da artacağını ve zararlı maddelerin (sigara, uyuşturucu, uyarıcı madde, alkol v.b.) okullara girişinin kolaylaşacağını söylemiştir. Bu soruya kısmen cevabı verenlerin oranı yüzde 11, hayır cevabı verenlerin oranı ise yüzde 15.4’tür.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 66.3’Ü OKUL FORMALARININ OKULLARDA DİSİPLİNİ SAĞLAMAK AÇISINDAN ÖNEMLİ VE GEREKLİ OLDUĞUNU İFADE EDİYOR

       Ankete katılanların yüzde 66.3’ü okul formalarının okullarda disiplin açısından önemli ve gerekli olduğunu düşünürken; yüzde 10.5’i kısmen gerekli olduğunu, yüzde 23.2’si ise gerekli olmadığını söylemektedir.

KATILIMCILARIN YÜZDE 70.4’Ü “TEK TİP GİYİNEN İNSAN MODELİ, TEK TİP DÜŞÜNMEYİ BERABERİNDE GETİRİR” İFADESİNE KATILMIYOR

       “Tek tip giyinen insan modeli, tek tip düşünmeyi beraberinde getirmektedir” ifadesine katılmayanların oranı yüzde 70.4 iken; bu ifadeye kısmen katılanların oranı yüzde 9, katılanların oranı ise yüzde 20.6’dır.

KATILIMCILARIN YÜZDE 62.8’İ OKUL FORMALARININ VELİYE EK MALİ YÜK GETİRDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYOR

       Ankete katılanlara “Okul formalarının veliye ek mali yük getirdiğini düşünüyor musunuz?” sorusunu yönelttik. Buna göre katılımcıların yüzde 62.8’i hayır, yüzde 12.1’i kısmen, yüzde 25.1’de hayır seçeneğini işaretlemiştir.

KATILIMCILARIN YÜZDE 68.5’İ YENİ UYGULAMANIN VELİYE DAHA FAZLA MALİ YÜK GETİRECEĞİNİ SÖYLÜYOR

       Ankete katılanların yüzde 68.5’i serbest kıyafet uygulamasıyla birlikte oluşacak yeni durumun veliye daha fazla mali yük getirebileceğini, yüzde 7.4’ü kısmen daha fazla mali yük getirebileceğini düşünürken; yüzde 24.1’i mali yük getirmeyeceğini ifade etmektedir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 74.3’Ü YENİ UYGULAMAYLA ÖĞRENCİLERİN EĞİTİME İLİŞKİN MOTİVASYONUNUN ARTACAĞINI DÜŞÜNMÜYOR

       Ankete katılanların yüzde 74.3’ü kıyafet serbestliği ile birlikte öğrencilerin eğitime ilişkin motivasyonunun artmayacağını, yüzde 8.2’si kısmen artacağını, yüzde 17.5’i ise artacağını söylemektedir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 64.7’Sİ YENİ UYGULAMANIN SİVİLLEŞME VE DEMOKRATİKLEŞME AÇISINDAN GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYOR

       “Tek tip kıyafetin kaldırılmasının sivilleşme ve demokratikleşme açısından gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 64.7’si hayır, yüzde 9.4’ü kısmen, yüzde 25.9’u ise evet cevabını vermiştir.

KATILIMCILARIN YÜZDE 62.4’Ü BELLİ BÖLGELERDE, OKULLARDA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN RENKLERİNİN HAKİM OLACAĞI ENDİŞESİNİ TAŞIYOR

       Ankete katılanlara, “Belli bölgelerde terör örgütünün yönlendirmesi ya da baskısı sonucunda, okullarda ‘terör örgütünün renklerinin hâkim olacağı ya da çocukların terör örgütünü çağrıştıran kıyafetler giyeceği’ şeklinde bir endişe taşıyor musunuz?” sorusunu yönelttik. Buna göre ankete katılanların yüzde 62.4’ü bu yönde bir endişe taşıdığını kaydederken, yüzde 15.7’si de kısmen endişe taşıdığını belirtmiştir. Bu konuda bir endişesi olmayanların oranı ise yüzde 21.9’dur.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 87.5’İ İMAM HATİPLERDE VE KURAN-I KERİM DERSİNDE ALINAN BAŞÖRTÜSÜ KARARINI DOĞRU BULUYOR

       Ankete katılanların yüzde 87.5’i İmam Hatiplerde ve Kur’an-ı Kerim dersinde başörtüsü kararını doğru bulurken, yüzde 12.5’i doğru bulmamaktadır.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 92.6’SI, “BAKANLIK BU UYGULAMAYI GETİRİRKEN ÖĞRETMENLERİN, SOSYOLOGLARIN, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİNİ ALMALIYDI” DİYOR.

       Ankete katılanların yüzde 92.6’sı Milli Eğitim Bakanlığı’nın, serbest kıyafet uygulamasını getirirken, öğretmenlerin, sosyologların ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine başvurması gerektiğini düşünürken; yüzde 7.4’ü buna gerek olmadığını ifade etmiştir.

       “Milli Eğitim Bakanlığı’nın, adrese dayalı kayıt sistemi nedeniyle, çocukların zaten aynı bölgeden birbirine yakın gelir gruplarında olacağı ve bu nedenle serbest kıyafet uygulamasında sorun olmayacağı şeklindeki açıklamalarına katılıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 71.9’u hayır, yüzde 9.6’sı kısmen, yüzde 18.5’i de evet cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 28.1’İ BAKANLIĞIN BU UYGULAMAYI GETİRMEKTEKİ AMACININ POPÜLİZM VE SEÇMENE MESAJ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

       “Milli Eğitim Bakanlığı’nın kılık-kıyafet serbestliği getirmekteki amacı size göre en çok aşağıdakilerden hangisidir?” sorusuna yüzde 28.1’i popülizm ve seçmene mesaj, yüzde 25.6’sı eğitimde yaşanan sorunların üzerini örtmek, yüzde 13.6’sı okullarda demokratikleşmeyi sağlamak, yüzde 13.1’i ülke gündemini değiştirmek, yüzde 3.5’i öğrencilerin motivasyonunu artırmak, yüzde 1.9’u velileri ek mali yükten kurtarmak derken; yüzde 14.2’si ise diğer seçeneğini işaretlemiştir.

GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK ANKETİ DEĞERLENDİRDİ

       Anket sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, kıyafet serbestliğinin önümüzdeki yıllarda büyük sorunlara gebe olacağını kaydetti. Koncuk şunları kaydetti: “Milli Eğitim Bakanlığı eğitimcilerin, pedagogların, sosyologların, paydaşlarının görüşlerine başvurmadan alelacele bu uygulamayı getirdi. İlk bakışta güzel gibi görünen, ancak derinlemesine ve tüm yönleriyle incelendiğinde birçok kusuru bulunan bu uygulama, yeni eğitim-öğretim yılında öğretmenlerin de, öğrencilerin de, velilerin de başına bela olacaktır. Özellikle okullarda güvenlik zafiyetinin ne denli fazla olduğu göz önüne alındığında, okullara artık herkes elini, kolunu sallayarak girebilecek, her türlü kesici alet ya da zararlı madde okullara rahatlıkla sokulabilecektir. Öte yandan maddi durumu iyi olmayan çocuklarımız dikkate alındığında, bu uygulama en çok onları vuracaktır. Buradan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e sesleniyorum: Arkadaşları lüks alışveriş merkezlerinden marka ürünler giyinirken, her gün farklı bir kıyafet ile okula gelirken; onların semt pazarlarından satın aldıkları kıyafetlerle okula geldiklerinde yaşayacakları acıyı, ezikliği hiç mi düşünmediniz? Psikolojik travma yaşayabileceklerini hiç mi hesaba katmadınız? Bu minvalde, anket sonuçlarının bizim kaygılarımızla örtüşmesi dikkate alınması gereken bir durumdur. Şunu da söylemek istiyorum. Bazı okullarımız serbest kıyafet uygulamasına geçmiştir. Bu okullarda sorunlar şimdiden baş göstermiştir. Konuyla ilgili şikayetler sendikamıza da ulaşmaktadır. Hiçbir şey için geç değildir. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda aklı selim davranarak, bu uygulamayı ivedilikle kaldırmalıdır.”

      Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

190 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ