tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

ÖĞRETMENLERİN ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLMELİ

tesakademi
Öğretmenlere verilen ödüllerin dayanağını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123. maddesi oluşturur.Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla ödüllendirilmesi Hakkındaki Yönerge ve Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir Ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge ile de kimlerin ödül alacağı belirtilmiştir.

2008 yılı ödülleri Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde yayınlandı.Bir çok ilden gelen şikayetler doğrultusunda illerin ödül yönergesine bir göz attık genelde vekil idarecilerin,müdür yardımcıları ve müdürlerin ödül aldığı gözlemini edindik.özellikle Gaziantep ilinde verilen maaşla ödüllerin %70 yakın bir kısmının sadece bir sendikaya üye olan kişilere verilmesi de bu değerlendirmelerin ne kadar objektif olduğu hakkında bir soru işareti bıraktı.

 
Milli Eğitim Bakanlığı’nda aylıkla ödüle hak kazanan öğretmen ne kadar ücret alır? Kesintilerin düşülmesi halinde bir öğretmen 80 ila 180 TL arasında değişen bir ödül almaktadır. Alınan bu para bile ödül sistemindeki çarpıklığı gözler önüne sermektedir. Milli EĞİTİM Bakanlığı acilen ödül sistemini değiştirmelidir. Bu konuda Kamudan Haber sitesi olarak ayrıntılı bir dosya hazırladık.

öğretmenlerin olağanüstü gayret ve çabaları sonucunda emsallerine göre daha başarılı görev yaptıkları tespit edilenlerin teşekkür belgesi,takdir ve aylıkla, ödüllendirilmelerine ait usul ve esasları düzenleyen mevzuat şu şekildedir.

1: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
2: Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge
3: Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir Ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge

Bir yıl içindeki ödüllendirilecek personel sayısı, kurumun serbest kadro sayısının eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolar için binde yirmisini, diğer hizmet sınıflarına dahil kadrolar için binde onu geçemez hükmü yer almaktadır. İlçe, il ve Bakanlık merkez teşkilatı değerlendirme komisyonlarınca, bu yönergede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personelle ilgili tekliflerin dışında Bakanlık Müsteşarı ve valiler tarafından olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı hizmet yaptıkları görülen personelinde zamana bağlı kalmadan aylıkla ödüllendirme teklifleri resen yapılabileceği vurgulanmıştır.

Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilecek öğretmenlerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bir önceki yıl olumsuz sicil almamış olmak,
b) Ödül teklif edilen yıl içerisinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dahil daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi veya çok iyi olmak şartları aranır.

Bunun yanında 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan yayımlanan M.E.B. Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine Dair Yönergede; genel bir zarar, felaket veya tehlikenin önlenmesinde yahut genel bir faydanın sağlanması içir üstün başarı göstermek, üstün bir teknik bilgiye dayanarak ferdi gayreti ile üretim gelir ve verimliği artırılması, yahut hizmetin yürütülmesinde dikkate değer çalışma yapmak, mesleği ile ilgili bir buluş yapmak veya mesleki usullerde yararlı yenilikler meydana getirmek gibi kriterler doğrultusunda takdir ve teşekkür belgeleri verilir.

İnsan, fıtratından kaynaklanan özellik nedeniyle her zaman takdir edilmeyi ister. Öğretmenlerde yaptıkları başarılı çalışmalar sonucunda psikolojik olarak yönetimden olumlu pekiştireç beklerler. Öğretmenler için olumlu pekiştirenlerden biriside tabiî ki ödüllerdir. Yönetimin görevi öğretmenlerin başarılı olmaları için motive etmek ve başarılı olmaları için gerekli olanakları sağlamaktır. Çünkü başarı arttıkça Öğretmenin çalışma isteği ve gayreti de artar. Fakat üstün gayret gösterip üstleri tarafından takdir edilmeyen personelin sonraki süreçte performans düşüklüğü görülebilir, iş verimi azalabilir ve motivasyon eksikliği görülebilir. Kurumun hedeflediği amaçlarına ulaşabilmesi için çalışanların kuruma katkıları ve iş başarıları oranında ödüllendirilmeleri gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere maaşla ödüllendirme adı altında komik bir para ödemektedir.Şimdi sizlere öğretmenler arasında aylıkla ödüllendirmelerle ilgili konuşmalardan birkaç kesit verelim.

-“Ya bende aylıkla ödül aldım diye sevinmiştim. Bu ödülle kendime bir takım elbise alırım, hanım ve çocukların da kışlık giyeceklerini tedarik ederim diye düşünmüştüm, şimdi öğretmen arkadaşlarım bir yemek ısmarlarsın artık diye takılıyorlar ,Oysaki 93 TL aylıkla ödül aldığıma hanım bile inanmıyor.Bey senin maaşın bu kadar değil ki bunu nasıl maaşla ödülmüş diyor. Birde maaşla ödül aldım diye öğretmen arkadaşlarımın bakışları bile bugünlerde farklı geliyor bana oysaki ben bu kadar komik bir ücret yerine öğrencilerimin huzurunda bir teşekkür mesajı alsaydım yeterdi.”

Yukarıda örnek verdiğimiz arkadaşımız eğer ki ödülü Okul Müdürünün teklifi ile değil de çalışma arkadaşlarının teklifi ile almış olsaydı daha fazla haz duymaz mıydı?Bu mutluluk para ile ölçülebilir miydi?

Bir sitenin forumundan alınmış bir mesaj

-“2007 Yılında aylıkla ödüllendirilmeye hak kazandım.Çok sevinmiştim.Bu para ile neler yapacağımın hayallerini bile kurdum.Fakat elime geçen 84 TL beni çok üzdü.Keşke gerçekten bir maaş verselerdi ya da bu ödülün adını değiştirseler.Çevredeki insanlarda yanlış anlıyor ve bu beni çok etkiliyor.

Yukarıdaki arkadaşımız hayallerini haklı olarak aldığı maaşa göre kurmuştur. Sevgili arkadaşım maalesef sizinde benimde gerçek maaşım budur. Hizmet tazminatı ve ek ödemelerle bugün aldığımız maaşlarla avunuyoruz. Ülkenin krize girdiği bir dönemde devletin bu esas maaşı ödediğinde acaba yasal bir yaptırımımız var mıdır?İşte sorulması gereken en önemli soru budur.

Öğretmenler arasında şu soru çok sorulur.Müdür aylıkla ödüllendirme tekliflerini hangi ölçütlere göre yapıyor biliyor musunuz?

Öğretmenlerden tabiî ki her zamanki gibi hazır cevaplar

-“etrafında dolaşma miktarınıza göre!!!!!!”

-“Tabiî ki buralı olanlara veriliyor”

– Müdür yardımcılarından hangisine verecek acaba”

Maalesef yukarıdaki cevaplarla öğretmenlik yapan hemen hemen herkes karşılaşmıştır. Bu kadar ciddi bir konunun öğretmenler arasında alay konusu olması verilen ödülün komik bir para olmasından ve objektif kriterlere göre verilmemesinden kaynaklanmaktadır.

Bu durumun düzeltilmesi için öncelikle ödül verilecek kişinin teklifinin okul müdürü ile değil de Öğretmenler kurulu ile yapılması gerekmektedir.Bir okuldaki bütün öğretmenlerin yıl sonunda bu konuyla ilgili bir kurul yaparak konuyu görüşmeleri ve gizli oyla yapılacak bir seçimle teklif edilecek kişilerin seçilmesi gerekmektedir.Bu sayede okul müdürlerinin üzerinden büyük bir yük alınacağı gibi okullardaki bir çok gereksiz tartışmanın da önüne geçilebilir.Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenler 80ila 180 TL gibi komik ücret ödemesinden bir an önce vaz geçmesi gerekmektedir.Bu durumda aylıkla ödüllendirme yapılacak personele eline geçen ücret üzerinden kesintisiz ödeme yapılmalıdır.Veya aylıkla ödüllendirmenin adı değiştirilmelidir.

Bugün okullarımızda genellikle idareciler ödül almaktadır.Bir çok il ve ilçe merkezlerini incelediğiniz zaman ödül listelerinin başında Müdür,Müdür Vekili veya Müdür Yardımcısı ismini görürsünüz.Bu ödül Bazı Okullarda genellikle sıraya konulmuş, müdür yardımcıları arasında dönerli olarak sırasıyla alınmaktadır.

Ayrıca Yönetici atama yönetmeliğinde ödüllerin önemli bir yer tutması ve puan getirisinin olması,Yetkililer tarafından yönetici olmasını istedikleri vekil idarecilere hak etmedikleri halde ödüllendirerek bir makama başvurduklarında aldığı ödüllerden dolayı alacakları puanlarla desteklemektedirler. Ödüllendirilecek öğretmenlerin seçimleri maalesef hakkaniyetten uzaktır

Bir öğretmenin nasıl ödül aldığını kanuni olarak aşağıdaki yönergelerden takip edebiliriz. En sonunda şu soruyu da mutlaka kendinize sorarız.

– Acaba kaç kişi bu mevzuat çerçevesinde ödül almaktadır?

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
“Takdirname:
Madde 122- Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlıyan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir.
Takdirname sicile geçer.

Ödül:
Madde 123- (Değişik: 26.6.1984- KHK 241/5 md.; 29.11.1984- KHK 243/24 md.) Bağlı bulundukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Devlet memurlarına bağlı veya ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil memurlarla Maliye ve Gümrük Bakanlığında1 Gümrük işlerinde görevli memurlara iki aylıkları tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın tasvibi ile bir aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir.
Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki serbest kadro mevcudunun binde onundan, Maliye ve Gümrük Bakanlığına tahsis edilmiş serbest kadrolar ile Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar için binde yirmisinden fazla olamaz.”

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN AYLIKLA ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE
Amaç
Madde 1-Bu yönergenin amacı,Milli Eğitim Bakanlığı personelinden olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlerin aylıkla ödüllendirilmelerine ait usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında çalışan personeli kapsar

Dayanak
Madde 3-Bu yönerge,657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 123 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-Bu yönergede geçen;”Bakanlık”,Milli Eğitim Bakanlığını,”Yönerge”,Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönergeyi,”Ödül”,Personele,olağanüstü gayret ve başarılı çalışmalarına karşılık olarak bir aylıkları tutarında yapılacak ödemeyi,

Ödüllendirilecek Personelin Sayısı
Madde 5-Bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı,kurumun yıl başındaki serbest kadro mevcudunun eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolar için binde yirmiyi,diğer hizmet sınıflarına dahil kadrolar için binde onu geçemez.
Bu çerçevede eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında personeli bulunan birimlerin iller ve okul türleri itibariyle aylıkla ödüllendirecekleri personelin sayısı,Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığı ile koordine edilerek ilgili birimlerce;diğer hizmet sınıflarından aylıkla ödüllendirilecek personelin sayısı ise Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığı tarafından doğrudan,her yıl nisan ayı içerisinde tespit edilip illere bildirilir.

Aylıkla Ödüllendirme Teklifleri
Madde 6-İlçe,il ve Bakanlık merkez teşkilatı değerlendirme komisyonlarınca,bu yönergede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personelle ilgili tekliflerin dışında Bakanlık Müsteşarı ve valiler tarafından olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı hizmet yaptıkları görülen personelinde zamana bağlı kalmadan aylıkla ödüllendirme teklifleri resen yapılabilir.

Madde 7-Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır:
a)Bir önceki yıl olumsuz sicil almamış olmak,
b)Ödül teklif edilen yıl içerisinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dahil daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
c)Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi veya çok iyi olmak,

Madde 8-Aylıkla ödüllendirilme teklifleri
a)Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelinin aylıkla ödüllendirilme teklifleri;1-50 öğretmenli okul ve kurumlarda 2,51-100 öğretmenli okul ve kurumlarda 4,101-150 öğretmenli okul ve kurumlarda 6,151-200 öğretmenli okul ve kurumlarda 8,201-250 öğretmenli okul ve kurumlarda 10,… gibi ölçülere uygun olarak birinci sicil amiri tarafından EK-1 formdaki ilgili bölüm doldurulmak suretiyle ilçelerde ilçe değerlendirme komisyonuna;il merkezinde doğrudan il değerlendirme komisyonuna;
b)Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunan ilköğretim müfettişlerinin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri,birinci sicil amirlerince EK-1 formdaki kendileri için ayrılan bölümün doldurulması ve il milli eğitim müdürünün uygun görüşü üzerine valilik makamına;valilik makamınca da uygun görülmesi halinde,bu personel için il’e ayrılan kontenjanın % 50 fazla oranında İlköğretim Genel Müdürlüğüne,
c)Diğer hizmet sınıflarındaki personelden (1-4) dereceli ünvanlı kadrolarda görev yapanların aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri;birinci sicil amirleri tarafından EK-II formunun ilgili bölümü doldurulmak suretiyle doğrudan valilik makamına,valilik makamınca uygun görülmesi halinde,bu personelin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri ilgililere ait bilgi ve belgelerle birlikte doğrudan Personel Genel Müdürlüğüne,
d)Diğer hizmet sınıflardan (1-4) dereceli ünvanlı kadrolar dışındaki personelin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri birinci sicil amirlerince EK-II formun ilgili bölümü doldurulmak suretiyle ilçe ve il değerlendirme komisyonlarına,
e)Bakanlık merkez teşkilatı personelinin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen kontenjan miktarına uygun olarak daire amirlerinin imzası ile Personel Genel Müdürlüğüne; yapılır.

Madde 9-İlçe değerlendirme komisyonu;ilçe milli eğitim müdürünün başkanlığında ve ilçe milli eğitim müdürünün uygun göreceği bir şube müdürü,valilikçe görevlendirilecek bir ilköğretim müfettişi,okul türlerine göre okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer temsilci,ilçeden seçilen yılın öğretmeni ile diğer eğitim kurumları yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.

İlçe Değerlendirme Komisyonunun Görevleri
Madde 10-İlçe değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:
a)Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelinin okul ve kurum türleri itibariyle;diğer hizmet sınıfları personeline kendi sınıfları itibariyle (1-4 dereceli ünvanlı kadrolarındaki personel hariç)EK-I ve EK-II formdaki ilgili bölümleri doldurmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutmak.
İlçe değerlendirme komisyonu başkanı ve üyeleri eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen her personel için EK-I formu,diğer hizmet sınıflarındaki her personel için EK-II formu ayrı ayrı doldurur.Başkan,üyelerin ve kendisinin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle yatay ve dikey ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işler.
Birinci sicil amirinin toplam puanı ile ilçe değerlendirme komisyonunun ortalama toplam puanı toplamına ikiye bölünmesi suretiyle ilgilinin aylıkla ödüllendirilmesine esas olan puanı bulunur.
b)Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere,eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personel için okul ve kurum türleri itibariyle;diğer hizmet sınıfları personelini ise kendi sınıfları itibariyle ayrı ayrı sıralamaya tabi tutmak ve komisyona gelen tekliflerin yarısı oranında personelin değerlendirme formlarını her yıl,en geç temmuz ayının onbeşine kadar il değerlendirme komisyonlarına göndermek.
c)Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

İl Değerlendirme Komisyonu
Madde 11-İl değerlendirme komisyonu; il milli eğitim başkanlığında ve il milli eğitim müdürünün uygun göreceği bir müdür yardımcısı veya şube müdürü,il ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı,okul türlerine göre okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer temsilci, ilden seçilen yılın öğretmeni ile diğer eğitim kurumları yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.

İl Değerlendirme Komisyonunun Görevleri
Madde 12-İl değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:
a)İl merkezinden,aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelini okul ve kurum türleri itibariyle,diğer hizmet sınıfları personelini kendi sınıfları itibariyle; (1-4 dereceli ünvanlı kadrolardaki personel hariç) EK-I ve EK-II formlardaki ilçe değerlendirme komisyonu için ayrılan bölümü,ilçe değerlendirme komisyonlarınca aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilenler için ise ilgili bölümü doldurmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutmak.
İl değerlendirme komisyonu başkanı ve üyeleri,eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen her personel için EK-I formu;diğer hizmet sınıflarındaki her personel için EK-II formu ayrı ayrı doldurur.Başkan,üyelerin ve kendisinin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle yatay ve dikey ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işler.
İlçe değerlendirme komisyonunun toplam puanı ile il değerlendirme komisyonunun ortalama toplam puanı toplamının ikiye bölünmesi suretiyle ilgilinin aylıkla ödüllendirilmesine esas olan puanı bulunur.
b)Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli için okul ve kurum türleri itibariyle;diğer hizmet sınıfları personeli için kendi sınıfları itibariyle ayrı ayrı sıralamaya tabi tutmak.İlleri ve okul türleri itibariyle aylıkla ödüllendirilecek personel için Bakanlıkça belirlenen kontenjanın % 5 fazlası oranında personelin değerlendirme formlarını her yıl en geç ağustos ayı sonuna kadar ilgili birinin (dairenin)merkez değerlendirme komisyonuna tekliflerini yapmak.
c)Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

Merkez Değerlendirme Komisyonları
Madde 13-Merkez değerlendirme komisyonları,il değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin Bakanlık merkez teşkilatında bağlı bulunduğu birim amirinin başkanlığında,başkanın uygun göreceği en az şube müdürü veya eğitim uzmanı seviyesinde beş personelden oluşur.

Merkez Değerlendirme Komisyonlarının Görevleri
Madde 14-Merkez değerlendirme komisyonlarının görevleri şunlardır:
a)İl değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personel hakkında gereken inceleme ve araştırmayı yapmak.
Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülmeyen personelin yerine teklif fazlası personel arasından puan sırasına göre seçim yapmak.
b)İl değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin görev yaptıkları hizmet sınıfları itibariyle aylıkla ödüllendirmek üzere okulların açılmasından önce Bakanlık makamına tekliflerini yapmak.
c)Bu teklifler yapılırken resen aylıkla ödüllendirilen personelin sayısını,genelde aylıkla ödüllendirilecek personel sayısından düşmek.
d)Bakanlık makamınca aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personelin isimlerini okulların açıldığı hafta ödül işlemlerinin sonuçlandırılması için görev yaptıkları birimlere duyurmak.
e)Aylıkla ödüllendirilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.
f)Aylıkla ödüllendirilen personelin isimlerinin Tebliğler Dergisinde yayımlanması için Yayımlar Dairesi Başkanlığına bildirmek.

Çeşitli Hükümler
Madde 15-Aylıkla ödüllendirilme teklifi yapılan ve aynı zamanda ilçe,il veya merkez değerlendirme komisyonlarında,komisyon üyesi olarak görevlendirilenler,kendilerine ait teklif görüşülürken komisyon toplantılarında bulunamazlar.

Madde 16-Merkez değerlendirme komisyonları,okul türleri ve kurumlar itibariyle iller seviyesinde aylıkla ödüllendirilecek personel kontenjanından,uygun görülecek kadarını,kontenjan sayısı kadar personelin teklifi olmaması halinde veya kalkınmada öncelikli illerdeki personelin çalışmasını teşvik amacıyla iller arasında kaydırma yapmak suretiyle aynı hizmet sınıfında çalışan personel için kullanabilir.
Ayrıca merkez değerlendirme komisyonları,il değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmeye yeteri kadar personel teklif edilmemesi halinde,aynı hizmet sınıflarında çalışan personel için kullanılmak üzere,kendi aralarında uygun gördükleri kadar kontenjanı birbirlerine devredebilirler.

Komisyonlara Görev Süresi
Madde 17-İlçe,il ve merkez değerlendirme komisyonlarının görev süresi bir yıldır.

Madde 18-Aylıkla ödüllendirilen personel için EK-III’teki “Aylıkla Ödüllendirme Belgesi” düzenlenir.

Yürürlükten Kalkan Hükümler
Madde 19-Aylıkla ödüllendirilecek öğretmenlerin seçimi konulu 7.12.1988 tarih ve 379/803 sayılı genelge ile Bakanlığımız aynı konuda yayımlanmış diğer genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 20-Bu yönerge yayımlandığı tarihte,7 inci maddenin (c ) fıkrası ise 1 Ocak 1991 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 21-Bu yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşlarında görevli personelden, görevinde olağanüstü gayret ve çalışmalarıyla başarı sağlayanlara; Takdir Belgesi ve Teşekkür Belgesi verilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarında görevli personeli kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Takdir Belgesi Verilebilecekler
Madde 4- Takdir Belgesi:
a) Genel bir zarar, felâket ve tehlikenin önlenmesi veya genel bir faydanın sağlanması için hayatını tehlikeye koyarak görevinde olağanüstü gayret ve başarı sağlayanlara, (görevinde olağanüstü gayret ve başarı, sıralı sicil amirlerinin gerekçeli teklifi üzerine veya doğrudan takdir belgesi verecek makamlarca belirlenir.)
b) Millî Eğitim Bakanlığının görev alanına giren konularda bilimsel nitelikte eser vermiş olanlardan bu eserlerinin yarışma sonucu bir veya birkaçı ders kitabı olarak kabul edilmiş veya yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda derece almış olanlara,
c) Okul koruma derneklerinin ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetlerinin yürütülmesinde ve geliştirilmesinde üstün gayret sarf ederek onursal üye olarak çalışanlara,
d) Bakan tarafından üst üste 3 yıl Teşekkür Belgesi verilenlerden 4 üncü yılda da Bakan tarafından Teşekkür Belgesi verilmesi uygun görülenlere,
e) Memuriyeti süresince siciline işlenmiş herhangi bir ceza almadan (silinme hali hariç) emekli olanlara,
f) Yeni buluşlar yapanlar veya mevcut usullerde yararlı yenilikler meydana getirenlere,
g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda üretimi, verimliliği ve geliri kişisel çabası ve girişimleri ile bir önceki yıla oranla önemli ölçüde artıranlara,
verilebilir.

Teşekkür Belgesi Verilebilecekler
Madde 5- Teşekkür Belgesi:
a) Görevinde emsallerine göre üstün başarı sağlayanlara,
b) Millî Eğitim Bakanlığı veya ilgili kuruluşlarca kabul veya tescil edilen çeviri ve derleme türünde eser yayınlayanlara,
c) Vazife malûlü olarak emekli olanlara,
verilebilir.

Takdir Belgesi Verecekler
Madde 6- Müfettişlerin veya sıralı sicil amirlerinin önerileri üzerine ya da doğrudan;
a) Bakan; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarda görevli personele yer ve zamana bağlı olmaksızın,
b) Valiler; il sınırları içinde görevli personele,
c) Kaymakamlar; ilçe sınırları içinde görevli personele,
Takdir Belgesi verebilir.

Teşekkür Belgesi Verecekler
Madde 7- Müfettişlerin ve sıralı sicil amirlerinin teklifleri üzerine veya doğrudan;
a) Bakan; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarda görevli personele yer ve zamana bağlı olmaksızın,
b) Müsteşar ve müsteşar yardımcıları; merkez ve taşra teşkilâtında görevli personele,
c) Genel müdür ve bakanlık daire başkanları; merkez ve taşra teşkilâtındaki görev, yetki ve sorumlulukları dâhilinde bulunan hizmet birimlerinde görevli personele,
d) Valiler ve il millî eğitim müdürleri; il sınırları içinde görevli personele,
e) Kaymakamlar ve ilçe millî eğitim müdürleri; ilçe sınırları içinde görevli personele;
Teşekkür Belgesi verebilir.

Belgelerin Saklanması, İsimlerin Yayımı
Madde 8- Takdir ve Teşekkür Belgesi, personelin sicil dosyasına işlenir. Takdir ve Teşekkür Belgesinin birer örneği bu dosyada saklanır. Millî Eğitim Bakanınca Takdir Belgesi verilenlerin isim ve görev yerleri Tebliğler Dergisinde yayımlanır. Diğerlerinin isim ve görev yerleri, Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerince çıkarılan yayınlarda yayımlanabilir.

Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmeyecekler
Madde 9- Sicil yoluyla emekliye sevk edilenler ile hangi nedenle olursa olsun Devlet memurluğundan çıkarılanlara Takdir ve Teşekkür Belgesi verilmez.

Belgelerin Basımı
Madde 10- Takdir Belgesi Ek-1’de, Teşekkür Belgesi Ek-2’de gösterildiği şekildedir. Takdir ve Teşekkür belgelerinin basımı Yayımlar Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 11- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte 9 Eylül 1985 tarih ve 2195 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Mensuplarına Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesi Hakkında Yönerge

(Bir sitenin formundan alınmış mesaj ile başlayan parağraflar ;MEMURLAR NET’ten alınmıştır)

Mehmet YILMAZ
Eğitim Yöneticisi

61 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ