tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

Müdür yardımcılığı atama başvuru rehberi

tesakademi

clock_slidecontent_thumb  MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMASI BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR
1. MEBBİS Başvurusu Onaylı Çıktısı
2. EK-1 Yöneticilik İstek Formu
3. Eğitim Kurumu Müdür Yardımcılığı Sınav Sonuç Belgesi
4. Doktora Diploması
5. Yüksek Lisans Diploması
6. Başöğretmenlik Sertifikası
7. Uzman Öğretmenlik Sertifikası
8. Kararname Örneği (Anadolu, Fen, Güzel Sanatlar, Spor, Sosyal Bilimler Lisesi ve Bilim Sanat Merkezinde Çalıştım Şıklarından Birini İşaretleyen Adaydan Bu Kuruma Öğretmen Olarak Atandığını Gösteren Kararname)

9. Hizmet Belgesi (Aday tarafından “Okudum . Tüm Bilgilerim Eksiksiz Olarak İşlenmiştir.” yazılıp imzalanmış olmalıdır.)

Bütün belge örnekleri kurum tarafından onaylanacaktır. 4,5,6 ve 7. maddelerdeki belgeler varsa; 8. maddedeki belgeler bu kurumlarda çalıştım bölümü işaretlenmişse istenecektir.

İlçelerden gönderilen başvuru evrakları her kişinin evrakı şeffaf dosya olmadan yarım kapaklı karton veya plastik dosya içerisinde yukarıdaki sıraya uygun olarak konulacaktır.

MÜDÜR YARDIMCILIĞI İÇİN DUYURU VE ATAMA YÖNETMELİK MADDE 18 –
(1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdür yardımcılıklarına ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

(2) Müdür yardımcılığı sınavında başarılı olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş müdür yardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik eki Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi (İLSİS) üzerinden başvuruda bulunabilirler.

(3) Başvuruda bulunan adayların atamaları sınav puanı üstünlüğüne göre yapılır.

(4) Atama sonuçları elektronik ortamda duyurulur.

PUAN EŞİTLİĞİ HÂLİNDE ÖNCELİK SIRASI
YÖNETMELİK MADDE 24 –
(1) Eğitim kurumlarının yöneticiliklerine atanacaklarda puan eşitliği halinde sırasıyla;
a) Lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş,
b) Başöğretmen,
c) Uzman öğretmen,
ç) Yöneticilikteki hizmet süresi fazla,
d) Öğretmenlikteki hizmet süresi fazla,
olanlara öncelik verilir.
(2) Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarına atanacaklarda bu maddenin birinci fıkrasına göre yapılan değerlendirmede puan eşitliği olması halinde sırasıyla alan/bölüm, atölye veya laboratuar şefi olarak görev yapmış olan adaylara öncelik verilir.

Müdür Yardımcılığı Sınav Sonuçlarına ait tüm puanlar tam sayı ( 75.00, 80.00 gibi ) olduğu için Yönetmelik Madde-24’e göre işlem yapılacağından başvuru evraklarının titizlikle incelenmesi özellikle hizmet sürelerinin doğru hesaplanması çok önemlidir.
Hizmet süreleri yanlış hesaplanan adayların başvuruları reddedilecektir.

ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Adaylar MEBBİS Başvuru Modülü Üzerinden T.C.Kimlik Numarası ve Şifreleri İle Giriş Yapacaklardır.

1- “Yöneticilik Görevi, son 3 yıllık hizmet süresi içerisinde adli veya idari soruşturma sonucu üzerimden alınmadı.” bölümü bu şartı taşıyan adaylar tarafından işaretlenecektir. Yöneticilik görevi üzerinden alındığı halde MEBBİS sisteminde konuyla ilgili kaydı bulunmayan adaylar ve kaydı işlemesi gereken sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

2- Yandaki bölüm işaretlenirken Yönetmelik Madde 7-(2) “Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, bilim sanat merkezleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine bu eğitim kurumları her biri kendi içinde olmak üzere, ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından atama yapılır.” hususu dikkate alınacaktır.

Buna göre MEBBİS sistemindeki yukarıdaki “Çalıştım” ibaresinden anlaşılması gereken söz konusu kurumlarda “öğretmen olarak çalışma”yı kapsamaktadır. Bu kurumlara öğretmen olarak atanma şartını taşımadığı halde müdür yardımcısı olarak atanan adaylar fiilen bu kurumlarda çalışmış olmalarına rağmen yönetmelik maddesi gereği bu bölümü kesinlikle işaretlemeyeceklerdir. MEBBİS Başvuru Bilgileri Bölümündeki İşaretleyen adaylar başvuru evraklarına bu kuruma öğretmen olarak atandıklarına dair kararname örneği ekleyeceklerdir. Aksi durumdaki adayların başvuruları iptal edilecektir.

3- Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgesi ile belgelendirilecektir. Kariyer unvanı “Uzman Öğretmen” veya “Başöğretmen” olanlar başvurularına bu unvanlara ilişkin belgelerini ekleyeceklerdir.

4- Görev Süreleri Bölümünde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

4.4.1- Her türden aylıksız izinde geçen süreler ve askerlik süreleri hizmet hesabına dahil edilmeyecektir.

4.2- Her türden yargı kararı sonucu, yöneticiliği üzerinden alınan adayların hizmet hesaplamalarında yargı kararından önceki süre bir önceki görev unvanına dahil edilecektir.

4.3- Özel öğretim okullarında (dershaneler hariç) geçirilen müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı müdür yardımcılığı süresine, müdür olarak geçirilen süreler ise müdürlük süresine dâhil edilecektir. Ancak bu kurumlarda geçirilen öğretmenlik süreleri hesaplamaya dâhil edilmeyecektir.

4.4- Hizmet sürelerinin hesaplanmasında başvurunun son günü olan 12/03/2010 tarihi esas alınacaktır.

5- Tercihler Bölümünde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yönetmelik Madde-7
(1) (b) : Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak,
(2) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, bilim sanat merkezleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine bu eğitim kurumları her biri kendi içinde olmak üzere, ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından atama yapılır.

(3) Anadolu statülü mesleki ve teknik eğitim kurumları yöneticiliklerine atanacak meslek dersleri, atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından bu statüdeki kurumlarda görev yapma veya yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan aday bulunamaması durumunda bu fıkrada sayılanlar da dâhil olmak üzere diğer eğitim kurumlarında görev yapan adaylar arasından da atama yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılanlar atanmış oldukları eğitim kurumu yöneticiliğinden ayrılmaları halinde durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar. Bu şekilde atanmış olanlar başka bir yönetim kademesine atanmak istemeleri hâlinde bu Yönetmelikle belirlenmiş olan genel şartları taşımaları gerekir.

Buna göre aday tercihlerini aşağıdaki işlem basamaklarına göre yapacaktır.
5.1- Talim Terbiye Kurulunun 80 Nolu Kararı ekindeki “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge” de alanını (branşını) bulacak ve aylık karşılığı okutabileceği dersleri tespit edecektir.

5.2- Tercih edeceği kurumun norm çizelgesini ilimizin veb sayfasındaki duyuru ekinde yer alan “İstanbul İline Bağlı Kurumların 2009-2010 Öğretim Yılı Norm Tespit Çizelgeleri” nden bulacak ve alanı itibariyle tercih edeceği kurumda aylık karşılığı okutabileceği derslerden herhangi birine ait norm bulunup bulunmadığını öğrenecektir. Alanı itibariyle aylık karşılığı okutacağı dersin normu varsa ilgili kurumu tercih edebilecek, yoksa tercih edemeyecektir.

5.3- 1. ve 2. maddede şartı tutan adayın tercihi doğru olacaktır. Bu iki maddeden birinde şartı tutmayan adayın tercihi iptal edilecektir. Aksi durumda tercihi yapan aday, kontrol edip atamaya sunulmak üzere onaylayan Kurum Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında yasal işlem yapılacaktır.

KURUM MÜDÜRLÜĞÜ VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER

MEBBİS sisteminden başvurusunu yapan aday kurum müdürlüğüne başvurusunu onaylatmak için geldiğinde kontrol edilecek konular aşağıdadır:

1- Adayın Yöneticilik Görevi, son 3 yıllık hizmet süresi içerisinde adli veya idari soruşturma sonucu üzerimden alınmış mıdır? Alınmışsa adayın Yönetmelik Madde-7 (1) (d) bendi gereğince başvurusunu onaylamayınız.

2- Aday yandaki bölümlerinden herhangi birini işaretlemiş midir?

İşaretlemişse başvuru evraklarına işaretlediği kuruma öğretmen olarak atandığına dair kararname örneğini ekleyiniz. Kararname örneği yoksa adaya bu işareti kaldırtınız.

3- Yüksek Lisans veya Doktora Programlarını bitirdiğine dair diploma örneği var mıdır? Bu alandaki bilgiler belgelerle örtüşmüyorsa onaylama yapmayınız.

4- Öğretmenlik Kariyer Basamakları bölümünde kariyer unvanına ilişkin Uzman Öğretmenlik veya Başöğretmenlik Sertifika örneğini mutlaka kontrol ediniz.

5- Yöneticilik Hizmetleri bölümünde hizmet sürelerini hesaplarken ilimizin duyurusunda yer alan hesaplama programını kullanınız ve aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Her türden aylıksız izinde geçen süreler ve askerlik süreleri hizmet hesabına dâhil edilmeyecektir Her türden yargı kararı sonucu, yöneticiliği üzerinden alınan adayların hizmet hesaplamalarında yargı kararından önceki süre bir önceki görev unvanına dâhil edilecektir.

Özel öğretim okullarında (dershaneler hariç) geçirilen müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı müdür yardımcılığı süresine, müdür olarak geçirilen süreler ise müdürlük süresine dâhil edilecektir. Ancak bu kurumlarda geçirilen öğretmenlik süreleri hesaplamaya dâhil edilmeyecektir. Hizmet sürelerinin hesaplanmasında başvurunun son günü olan 12/03/2010 tarihi esas alınacaktır.

6- Tercihler Bölümünde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Alan İtibarıyla Müdür Yardımcılığına Başvuru Şartı Yönetmelik Madde-7’de açıkça ifade edilmiştir.

(1) (b) Bendi : Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak,

(2) Fıkrası : Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, bilim sanat merkezleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine bu eğitim kurumları her biri kendi içinde olmak üzere, ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından atama yapılır.

Buna göre aday tercihlerini aşağıdaki işlem basamaklarına göre yapmış mıdır? Kontrol ediniz.
6.1- Talim Terbiye Kurulunun 80 Nolu Kararı ekindeki “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge” de adayın alanını (branşını) bulunuz ve aylık karşılığı okutabileceği dersleri tespit ediniz.

6.2- Tercih ettiği kurumun norm çizelgesini ilimizin web sayfasındaki duyuru ekinde yer alan “İstanbul İline Bağlı Kurumların 2009-2010 Öğretim Yılı Norm Tespit Çizelgeleri” nden bulacak ve alanı itibariyle tercih edeceği kurumda aylık karşılığı okutabileceği derslerden herhangi birine ait norm bulunup bulunmadığını öğrenecektir. Alanı itibariyle aylık karşılığı okutacağı dersin normu varsa ilgili kurumu tercih edebilecek, yoksa tercih edemeyecektir.

6.3- 1. ve 2. maddede şartı tutan adayın tercihi doğru olacaktır. Bu iki maddeden birinde şartı tutmayan adayın tercihi iptal edilecektir. Aksi durumda tercihi yapan aday, kontrol edip atamaya sunulmak üzere onaylayan Kurum Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri onaylanmış başvuruları sorumlu şube müdürü veya şef aracılığıyla her gün saat 16.30’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde olacak şekilde teslim edecektir.

8- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümünün 9.maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir.” “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” eyleminden birinci derecede sorumlu aday, Kurum Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüdür.

Kamudanhaber.com
 

135 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ