tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

Meb’ten Geçici/Vekaleten Görevlendirmelerde Ek Ders Açıklaması

tesakademi

    Milli Eğitim Bakanlığı , Milli Eğitim camiasında en çok tartışılan konuların başında gelen geçici görevlendirme ve vekaleten görevlendirme ile bu kişilere verilmesi gereken ek dersler ile bu kişilerin hangi kıstaslara göre görevlendirilmesi gerektiği ile ilgili görüş belirtti.

   Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek Ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanununun 1.Ek Maddesin 2.fıkrasında; “Belirtilen kurumlarda öğretmen ve yönetici olarak görev alanlarla diğer eğitim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev alanlardan kimlerin zorunlu ek ders görevi alacağı ve haftalık çalışmalarının ne kadarının zorunlu ek ders görevinden sayılacağı; birden fazla sınıf okutan öğretmenlere verilecek haftalık zorunlu ders görevinin sayısı, öğretmen ve yöneticilere haftada verilecek zorunlu ek ders sayısı ve diğer hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi hükümleri uyarınca düzenlenir.” ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun değişik 89´uncu maddesinde ise; “Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dâhil) okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir. Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu´nun kararı ile tespit olunur…” denilmektedir.      
Bu hükümler çerçevesinde, 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanarak 1/7/2006 tarihinde yürürlüğe konulan 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar´da; Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler ile merkez ve taşra teşkilâtının diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar belirlenmiştir.

Söz konusu Karar´ın “Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller” başlıklı 16´ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “(2) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Karar´ın “Vekâlet Görevi” başlıklı 22´nci maddesinde ise; “(1) Öğretmen yetersizliği nedeniyle ilköğretim okullarında görevlendirilen vekil öğretmenlerin aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısının tespitinde ve ek ders ücretinin ödenmesinde sınıf öğretmenlerinin tâbi olduğu hükümler uygulanır.

(2)Bunun dışındaki diğer görevlere asaleten atanma şartlarını taşıyanlardan, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro ve görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından boş kadrolara vekâleten atananlara, yalnızca vekâlet edilen kadroya ilişkin ek ders ücreti vekâlet görevinde bulunduğu kurumca ödenir.”denilmiştir.

Diğer taraftan, 27/02/2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelge’nin 15’inci sırasında;

“Vekâlet görevine bağlı olarak ödenecek ek ders ücretinin düzenlendiği Kararın 22’nci maddesinde; “(1) Öğretmen yetersizliği nedeniyle ilköğretim okullarında görevlendirilen vekil öğretmenlerin aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısının tespitinde ve ek ders ücretinin ödenmesinde sınıf öğretmenlerinin tâbi olduğu hükümler uygulanır.
  2)Bunun dışındaki diğer görevlere asaleten atanma şartlarını taşıyanlardan, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro ve görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından boş kadrolara vekâleten atananlara, yalnızca vekâlet edilen kadroya ilişkin ek ders ücreti vekâlet görevinde bulunduğu kurumca ödenir. ´ hükmüne yer verilmiştir.

Bu maddenin (2) numaralı fıkrasına göre yapılacak ek ders ücreti ödemelerine ilişkin olarak öncelikle “boş kadro”, “asaleten atanma şartlarının taşınması”, “atamaya yetkili amir” ve “vekâleten atama” gibi kavramların ne anlama geldiğinin açıklanmasında fayda görülmektedir.

a)Boş kadro: O ana kadar hiç atama yapılmamış veya atama yapılmış olmakla birlikte ölüm, emeklilik, istifa, memurluğuna son verilme, bir başka göreve atanma gibi nedenlerle boşaltılmış kadro demektir. Kadro sahibinin bir başka göreve vekâleten atanması veya geçici olarak görevlendirilmesi ile yıllık izin, hastalık raporu, aylıksız izin ve benzeri nedenlerle bir süre görevinin başında olamaması kadronun boş olduğu anlamına gelmemektedir. Zira söz konusu nedenler sona erdiğinde ilgilisinin kadrosuna geri döneceği açıktır.

b)Asaleten atanma şartlarının taşınması: Bir göreve vekâleten atanmak için o göreve asaleten atanacaklarda aranacak şartların tümünün taşınması gereği, genel kabul görmüş hukuk ilkelerindendir. Bu nedenle, vekâleten atanılacak göreve ilişkin olarak o göreve asaleten atanacaklar için ilgili mevzuatında öngörülen nitelik, hizmet süresi, en son bulunduğu görev, nüfus sayısına göre doğduğu veya belirli bir süre yaşadığı yerde bazı görevlere atanamama, bazı görevlere atanmak için belirli yerlerde belirli sürelerde görev yapmış olma ve benzeri şartların eksiksiz olarak tümünün, taşınması gerekmektedir.

Sınav öngörülen görevler için sınavı kazanma veya sınava girmiş olma şartı vekâleten atanacaklarda aranmayacak; yukarıda belirtilenler de göz önünde bulundurularak sınava girme şartlarının eksiksiz olarak tümünün taşınması yeterli olacaktır.

c)Atamaya yetkili amir: Bakanlığımız personelinin atamaları, atama yapılacak görevler itibarıyla; müşterek karar ya da Bakan, Müsteşar, Personel Genel Müdürü veya valilik onaylarıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, vekâleten atamaların da atanılacak kadro itibarıyla atama yetkisine sahip makam tarafından yapılması gerekmektedir. Bunun tek istisnası, Kararın yukarıda sözü edilen 22 ´nci maddesinde de münhasıran belirtildiği gibi, müşterek karar ile atanılması gereken görevlere yapılacak vekâleten atamaların Bakan onayı ile yapılmasının yeterli olacağıdır.

ç)Vekâleten atama: Boş bulunan bir kadroya, o kadroya yukarıda belirtilenler sınırlılığında asaleten atama yapma yetkisine sahip makam tarafından ve yine yukarıda belirtilenler sınırlılığında o kadroya asaleten atanacaklarda aranan şartları taşıyanlardan birinin vekâleten atanmasıdır.

Görüleceği gibi, vekâleten atama ile asaleten atama arasında bazı nüanslar dışında hemen hiç fark bulunmamaktadır. Bu nedenle madde, o göreve asaleten atananlara ödenmesi öngörülen ek ders ücretlerinin vekâleten atananlara da aynı şekilde ödenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılacak işlemler sonucunda bir göreve vekâleten atananlara, zaman içinde başkaca bir onay alınmasına gerek duyulmaksızın hu görevleri süresince vekâlet ettikleri kadroya ilişkin ek ders ücreti, vekâlet ettikleri kadronun bulunduğu birimce ödenecektir. Bu durumda olanlara, bu görevleri süresince aslî kadrolarına bağlı olarak ayrıca herhangi bir ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımayanların vekâleten atanmaları mümkün olmadığından, bunların aslî kadrolarının dışındaki bir kadronun görevini yürütmek üzere görevlendirilmeleri geçici görevlendirme kapsamında değerlendirilecek ve bu durumda olanların ek ders ücreti ödemeleri bu Kararın 21´inci maddesi çerçevesinde yapılacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

Öncelikle, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar´da yapılan düzenlemelerin ek ders ücreti ödemelerine yönelik olduğunun; dolayısıyla, atama veya geçici görevlendirme işlemlerini düzenleyici bir boyutunun olmadığının hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

Bir başka anlatımla, söz konusu Karar´ın yukarıda belirtilen maddelerinde vekâleten atananlara veya geçici olarak görevlendirilenlere hangi hallerde ve ne şekilde ek ders ücreti ödeneceği düzenlenmiş; Genelge´nin yukarıda belirtilen kısımlarında ise uygulamanın nasıl yapılacağı ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Buna göre, ilgilinin yararlandırılacağı ek ders ücreti miktarının belirlenmesinde o göreve vekâleten atanmış veya geçici olarak görevlendirilmiş olması belirleyici olmaktadır.

Bu düzenlemeler dikkate alınarak ilgilinin söz konusu göreve vekâleten atanması veya geçici olarak görevlendirilmesi hususu da bu göreve atama yetkisine sahip olan valilik takdirinde bulunmaktadır.

Ayrıca söz konusu vekâleten atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ilgilinin, vekâleten atandığı görevine asaleten atanma şartlarının tümünü taşıması gerekmektedir.

Şartların daha sonra değiştirilmesi ilgilinin vekâleten atama işleminin yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelikte bulunmayan bu şartın daha sonra yürürlüğe konulan yönetmelikte yer alması, ilgilinin vekâleten atandığı tarihteki mevzuata göre o göreve asaleten atanma şartlarının tümünü taşıdığı gerçeğini değiştirmeyecektir. Dolayısıyla, söz konusu vekâlet görevi, verildiği tarihteki mevzuata göre değerlendirilecek ve yürütüldüğü sürece bu değerlendirme yöntemi” değişmeyecektir.

Bu çerçevede, söz konusu müdürlük görevine atandığı tarih itibarıyla o göreve asaleten atanacaklarda aranan şartların tümünü taşıdığı görülen ilgilinin, bu görevi süresince vekâleten atandığı müdürlük görevi için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılması gerekmektedir.

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun´un 56´ncı maddesinde; “Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtının her kademesindeki yöneticiler, görevlerini mevzuata, plân, program ve emirlere uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademe yöneticilerine karşı sorumludur.

Yönetim görevlerine atanma ve bu görevlerde yükselmede kariyer ve liyakat esas alınır. Yönetim görevlerine atanacaklarda aranacak nitelik ve diğer şartlar Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.” denilmektedir.

Bakanlığımız kadrolarında bulunanların yönetim görevlerine atanmalarında da bu hüküm doğrultusunda yürürlüğe konulan yönetmelik çerçevesinde hareket edilmekte, duyuru ve ataması toplu olarak yapılmak durumunda olan okul müdürlüğüne atama sürecinde bazı görevler vekâleten ya da geçici olarak görevlendirilen öğretmenler tarafından yürütülmek durumunda kalınabilmektedir.

Anılan Karar´ın yukarıda da belirtilen 22´nci maddesinde yer alan; “Öğretmen yetersizliği nedeniyle ilköğretim okullarında görevlendirilen vekil öğretmenlerin aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısının tespitinde ve ek ders ücretinin ödenmesinde sınıf öğretmenlerinin tâbi olduğu hükümler uygulanır.

Bunun dışındaki diğer görevlere asaleten atanma şartlarını taşıyanlardan, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro ve görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından boş kadrolara vekâleten atananlara, yalnızca vekâlet edilen kadroya ilişkin ek ders ücreti vekâlet görevinde bulunduğu kurumca ödenir.´´ hükmünde de görüleceği üzere, bir göreve vekâleten atanacaklarda, o göreve asaleten atanacaklarda aranan şartların hemen tamamı aranmaktadır.

Yine hükümden anlaşılacağı gibi, bir göreve vekâleten atananlar asaleten atanma şartlarını taşımak durumunda olduklarından, vekâlet ettikleri kadroya ilişkin ek ders ücretinden asaleten atananlar gibi yararlanabilmektedirler. Asaleten atanma şartlarını taşımayanlar ise geçici olarak görevlendirilmek suretiyle bu görevlerini yerine getirmektedirler.

Şüphesiz bir görevin asaleten atanmış biri tarafından yürütülmesi amaçlanan birinci durumdur. Ancak, çeşitli nedenlerle asaleten atama yoluyla doldurulamayan bir görevin vekâleten atama yoluyla, bu yolla da çözümlenemeyen durumlarda ise geçici olarak görevlendirilen biri tarafından yürütülmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Bir görevi geçici olarak yürütmek durumunda olanlar, o görev için ilgili mevzuatında aranan şartları taşımadıklarından. 3797 sayılı Kanun´da öngörülen “kariyer ve liyakat” ilkelerinin bunlar bakımından dikkate alınması da mümkün olamamaktadır. Geçici görevlendirme, adından da anlaşılacağı üzere o göreve asaleten veya vekâleten atama yapılıncaya kadar geçici süreli yapılmak durumunda olan bir işlemdir.

Durum böyle iken, geçici olarak yürütülen bir görev için o görevi asaleten yürütenler bakımından öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılma isteğinin karşılanması, bu tür görevlerin yoğun olarak geçici görevlendirme yoluyla yürütülmesi sonucunu doğuracak, bu durum da kariyer ve liyakat ilkelerinin göz ardı edilerek, görevin, o görevin yetki ve sorumluluklarını olması gerektiği gibi taşıyamayacak kişilerce yürütülmesi riskini birlikte getirebilecektir.
kamudanhaber.com

37.765 views

tesakademi
ETİKETLER:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ