tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

Meb Denklik Yönetmeliği Değişti.

tesakademi

  

Meb denklik yönetmeliğinde bakanlık değişiklik yaptı.Yapılan değişiklikler yönetmelik üzerinde  gösterilmiştir.

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENKLİK YÖNETMELİĞİ

(Değişiklikler siyah renkle  gösterilmiştir)

Resmî Gazete  : 5.3.2004/25393

Tebliğler Dergisi : NİSAN 2004/2559

Ek ve Değişiklikler:
1) 8.9.2004/25577 RG (EYLÜL 2004/2564 TD)  
2) 23.2.2005/25736 RG     
3) 12.8.2009/27317 RG     
4)  (EYLÜL 2009/2624 TD)

5) (15/03/2011 – 27875 RG)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (Değişik : EYLÜL 2009/2624 TD) Bu Yönetmeliğin amacı, yurt dışındaki ilköğretim veya ortaöğretim kurumları ile uluslararası okullarda öğrenim görenlerin denklik işlemlerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (Değişik :  EYLÜL 2009/2624 TD) Bu Yönetmelik, yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumları ile uluslararası okullarda öğrenim görenlerin denklik işlemi ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (Değişik :  EYLÜL 2009/2624 TD) Bu Yönetmelik, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 8 inci, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 4 üncü, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci ve 5 inci maddeleri ile 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

c) Eğitim Müşavirliği: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri bünyesinde bulunan eğitim müşavirliklerini,

d) Eğitim Ataşeliği: (Değişik: 8.9.2004/25577 RG ) Türkiye Cumhuriyeti Başkonsoloslukları bünyesinde bulunan eğitim ataşeliklerini,

e) Denklik: Yurt dışındaki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarından alınmış olan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi ve diploma gibi belgelerin incelenerek görülen öğrenimin, Türkiye’deki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının hangi sınıf/alan/bölüm/dalına eş değer olduğunun tespit edilmesi işlemini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Denklik İşlemi İçin Başvuru, İstenecek Belgeler, Denklik Belgesinin Düzenlenmesi ve Zayi, Diploma Notu, Alan/Bölüm/Dal Tespiti

Denklik İşlemini Yapacak Kurumlar ve Denklik İçin Başvuru

Madde 5 – Denklik işlemi; yurt içinde il millî eğitim müdürlüklerince, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri ve eğitim ataşeliklerince düzenlenir. Denklik için başvurular da bu kurumlara yapılır.

Denklik işlemi, yurt dışındaki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarından alınan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi ve diploma gibi belgelerin asılları ile yapılır. Ancak bu işlem, söz konusu belgelerin asıllarının zayi olması hâlinde, öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden aldığı aslına uygunluğu okulca onaylı suret ve fotokopiler ile de yapılabilir.

Ders yılı içinde, öğrenim belgesi olmadan gelen öğrencinin, eğitim-öğretimden uzak kalmaması için hangi ülkede, hangi okulda ve hangi sınıfta okuduğunun belirtildiği velisinin yazılı beyanı dikkate alınarak geçici olarak okula devamı sağlanır. Ancak veliden, öğrencinin öğrenim belgelerini iki ay içinde getirmesi istenir. İlgili öğrencinin kesin denklik işleminin sonuçlandırılması, okul müdürlüklerince takip edilir. Belgelerini getirmeyenlere genel mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

Denklik İşlemi İçin İstenecek Belgeler

Madde 6 – (Değişik :  EYLÜL 2009/2624 TD) Denklik işlemi için başvuruda bulunanlarca, Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu (EK-1)’na, aşağıdaki belgelerin asılları ve birer fotokopisi eklenir.

a) İlköğretim okullarına alınacaklardan, yurt dışında öğrenim gördükleri okullardan aldıkları son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile varsa ayrılma belgesi.

b) Ortaöğretim kurumlarına alınacaklardan, yurt dışında öğrenim gördükleri son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile varsa ayrılma belgesi.

c) Ortaöğretim kurumlarını bitirenlerden, yurt dışında öğrenim gördükleri öğretim kurumundan aldıkları son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile diploma veya diploma almaya hak kazandığına dair belge.

d) Yurt dışındaki öğrenimleri sırasında kullandıkları pasaportun aslı veya giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfalarının yeminli mütercimlerce yapılan tercümesi.

e) Denklik işlemini yapacak kurumda alan öğretmeni veya uzmanının bulunmaması hâlinde, yabancı dildeki belgelerin yeminli mütercimlerce yapılmış Türkçe tercümeleri veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümeleri.

(Değişik: 15/03/2011 – 27875 RG)Yabancı uyrukluların başvurularında, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen belgelere ek olarak aşağıda sayılan belgelerden en az birinin başvuru formuna eklenmesi zorunludur. Denklik başvurularında Türk vatandaşlığından çıkma izni alanların işlemleri, Türk vatandaşlarına yapılan işlem gibi yapılır.

a) (Değişik: 15/03/2011 – 27875 RG) Ülkesi belli olmayan (Haymatlos) veya sığınmacı ya da mülteci durumundaki yabancı uyruklular ile Türkiye’de çalışma ve ikametlerine izin verilen yabancı uyruklu ve Türkiye’deki yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli yabancı uyruklu personelin çocukları dışındakilerden usulüne uygun olarak alınmış pasaport ya da onaylı sureti veya fotokopisi ve öğrenim vizesi,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların başvurularının kabul edildiğine dair İçişleri Bakanlığı yazısı.

c) Herhangi bir kurum veya kuruluşun, denkliği yapılacak kişinin baba veya annesinin çalışma izni için başvurduğunu ve bu nedenle denklik belgesine gerek olduğunu belirten yazısı.

Ortaöğretim kurumlarına ait diploma almaya hak kazanmış olmakla birlikte diplomasını ibraz edemeyenlerin geçici denkliği yapılır. Diploma ibraz edildiğinde kesin denklik belgesi düzenlenir.

Denklik Belgesinin Düzenlenmesi ve Zayi

Madde 7 – Denklik belgesi düzenlenirken aşağıdaki hususlara uyulur:

a) (Değişik: 15/03/2011 – 27875 RG)Başvuru sahibinin, “Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu” ekindeki öğrenim belgeleri, ilgili ülkeye ait ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir. Denkliklerde; ilköğretim ve ortaöğretim bir bütün olarak dikkate alınır. Türkiye’deki zorunlu öğrenime başlama yaşı, ilgilinin öğrenime başlama yaşı kabul edilerek sınıfı sınıfına denklik yapılır. Ancak, ilköğretimle ortaöğretimin toplam öğrenim süresi 12 yıldan az veya fazla olan ülkelerde öğrenim görenlerden lise son sınıfa geçenler, liselerimizin son sınıfına geçenler gibi, lise son sınıfta öğrenim görenler ise liselerimizin son sınıfında öğrenim görenler gibi değerlendirilir. Denklik belgeleri iki nüsha hâlinde düzenlenir

b) (Değişik bend :  EYLÜL 2009/2624 TD) Belgeyi düzenlemekle yetkili kurum, başlıklı kâğıda dilekçeyi veren şahsa veya kuruma hitaben adresi ile birlikte denkliği yapılacak şahsın T.C. Kimlik No’su, adı ve soyadı, baba adı, ana adı, doğum yeri ve doğum tarihi bilgilerine de metin kısmının baş tarafında yer verir.

c) Konusu ve başlığı yazıldıktan sonra “İLGİ” bölümünde başvuru dilekçesinin tarihi; başka yazışmalar yapılmış ise bu yazıların da tarihi ve sayıları, sıra ile alt alta İLGİ’de (b), (c) gibi belirtilir.

d) Metin bölümünde, ilgilinin okuduğu okullar ve sınıflar gösterilir, ayrıca ayrıldığı son okul ve sınıfı gösteren öğrenim belgesi, tarihi ile birlikte belirtilir, buna göre öğrencinin yurt dışında yapmış olduğu öğrenimin Türkiye’de hangi okulun hangi sınıfında görülen öğrenime denk sayıldığı yazılır.

e) Denklik belgesinin alt kısmında ekler bölümüne, incelenen belgelerin tür ve sayıları maddeler hâlinde alt alta yazılır.

Hazırlanan denklik belgesinin birinci nüshası, öğrenim belgeleri ile birlikte ilgiliye imza karşılığında elden teslim edilir veya adresine posta ile gönderilir. Ancak, denkliğe esas olan bütün öğrenim belgelerinin arka yüzüne “DEĞERLENDİRİLMİŞTİR” kaşesi basılarak denklik belgesindeki tarih ve sayı, kaşe üzerindeki ilgili bölümlere yazılır. Denklik belgesinin paraflı ikinci nüshasına, denkliğe esas belgelerin birer fotokopisi eklenerek denkliğin yapıldığı kurumda dosyalanır.

(Değişik üçüncü fıkra : EYLÜL 2009/2624 TD) Denklik belgesine itirazda bulunulması hâlinde yeniden değerlendirme yapılır. İtiraz, denklik belgesini düzenleyen kuruma yapılır. Ancak, ikinci defa itirazda bulunulması hâlinde itiraz başvurusu, denklik belgesini düzenleyen kurumca ilgili Bakanlık birimine gönderilir.

Denklik belgesinin zayi hâlinde, sahibinin başvurusu üzerine belgenin onaylı bir örneği ilgiliye elden verilir veya posta ile gönderilir.

(Değişik beşinci fıkra : EYLÜL 2009/2624 TD) Bu Yönetmelikte ve Denklik Kılavuzunda yer almayan hususlarda, sağlık alanıyla ilgili denkliklerde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının; kalfalık, ustalık ve meslek kurslarıyla ilgili denkliklerde Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün; diğer denklikler için Başkanlığın görüşü alınır.

Yurt Dışından Gelen Öğrencilerin Diploma Notu

Madde 8 – Öğrenimlerini yurt dışında yaparak yurda dönen öğrencilerin, ülkemizde okudukları okullardan mezun olmaları hâlinde diploma notları, ilköğretim kurumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği”, orta öğretim kurumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği(2)nin ilgili hükümleri gereğince belirlenir.

Alan / Bölüm / Dal Tespiti

Madde 9 – Genel Lise türü okullar ile meslekî ve teknik liselerin ara ve son sınıflarına alınacak öğrenciler için düzenlenecek denklik belgelerine, öğrencilerin devam edecekleri alan/bölüm/dal yazılır. Yurt dışında aldıkları karne veya belgelerde alan/bölüm/dal belirtilmemiş olan öğrencilerin, en son tarihli öğrenim belgelerinden başlanmak üzere okudukları dersler ve aldıkları notlar, değerlendirilerek alan/bölüm/dal belirlenir.

Orta öğretim kurumlarını bitirenler seviyesinde öğrenim görmüş sayılan öğrencilerin denkliğe esas olan bitirme belgelerinde, mezun oldukları alan/bölüm/dal belirtilmemiş ise okudukları dersler ve aldıkları notlara göre alan/bölüm/dal tespiti yapılır. Bu tespitin yapılamaması durumunda denklik belgelerinde, mezun oldukları alan/bölüm/dal belirtilmez.

Orta öğrenimlerinin tamamını veya en az son iki yılını yurt dışındaki okullar ile yurt içindeki uluslar arası ya da elçilikler bünyesindeki okullarda, Ülkemizde okutulan yabancı dillerden biriyle yapmış olan öğrencilerden belgelerinde mezun oldukları alanları belirtilmemiş olanlar ve okudukları derslerden de alan tespiti yapılamayanlara “Yabancı Dil Alanı” hakkı verilir.

Açıköğretim Lisesine Devam Edecekler

Madde 10 – Sınıf geçme sistemine göre denklik işlemi yapılarak orta öğretim kurumlarının ara sınıflarına alınabilecekler derecesinde öğrenim görmüş sayıldığı belirlenen öğrencilerden, Açıköğretim Lisesine devam edeceklerini dilekçelerinde belirtenlerin denklik belgelerinde, kaç dönem okudukları, kaç kredi kazanmış oldukları ve kaç dönem daha okuma haklarının bulunduğu da belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denkliği Yapılmayacak Okullar

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler(3)

Madde 11 – (Değişik :  EYLÜL 2009/2624 TD) Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler denklik işlemine tabi tutulmaz. Bu öğrencilerin, düzenlenen tasdikname, diploma ve diğer öğrenim belgelerine göre aynı türdeki okullara kayıtları yapılır ve dosyaları okulundan istenir. Ülkemizde merkezi sınavla ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kayıt-kabul ve nakiller ise söz konusu okulların özel yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

İlköğretim okullarında bir üst sınıfa sorumlu olarak geçtiği belirtilen öğrenciler, sorumluluktan muaf tutulur.

Büyükelçilikler Bünyesindeki Okullar ile Uluslar arası Okullar ve İnternet Ortamında Verilen Eğitim(1)(4)

Madde 12 – (Değişik: 23.2.2005/25736 RG ) Türkiye’deki;

a) Uluslar arası okullarda,

b) Büyükelçilikler bünyesindeki ilköğretim okullarında

öğrenim görmekte olan diğer ülke vatandaşı çocuklar ile diğer bir ülke vatandaşı olarak bu okullara kayıt yaptıran, ancak daha sonra Türk vatandaşlığına geçen öğrenciler için denklik işlemi yapılır.

(Ek fıkra :  EYLÜL 2009/2624 TD) Elektronik ortamda uzaktan eğitim yöntemiyle yapılan eğitim için verilen belgeler ile ülkemizde karşılığı bulunmayan meslekler için yapılan eğitimlere ilişkin alınan belgelerle ilgili denklik işlemi yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denklik Belgesi ile Kayıt İçin Başvurulan Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler

Öğrencilerin Denklik Belgelerinde Belirtilen Sınıfa Alınmaları

Madde 13 – Yurt dışından öğrenimine ara vermeden yurda dönen öğrenciler, yaşlarına bakılmaksızın denklik belgesinde belirtilen sınıfa alınırlar. Ancak öğrenimine ara vermiş ve yaş sınırını aşmış olanlara, okulların yönetmeliklerinde öğrenime ara veren öğrenciler için öngörülen hükümlere göre işlem yapılır.

(Ek fıkra : 12.8.2009/27317 RG) Hazırlık sınıfına kaydı yapıldıktan sonra yurt dışındaki dil kurslarına devam eden öğrenciler, aynı ders yılında yurda dönmeleri hâlinde hazırlık sınıfına devam ettirilir. Bu öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemi

Madde 14 – Denklik belgesi almış olan yabancı uyruklu öğrencilerin okullara kesin kaydının yapılmasında, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun ve Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik ile Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Bir Alt Sınıfa Alınacak Öğrenciler

Madde 15 – Velilerin okul müdürlüklerine verecekleri dilekçe ile çocuklarının denklik belgelerinde belirtilen sınıfın bir alt sınıfına alınmasını istemeleri hâlinde, bu istek okul müdürlüğünce yerine getirilir. Ancak bu uygulama, hazırlık sınıfında okumak için yapılmaz.

Seviye Tespit Sınavı

MADDE 16 –(Değişik: 15/03/2011 – 27875 RG) Savaş ve benzeri nedenlerle belgelerini ibraz edemeyenler için;

a) İlköğretimde Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji,

b) Genel ortaöğretimde Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji),

c) Meslekî ve teknik ortaöğretimde Dil ve Anlatım, alan/dal,

ç) İmam hatip liselerinde Dil ve Anlatım, meslek,

d) Güzel sanatlar ve spor liselerinde ortak genel kültür dersleri dışındaki ortak dersler

ile Dil ve Anlatım

derslerinden millî eğitim müdürlüğünce belirlenen okul veya okullarda, okul müdürünün başkanlığında ilgili derslerin öğretmenlerinden kurulan komisyonca yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak seviye tespit sınavı yapılır. Okul yönetimince sınava girilen derslerden alınan puanlar, sınav tarihi ve okulun adının yer aldığı bir belge düzenlenerek millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.

Seviye tespit sınavlarının uygulama ve değerlendirilmesinde ilköğretim kurumlarında 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, ortaöğretim kurumlarında 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz edilmesi durumunda, öğrencinin veya velinin yazılı başvurusu üzerine sınavlar, ilgili komisyonca tekrar değerlendirilir ve sınav sonucu öğrenciye veya veliye yazılı olarak bildirilir.

Özel eğitim gerektiren engelli veya üstün yetenekli öğrencilerin seviye tespit sınavları, rehberlik ve araştırma merkeziyle iş birliği yapılarak gerçekleştirilir ve değerlendirilir. Seviye tespit sınavı, örgün öğretim kurumlarında ders yılı içinde yapılır.

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarına seviye tespit sınavı sonucuna göre kayıtları yapılacak öğrenciler için düzenlenen denklik belgesinde sınav belgesinin tarih ve sayısına da yer verilir.

Öğrenimine Ara Verenlerin Seviye Tespit Sınavı

Madde 17 – (Değişik: 15/03/2011 – 27875 RG)Yürürlükten kaldırılmıştır.

Seviye Tespit Sınavı Sonunda Öğrencinin Durumunun Değerlendirilmesi

Madde 18 – (Değişik: 15/03/2011 – 27875 RG) Yürürlükten kaldırılmıştır.

Okulu Süresinden Önce Bitirenler

Madde 19 – Geldikleri ülkedeki okul kademesini, daha kısa sürede bitirerek bir üst öğrenime devam hakkı kazananlar ile sınıf atlatılarak üst sınıflara devam hakkı kazananların hakları korunur.

Ayrıca okudukları orta öğretim kurumundan mezun olmamakla birlikte Yükseköğretim Kurulunca tanınan üniversitelere kaydını yaptırarak bu üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olanlar ile en az 60 kredi aldığını belgelendirenler de orta öğretim kurumlarından mezun sayılırlar.

Takviye Kursları

Madde 20 – Yurt dışından gelen öğrencilerin ülkemize ve okula uyumlarının sağlanması, ayrıca onlara rehberlik edilerek yetiştirilmeleri amacıyla okul müdürlüklerince takviye kursları açılabilir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Denklik İşlemleri

Madde 21 – Büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile ülkemizdeki uluslar arası okullarda okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin denklik işlemleri; resmî ilköğretim okullarına, genel, meslekî ve teknik orta öğretim programlarının uygulandığı okul ve kurumlara veya özel yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla özel okulların ilköğretim ve orta öğretim kısımlarına yapılır.

Madde 22 – Yönetmeliğe dayalı olarak Başkanlıkça Denklik Kılavuzu çıkarılır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik: 15/03/2011 – 27875 RG)2010-2011 Öğretim Yılında yurt dışında 9 yıl süreli ilköğretim kurumlarının dokuzuncu sınıfına veya ilkokul ve ortaokul toplam öğrenim süresi 9 yıl olan ülkelerde ortaokul son sınıfa (dokuzuncu sınıfa) devam eden öğrencilerin, merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt hakkı kazanmaları durumunda 2011-2012 Öğretim Yılında velinin isteği doğrultusunda dokuzuncu veya onuncu sınıfa devam ettirilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

Madde 23 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

__________________________________

(1) Bu madde başlığı “Büyükelçilik Bünyesindeki Okullar ile Uluslar Arası Okullarda Okuyan Türk Vatandaşı Öğrencilerin Denklik İşlemleri” iken, 23/2/2005 tarihli ve 25736 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu maddede yer alan “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği” ibaresi, 12/8/2009 tarihli ve 27317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 6 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) Bu madde başlığı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Gelen Öğrenciler” iken, 12/8/2009 tarihli ve 27317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 7 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(4) Bu madde başlığı “Büyükelçilikler Bünyesindeki Okullar ile Uluslar Arası Okullarda Okuyanların Denkliği” iken, 12/8/2009 tarihli ve 27317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 8 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

426 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ