tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

KEY Mağdurlarına Mahkeme Yolu Göründü.

tesakademi

   

5. Key Ödeme listesinde de KEY’lerine kavuşamayan memurlar mahkeme gidiyor. Türk Sağlık-Sen KEY ödemesi alamayan memurlar için örnek dava dilekçesi hazırladı.Son liste 28 Şubatta yayınlandığı için listede adı olmayan memurlar 29 Nisan’a kadar dava açmaları gerekmektedir.

  Dava dilekçesinde Yasada, kurumları söz konusu tutarların ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakatını yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlü tutulduğu ifade edildi.

Hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluğun ilgili kurum veya kuruluşlara ait olduğunu açık biçimde belirlendiği vurgulandı.

Dilekçede Davalı İdarece tarafımdan konut edindirme yardımı tahsil ve tahakkuk edilmesine karşın İdarenin diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle konut edindirme yardımının ödenememesine sebebiyet verildiği belirtildi.

Dava dilekçesinde yasalara aykırı davranarak adıma tahakkuk etmiş bir paranın tarafıma ödenmemesine neden olan ve gerekli düzeltme işlemlerini yapmayan davalı idarenin bu işleminin, Anayasa’nın 35. maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkını da ihlal etmek olduğu vurgulandı. Kesinti yapılmasına rağmen KEY alınamamasından dolayı uğranılan zararın faiziyle birlikte tazmin edilmesi istendi.

KEY ödemelerinde memurların mağdur olduklarına dikkat çeken Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ” KEY Ödemeleri ile ilgili listeler yayınlanıyor ama alamayan kesinti yapıldığı halde KEY ödemesini alamayan memurlarımız hala var. Bizde Türk Sağlık-Sen olarak sorumlu sendikacılık anlayışımız gereği KEY alamayan memurlarımız için örnek dava dilekçesi alarak yaşanan bu mağduriyeti mahkemelere taşımalarına yardımcı oluyoruz. S Son liste 28 Şubatta yayınlandığı için listede adı olmayan memurlar 29 Nisan’a kadar dava açabilirler. Türkiye’nin dört bir yanında bu konuda mağdur olan memurlarımız şubelerimiz vasıtasıyla bu dilekçeleri elde edip dava açabilirler” dedi.

  Dava dilekçesi aşağıdadır…
 

……………… NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

DAVACI                                :…………………………………….

                                                ( TC.Kimlik No:                              )

                                                ADRES:

DAVALILAR                        : 1- SAĞLIK BAKANLIĞI-ANKARA

                                                 2- ………………… VALİLİĞİ

                                                 3- ………………….

TEBELLÜĞ TARİHİ           : 28/02/2011 (Resmi Gazetenin yayınlanma tarihi)

D.KONUSU                          : 5664 Sayılı Kanun gereğince 5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve 7/1/2010 Tarihli ve 27455 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Göre Tespit Edilen 28/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereği Hak Sahipleri Listesinde ismim yer almadığı için Konut Edindirme Yardımı alamama işleminin iptali ve yoksun kaldığım ilgili ödemenin yasal faizi ile birlikte ödenmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR              :

1-) Halen …………………….. Hastanesi Baştabipliği emrinde …………… olarak görev yapmaktayım. Konut Edindirme Yardımı mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun gereğince ……………… – ……………… tarihleri arasında;

  • – …………………………. Hastanesinde
  • – …………………………. Sağlık Ocağında

            görev yaptım.

2-) Davalı İdare, mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca hakkımda konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya bildirmek yükümlülüğünü yerine getirmemiştir.

Bu nedenle, davalı idarece şahsımdan konut edindirme yardımı tahsil edilmesine karşın, 5664 sayılı Kanun gereğince 28/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de ilan edilen hak sahiplerine ilişkin listede ismime yer verilmemiştir.

Söz konusu Konut Edindirme yardımı mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun gereğince 1.1.1987 ila 31.12.1995 tarihleri arasında çalışanlar adına hazinece ilgili kurumlar üzerinden yatırılmış olup, benim de hak sahibi olduğum, o yıllardaki çalışmalarıma ilişkin resmi kayıtlarla sabittir. Uzun süre akıbeti belirsiz biçimde bekletilen bu hesapta adıma yatırılan para ve yasa gereği bu paranın nemasının tarafıma ödenmesi gerekmektedir.30/05/2007 tarih ve 5664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun’un 3. maddesinde hak sahiplerinin belirlenmesi usulü gösterilmiştir.

Buna göre;

MADDE 3- “(1) Mülga 3320 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü olup, ilgili mevzuatı uyarınca bu Kanuna ekli (1) sayılı cetveli daha önce gönderen kurumlar dışındaki tüm kurum ve kuruluşlar;

•a)                  Konut edindirme yardımı Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmış olan hak sahiplerinin isimleri ve yardım tutarlarının yer aldığı listeleri,

•b)                  Konut edindirme yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listeleri, her hak sahibi için bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvele uygun şekilde ve elektronik ortamda kayıtlı olarak 6 ay içinde Bankaya teslim eder.Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir.

•(2)                Bu süre içinde hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgili kurum veya kuruluşlara aittir.

•(3)                Kurumlar bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen listelerdeki tutarlarla bu tutarların ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakını yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür.”

Görüldüğü üzere, yasa, kurumları söz konusu tutarların ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakatını yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlü tutmuş ve hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluğun ilgili kurum veya kuruluşlara ait olduğunu açık biçimde belirlemiştir.

3-) Davalı İdarece şahsım adına konut edindirme yardımı tahsil edilmiş olduğundan, yine Davalı İdarenin Yasa gereği tahsil edilen konut edindirme yardımının ilgili Kuruma aktarılması ve hak sahibi listelerinin bildirilmesi yükümlülüğü ve yine listelerin bildirilmemesi durumunda ise kurumun hak sahibine karşı sorumluluğu olduğu anılan yasal düzenlemeyle hükme bağlanmıştır. Diğer yandan Davalı İdarenin bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakatını yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlü olduğu hükmüne de yer verilmiştir.

Dolayısıyla Davalı İdarece konut edindirme yardımının tahsil edilerek, tahakkukun yapılması ve anılan yardımın Türkiye Anonim Şirketine aktararak, hak sahipleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listeyi Bankaya teslim etmesi yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak yukarıda da ifade ettiğim üzere Davalı İdarece tarafımdan konut edindirme yardımı tahsil ve tahakkuk edilmesine karşın İdarenin diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle konut edindirme yardımının tarafıma ödenememesine sebebiyet verilmiştir.

4-) Müteakip defalar 1.1.1987 ila 31.12.1995 tarihleri arasında görev yaptığım kurumlara başvurarak, kurumlardan bana gelen kesinti listelerini Tavsiye Halinde Emlak Bankası A.Ş ne gönderdim.

Tüm bu açıklamaya çalıştığım nedenlerden dolayı yasalara aykırı davranarak adıma tahakkuk etmiş bir paranın tarafıma ödenmemesine neden olan ve gerekli düzeltme işlemlerini yapmayan davalı idarenin bu işlemi, İnsan Hakları ve Hürriyetlerinin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin Ek 1 Nolu protokolünün 1. maddesi ve Anayasa’nın 35. maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkını da ihlal etmektedir. . Bu nedenle söz konusu işlemin iptali ile uğradığım zararın faiziyle birlikte tazmin edilmesi hak ve adalet gereğidir.

HUKUKİ SEBEPLER          : Anayasa, Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı yapılması hakkında Kanun, 30/05/2007 tarih ve 5664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun, İ.Y.U.K., ve sair tüm mevzuat

HUKUKİ DELİLLER          : 28/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete ve her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP : Gerek yukarıda arz ve izah olunan ve gerekse sayın mahkemenizce resen gözetilecek nedenlerle;

1-) Davamın kabulü ile; 5664 sayılı Kanun gereğince 5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve 7/1/2010 Tarihli ve 27455 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hükümlerine göre tespit edilen 28/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Hak Sahipleri Listesinde ismime yer verilmemek suretiyle Konut Edindirme Yardımı almama işleminin iptali ve yoksun kaldığım ilgili ödemenin yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesine,

2-) Muhakeme masrafları ile ileride vekille temsil edilmem halinde ücreti vekaletin davalı idare aleyhine hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ……/04/2011

                                                                                                                        DAVACI

                                                                                                                      Ad – Soyad

                                                                                                                          ( İmza )

                                                                                                                     

Eki:1) Hizmet Cetveli.

       2) http://www.keyodemeleri.com/ sitesinde yayınlanan 28/02/2011 Mükerrer Resmi Gazete.

       3) Kurumlara Başvuru Evraklarım ve Kesinti Listeleri

       4) Ankara 14.İdare Mahkemesinin E.No:2008/1373, K.No:2009/1428 no ve 09/12/2009 tarihli kararı.

193 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ