tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İLE YAPILAN EKİM 2018 KİK TOPLANTI TUTANAĞI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İLE YAPILAN EKİM 2018 KİK TOPLANTI TUTANAĞI
tesakademi

Türk Eğitim-Sen Gaziantep Üniversitesi Temsilciliğiyle Kurum İdari Kurul Toplantıları (KİK) birkaç yıldır yapılmaktadır. Bazen taleplerde değişiklik olsa da Gaziantep Üniversitesinde görev yapan tüm personelin talepleri Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü ile Türk Eğitim-Sen Gaziantep Üniversitesi Temsilciliğimiz arasında görüşülmekteydi. 2017 yılı Ekim ayı toplantısı için talep edilen konularda görüşmeler kesintili de olsa devam etmekteydi. Türk Eğitim-Sen Gaziantep Üniversitesi Temsilciliğimiz ile Gaziantep Üniversitesi yetkilileri arasında 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan toplantıda ilerleme katedilen konularla ilgi nihayet KİK toplantı tutuldu. Tutanak taraflarca imza altına alındı.

KİK TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Eğitim-Sen Gaziantep Üniversitesi Temsilciliğimiz ile Gaziantep Üniversitesi arasında yapılan KİK toplantısı öncelikle her iki tarafa, üyelerimize Gaziantep Üniversitesinde görev yapan-çalışan tüm personele hayırlı uğurlu olsun.
Umarız, Türk Eğitim-Sen Gaziantep Üniversitesi Temsilciliğimizin tüm kurum idari kurul (KİK) talepleri en kısa sürede gerçekleşir.

Tüm taleplerimizin ve tutanak altına alınan konuların gerçekleşmesinin takipçisi olacağız.

Gaziantep Üniversitesi Çalışanlarının zaman içerisinde oluşacak yeni taleplerini sendika olarak yakında takip etmekteyiz.

TÜRK EĞİTİM-SEN GAZİANTEP ŞUBESİ


Talepler aşağıda olduğu gibidir.

KİK TOPLANTI TALEPLERİ (PDF)

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE EKİM2017’DE SUNULAN KİK TALEPLERİ

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 22.’nci maddesinde “Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek üzere, eşit sayıda kamu işveren vekili ile en çok üyeye sahip sendikaca, üyeleri arasından belirlenen temsilcilerin katıldığı kurum idarî kurulları oluşturulur. Bu kurullar yılda iki kez toplanır.” denilmektedir.

Yine 20.12.2012 tarih ve 28270 sayılı Resmi Gazetemde yayınlanan Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Kurum İdari Kurulları başlıklı 14.maddesi

(1) Kurum İdari Kurulu, her kurum bünyesinde üst yöneticinin görevlendireceği bir yardımcısının veya insan kaynakları birim yöneticisinin başkanlığında iki birim yöneticisi ile kurumda en çok üyeye sahip sendikanın üç temsilcisinden oluşur.
(2) Kurum İdari Kurulu toplantıları her yıl nisan ve ekim aylarında Kurul Başkanının belirleyeceği tarihte yapılır.
(3) Kurum İdari Kurulu, kurum düzeyinde kamu görevlilerinin işyeri çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında üst yöneticiye görüş bildirir.
(4) Kurum İdari Kurullarında kurumsal nitelik taşımayan, kurum içi karar ve uygulamalarla çözülme imkanı bulunmayan sorun ve konularla ilgili olarak ancak tavsiye niteliğinde kararlar alınabilir.
(5) Kurum İdari Kurullarında alınan kararlar kurum içi uygun araçlarla personele duyurulur.
(6) Temsilcileri Kurum İdari Kuruluna katılacak sendikanın belirlenmesinde, 4688 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca o kurumda 15 mayıs tarihi itibarıyla yapılan sendika üye sayılarının belirlenmesine ilişkin tespit esas alınır. Bu tespite göre o kurumda en çok üyeye sahip sendikanın temsilcileri takip eden Ekim ve Nisan ayı Kurum İdari Kurulu toplantısına katılır. Yıl içerisinde sendika üye sayılarında meydana gelen değişiklikler dikkate alınmaz.
(7) Sendikalar, Kurula katılacak temsilci sayısı kadar yedek temsilci belirler. Asıl üyenin katılamadığı toplantılara yedek üye iştirak eder.” şeklindedir.

SENDiKA BiLGiLERi:

Gaziantep Üniversitesi’nde Yetkili Sendikanın Adı: Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi. Sendika Kodu: 012

Sendika Temsilcileri:

Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Üniversitesi Temsilcisi

Zeki YÜCEL
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Üniversitesi Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi

Yahya KARACAN
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Üniversitesi Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki kanun ve yönetmelik gereğince Gaziantep Üniversitesinde Yetkili olan Sendikamızın görüş ve öneri ve talepleri aşağıda olduğu gibidir.

2017 YILI EKİM DÖNEMİ KURUM İDARİ KURULU GÜNDEM MADDELERİ

1- Gaziantep Üniversitesi Kampüsü içerisinde Yeni Çarşı olarak bilinen yerde imkânlar ölçüsünde, içinde masa, koltuk, sandalye, dosya dolabı, bilgisayar, yazıcı, dâhili telefon hattı, internet, telefon makinesi ile çağın gerektirdiği diğer teçhizatı olan “İşyeri Yetkili Sendika Temsilcisi Odası” tahsis edilmesini,

2- İdari personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının daha sık ve merkezi sınavla yapılmasını 2018 Şubat veya Mart ayında mutlaka sınav yapılmasını,

3- Gaziantep Üniversitesi’ndeki tüm 50/d Araştırma Görevlilerinin 33/a’ya geçirilmesini,

4- Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma Hastanesinde Üniversite personeline tanınan sıra imkanı kaldırılmıştır. Üniversite personelinin sağlığı, motivasyonu, zaman kaybının önlenmesi ve daha verimli çalışması için personele tanınan sıra imkanının tekrar yürürlüğe konulmasını,

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 16 Ağustos 2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik gereği; “Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerlerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur” (Madde 13/1). Yine, “Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur” (Madde 13/2).
İlgili hükümler gereği Üniversitenizde çalışan akademik ve idari personelin mağdur olmaması için Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurdu açılmasını,

6– Üniversitenizin Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitü binaları yapılırken idari ve akademik personelin tamamının faydalanacağı lojmanların da yapılmasını, bu mümkün olmadığı takdirde öncelikle gelir seviyesi düşük ve ev sahibi olmayan personel için TOKİ veya farklı konut proje çalışmaları yapılmasını,

7– 2015 Yılı Bütçesi E cetvelin 43. maddesinde yer alan “657 sayılı Kanunun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerinden yapılan yemek yardımı Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin büyükşehir belediyesi sınırları içinde görev yapan personel için yemek maliyetlerinin azami üçte ikisi olarak uygulanabilir” hükmü gereğince Gaziantep’inde büyükşehir belediyesi statüsünde olması nedeniyle ilgili illerin üniversitelerinde uygulanan yemek maliyetinin 3/2’sinin kurumca karşılanması uygulamasının Gaziantep Üniversitesinde de uygulanmasını,

8 – Yardımcı Doçent kadrolarına atamalarda, alınacak alanla ilgili Üniversitenizde Doktorasını tamamlayan öğretim elemanı varsa önceliğin bu öğretim elemanlarına verilmesini,

9– Şoför kadrosunda görev yapan idari personelin Devlet Personel Başkanlığının 06.03.2013 tarih ve DPB NO: 1866 sayılı “Unvan değişikliği” yazısı gereği “otobüs teknikeri” kadrosuna geçirilmesini,

10– Milli Eğitim Bakanlığı’nca eğitim-öğretim yılı başında yılda bir defa ödenen “Eğitime Öğretime Hazırlık Ödeneğinin” tüm üniversite personeline de verilmesi, konu ile ilgili talebin YÖK Başkanlığına bildirilmesini,

11– Kampus içerisinde akademik ve idari personeline yönelik uygun bir yer/yerlere sendikaların duyuru ilanlarını asmak için idare tarafından panolar konulmasını,

12– Üniversitenizde görevli personele yönelik çeşitli konularda hizmet içi eğitimlerin verilmesini ve bunların belirli dönemlerle sürekliliğinin sağlanmasını,

13– 19.03.2011 tarih ve 27879 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2 sayılı “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi” konulu Başbakanlık Genelgesi ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 14. Maddesi dikkate alınarak çalışanlara yönelik her türlü taciz, mobbing ve ayrımcılığın önlenmesi için bir yönerge hazırlama komisyonu kurulmasını ve bu komisyonda yetkili sendikadan bir temsilcinin de üye olarak katılmasını, ayrıca Gaziantep Üniversitesi bünyesinde Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu (Mobbing Birimi) oluşturulmasını,

14– Üniversiteniz Disiplin Kurullarında (Fakülte ve Yüksekokul) sendikamızı temsilen Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ ve Öğretim Görevlisi Dursun KIRMEMİŞ’in yer almasını,

15– Üniversitemiz resmi web sitesi www.gantep.edu.tr ana sayfasında yetkili sendika adı ve logosuyla görünür şekilde bağlantı modülünün konulmasını,

16– ÖSYM ve Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan sınavlarda idari personele de görev verilmesi ve bu uygulamanın sürekli hale gelmesini,

17– Kurum geliştirme ödeneğinin idari personele de ödenmesi için YÖK’e ve ilgili yerlere bildirilmesini,

18– 4688 sayılı Kamu Sendikaları Kanunu gereği Kurum İdari Kurulu toplantılarında görüşülen ve alınan kararlarının uygulanmasının sağlanması ve yapılan görüşme tutanaklarının Üniversite internet sitesinde yayınlanması gerekmektedir. Kurul tarafından tutanak imzalandıktan sonra Üniversitenin resmi web sitesi www.gantep.edu.tr de yayınlanmasını ve sendikamızın yazılı olarak haberdar edilmesini,

Yetkili sendika olarak arz ve talep ederiz.

Mehmet DİNÇ          Bekir AVAN
Şube Sekreteri           Şube Başkanı

 

 

221 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ