tesgaziantep logo
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi Resmi Sitesi

Danıştay Karar Özetleri..

tesakademi

    Tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren danıştay karar özetleri aşağıya çıkartılmıştır.

     1-Sağlık meslek lisesi müdürlüğü için yönetmelikte aranan tabip ya da sağlık yüksek öğrenimli olma şartını taşımadığından bahisle davacının görevden alma işleminde yerine atanan kişinin de aynı şartları taşımadığı için hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1997/699 K:1998/708 Danıştay Dergisi:S.100, s.48, T:25.12.1999)


2-Davacının naklen atanması işlemine gösterilen sebeplerin açılan iptal davasında yapılan nitelendirmede de ortaya çıktığı üzere davacının meslek içinde şeref ve haysiyetinin zedelenmesi sonucunu doğurduğu için manevi tazminat isteminin kabulü hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1996/635 K:1998/649 Danıştay Dergisi:S.100, s.59, T:11.12.1998)


3-Zabıta Müdürlüğünde zabıta memuru olarak görev yapan davacının, Zabıta Personel Yönetmeliğinin 16 ncı maddesindeki şarta uyulmadan 30 yaşını aştıktan sonra zabıta memurluğuna atanması işleminin kanunla dayanağı bulunmadığından davalı idarece bu işlemin geri alınarak adı geçenin memur olarak atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:1998/581 K:1998/580 Danıştay Dergisi:S.100 s.61 20.11.1998)


4-…meslek memuru olan davacının kendisine teşvik ikramiyesi ödenmemesi işlemine karşı açtığı davada mahkemeye sunduğu konu ile ilgili belgeler dolayısıyla gizli bilgi ve belgeleri ifşa ettiğinden bahisle meslek memurluğundan alınması işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:1996/381 K:1998/597 Danıştay Dergisi:S.100, s.64 27/11/1998)


5-Polislerin yabancı ile evlenmesini yasaklayan bir mevzuat hükmü olmadığından bu yoldaki başvurusunun reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 5.Daire E:1997/1928 K:1997/3104 Danıştay Dergisi:S.100, s.225 17.12.1997)


6-Devlet memurluğuna girebilmek için getirilen özel şartların genel şartlara aykırı olamayacağı hakkında (Danıştay 5.Daire E:1997/1005 K:1997/3186 Danıştay Dergisi:S.100, s.227 23.12.1997)


7-Davacıya bilahare muvafakat verildiği ve öğretmen olarak atamasının yapıldığı göz önüne alındığında muvafakat verilmeme nedenine dayalı atamama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 5.Daire E:1998/4056 K:1998/2720 Danıştay Dergisi:S.100, s.229 23.12.1998)


8-İlde ikamet edip, görev yaptığı köye gidip gelen davacıya il merkezine atanması üzerine aile ve yer değiştirme masrafı verilemeyeceği, ancak yol masrafı ve yevmiye ödenmesi gerekeceği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1995/4056 K:1998/2720 Danıştay Dergisi:S.100, s.235 19.11.1998)


9-Yurtdışındaki kültürel etkinliklerin kesintisiz olarak yürütülmesi açısından Dışişleri Bakanlığınca yapılan öneri dikkate alınmadan kültür ataşesi olan davacının görev süresinin uzatılmamasında hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 5.Daire E:1997/1422 K:1997/295 Danıştay Dergisi:S.100, s.237 10.12.1997)


10-İlkokul öğretmeni olan davacıya memur eylemine katılarak bir gün göreve gelmemesinden dolayı 4357 Kanun uyarınca disiplin cezası verilmiş ise de, davacının bu eylemi nedeniyle 657 sayılı Kanun uyarınca cezalandırılması gerektiği hakkında (Danıştay 8. Daire E:1997/3035 K:1998/3938 Danıştay Dergisi:S.100, s.372 26.11.1998)


11-Disiplin soruşturmasının disiplin amirlerince de yapılıp disiplin cezası verilebileceği hakkında. (Danıştay 8.Daire E:1996/1380 K:1998/4372 Danıştay Dergisi:S.100, s.374 16.12.1998)


12-Resmi Gazetede yayımlanmayan bakan onayı ile yürürlüğe giren SHAÇEK Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği uyarınca genel müdür tarafından verilen cezada mevzuata uyarlık bulunmadığı, ancak çerçeve yönetmelik niteliği taşıyan Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca genel müdür tarafından işlem yapılabileceği hakkında (Danıştay 8.Daire E:1998/4700 K:1998/4143 Danıştay Dergisi:S.100, s.376 10.12.1998)


13-Devlet memurlarının hafta sonu tatillerinde çalıştırılmalarının ancak amir tarafından bir hafta önceden yazılı olarak bildirilmesi gerekirken bu usule uyulmadan yapılan görevlendirmeye uyulmaması nedeniyle disiplin cezası verilemeyeceği hakkında (Danıştay 8.Daire E:1996/1213 K:1998/4166 Danıştay Dergisi:S.100, s.379 10.12.1998)


14-Kamu avukatlarına ödenecek yan ödeme miktarlarını belirleyen hükümlerin Genel İdare Hizmetleri bölümünde yer alması, bu düzenlemelerde kamu avukatlarının kıdem durumunun dikkate alınmaması ve iş riski zammı ödenmememsinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında (Danıştay 8.Daire E:1995/765 K:1998/4765 Danıştay Dergisi:S.100, s.381 30.12.1998)


15-TRT’de muhabir olarak görev yapan davacının uyarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı, uyarma ve kınama cezalarına karşı idari yargı yolu kapalı olduğu gerekçesiyle incelenmeksizin reddeden idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1997/1959, K:1998/4563, T:24.12.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.392)


16-Akademik kadroda görev yapan üniversite personelinin ikinci bir görev yürütmeleri halinde ikinci görev aylığından yararlandırılacakları, ancak ikinci görev için öngörülen düzeyde döner sermaye katkı payı ödemesinden faydalanamayacakları hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1997/3514, K:1998/3932, T:26.11.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.397)


17-Devamlı statüden kısmi statüye geçmek isteyen doçentlerin, devamlı statü ile atandıkları tarihten itibaren 5 yıl süre ile doçent olarak çalışmış olma koşulunu taşımaları gerektiği, doçent unvanı ile yardımcı doçentlik kadrosunda çalışılan sürenin 5 yıllık sürenin hesabında dikkate alınamayacağı hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1998/4581, K:1998/4276, T:14.12.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.403)


18-Üç yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan davacının, bu süre dolmadan Doçentlik Bilim Sınavına alınmamasına ilişkin işlemde yasal düzenlemelere aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1996/2440, K:1998/3871, T:24.11.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.407)


19-İlgili bilim dalında uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslar arası düzeyde orijinal yayınlar yapma gibi en temel koşulları taşıyıp taşımadığı tam olarak belirlenemeyen davacının, boş profesörlük kadrosuna atanmamasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:19998/4665, K:1998/3634, T:10.11.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.408)


20-Kamarot’un yardımcı hizmetler sınıfında olduğu hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1996/3862, K:1998/6028, T:23.11.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.477)


21-399 sayılı KHK uyarınca zorunlu olarak sandıkla ilişkilendirilmesi gereken davacının, sandık iştirakçisi olmadığı ileri sürülerek askerlik hizmetinin borçlandırılması isteminin reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1996/4315, K:1998/6021, T:23.111998, Danıştay Dergisi:S.100, s.485)


22-Davacının emekli olduktan sonra yürüttüğü görevin geçici değil, asli bir görev olduğu ve 3624 sayılı Kanunun aradığı anlamda ihtisası gerektiren bir görev olmadığı anlaşıldığından, emekli aylıklarının kesilmesi ve ödenmiş bulunan aylıkların adına borç çıkartılması işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1996/6077, K:1998/6857, T:21.12.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.487)


23-Davacıya daha önceden ikramiye ödenmemiş olduğundan emekli ikramiyesinin hesabında 1987 yılından önceki hizmetlerinin de sayılması gerektiği;
4046 sayılı Kanuna göre %30 oranında ikramiye farkı ödenmesi isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1996/5951, K:1998/7210, T:28.12.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.491)


24-Tarım İl Müdürlüğü döner sermaye işletmesinde veznedar olarak görev yapan davacının 5434 sayılı Kanunun 32/g maddesi gereğince fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması gerektiği hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1998/3371, K:1998/6037, T:23.11.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.495)


25-Davacının sigortalı geçen hizmet süresinin memuriyet görevine giriş tarihi itibariyle emeklilik intibakında değerlendirilmemesine ilişkin işlemin iptaline karar veren idare mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1997/511, K:1998/6074, T:24.11.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.497)


26-Acil tedavi masrafının, bu tedaviye ilişkin fatura tarihinden sonraki resmi sağlık kuruluşu raporu ile belgelenmesi nedeniyle ödenmemesi işleminin hukuka aykırı olduğu hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1996/9018, K:1998/6767, T:16.12.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.506)


27-5434 sayılı Kanunun genel kuralları gereğince sandıkla ilişkilendirme için ücretli ve sürekli çalışma gerektiğinden; hukuk danışmanı unvanıyla part-time çalışmak üzere sözleşme imzalayan davacının sandıkla ilişkilendirilmesine olanak bulunmadığı hakkında. (Danıştay 10.Daire, E:1996/7758, K:1998/7249, T:28.12.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.514)


28-Avukatlık stajı ve serbest avukatlık yaptıktan sonra davalı idarede avukat olarak göreve başlayan ve bu görevi sürdürmekte olan davacının staj süresinin yıllık izin süresinin hesabında sayılmasına karşılık serbest avukatlıkta geçen ve idarece 657 sayılı Kanunun 36/C-3 maddesi uyarınca intibakında değerlendirildiği anlaşılan süresinin, yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilmemesinde ve bu işleme dayanak olan 140 Seri Nolu Devlet Memurları Genel Tebliğinin A-2 maddesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 12.Daire E:1995/11088 K:1998/2881 Danıştay Dergisi:S.100, s.563 26.11.1998)


29-İlçe rehberlik araştırma merkezi müdürü olan davacıya, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ücretli Ders Saatlerine Dair Esaslar gereğince ek ders ücreti ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 12.Daire, E:1995/10130, K:1998/3225, T:31.12.1998, Danıştay Dergisi:S.100, s.573)


30-Davalı idarede memur iken görevine son verilen ve bu işlemin idare mahkemesince iptali üzerine göreve iade edilerek tüm özlük ve parasal hakları verilen davacının, bu miktara %57 banka ıskonto faizi uygulanması ve temerrüt faizi verilmesi istemiyle açtığı davada, davacıya yalnızca ödenmiş olan aylık ve özlük haklarına ödenmesi gereken ilk ayın başlangıç olarak alınmak suretiyle %30 kanuni faiz işletilerek saptanacak tutarın ödeneceği hakkında (Danıştay 12.Daire E:1995/6978 K:1998/2918 Danıştay Dergisi:S.100, s.575 30.11.1998)


31-Rekabet Kurulu Başkanının milletvekili genel seçimlerine katılmak için istifası için boşalan üyeliği yapılacak seçimle ilgili olarak; boşalan kadronun ilgilinin seçimi kaybetmesi durumunda eski görevine atanmasına olanak sağlamak amacıyla boş tutulamayacağı hakkında.(Danıştay Birinci Daire, E:1999/29, K:1999/26, T:16.02.1999, Danıştay Dergisi.S:101, s.53)


32-Emekli Sandığına tabi bir görevden emekli olan davacının çocuğunun sağlık yardımının T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Karşılanması isteminin reddine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı hakkında. (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1999/109, K:1999/384, Danıştay Dergisi:101, s:13, T:15.3.1999)


33-Geçici görevle ilçede görev yaparken suç işleyen sanık hakkında ilçe yönetim kurulunca karar verilmesi gerektiği hakkında. (Danıştay İkinci Daire, E:1997/1844, K:1999/834, T:23.03.1999, Danıştay Dergisi.S:101, s.71)


34-Din görevlilerinin işlemiş oldukları suçlardan dolayı genel hükümlere göre haklarında işlem yapılması gerektiği hakkında. (Danıştay İkinci Daire, E:1997/1664, K:1999/870, T:24.03.1999, Danıştay Dergisi:101, s:72)


35-İtfaiye eri olarak görev yapan kişinin Memurin Muhakematı Hakkında Kanun kapsamına girmeyeceği hakkında. (Danıştay İkinci Daire, E:1998/4058, K:1999/26, T:06.01.1999, Danıştay Dergisi:101, s.73)


36-Mahkeme kararını yerine getirmemek eyleminin Türk Ceza Kanununa göre, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı hakkında. (Danıştay İkinci Daire, E:1997/1580, K:1999/207, T:03.02.1999, Danıştay Dergisi:101, s.74)


37-Emekli Sandığına tabi bir görevden emekli olan davacının çocuğunun sağlık yardımının T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce karşılanması isteminin reddine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı hakkında. (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:1999/109, K:1999/384, T:15.03.1999, Danıştay Dergisi:101, s:93)


38-Açıktan memur atanması amacıyla yapılan sınavla ilgili olarak tapılan soruşturmada sınavın usulsüz olarak yapıldığı ve sınav kağıtlarının bir kısmında tahrifat bulunduğu saptandığından sınavın ve bu sınava dayanılarak yapılan atamaların iptalinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1998/792 K:1999/181 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:98 T:5.2.1999)


39-…Belediye İktisat İşleri Müdürlüğünde İktisat Müfettişi olan davacının bir kariyer içinde yetişen belediye müfettişi sayılmasının olanaklı olmadığı hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1998/523 K:1999/22 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:101 15.1.1999)


40-Davacıdan önce il müdürü olarak görev yapan kişi hakkında verilen iptal kararının uygulanması amacıyla müşterek kararname çıkarılmadan bakan işlemiyle davacının il müdürlüğü görevinden alınmasında hukuka aykırılık olmadığı; Davacının yargı kararını uygulamak amacıyla il müdürlüğünden alınması üzerine mühendisliğe atanması işleminde geçmiş hizmetleri ve bulunduğu görevlerin dikkate alınmamış olmaması nedeniyle açık takdir hatası bulunduğu hakkında. (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1997/134 K:1999/407 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:104 22.3.1999)


41-Davacının 4353 sayılı Kanunun 5797 sayılı Kanunla değişik 6/1 inci maddesinde öngörülen baş hukuk müşaviri ve muhakemat genel müdürünün inhası (önerisi) şartına uyulmadan doğrudan bakan onayı ile baş hukuk müşavirliğine atanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 5.Daire, E:1998/4336 K:1999/130 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:368 22.4.1999)


42-Konuya ilişkin kanun ve yönetmeliklerde devlet alacağının zaman aşımına uğramasında sorumluluğu saptanan vergi dairesi görevlilerinin bu eylemlerinin hangi yaptırımı içerdiği ve bu zararın kendilerinden nasıl tahsil edileceği konusunda özel bir kural öngörülmediğine göre uyuşmazlığın yorumu ve uygulanması yargı kararlarıyla istikrar kazanmış bulunan Devlet Memurları Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde çözümlenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 5.Daire E:1998/3668 K:1999/287 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:372 11.12.1999)


43-Hakkında tesis edilmiş bir naklen atama işleminin iptali istemiyle açtığı davada lehine yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilen kamu görevlisinin bu karar verilmeden veya verilen kararın gerekleri yerine getirilmeden önce kendi isteği ile emekliye ayrılması halinde göreve iade yönünden uygulanması gerekli bir yargı kararının varlığından söz edilemeyeceği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1998/2407 K:1999/222 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:375 2.2.1999)


44- Mezuniyetten sonra 657 sayılı Kanunun 36/A-12-d hükmüne göre yapılacak intibakın hukuksal sonuçları mirasçılara intikal edecek nitelikte olduğundan, mirasçıların 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında idareye başvurabilmelerinin ve bunun sonuçlarından başvuru tarihinden itibaren yararlanmalarının mümkün olduğu hakkında (Danıştay 5.Daire E:1996/426 K:1999/534 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:382 3.3.1999)


45-Bakanlar Kurulu Kararıyla kullanımı ve kadro değişikliği konusunda bir düzenleme yapılmasının ve bu düzenlemenin bir sonuç doğurabilmesi için örgüt yapısını düzenleyen bir kanun ya da kanun hükmünde kararnamenin yürürlükte bulunması gerektiği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1998/126 K:1999/2202 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:385 23.61999)


46-Sicil amirlerinin yönetici kadrosundaki memurların özellikle yöneticilik yeteneği ile ilgili olumsuz değerlendirmelerinin naklen atama işleminin tesisine dayanak alınabileceği hakkında. (Danıştay 5.Daire E:1998/2434 K:1999/74 Danıştay Dergisi:1001 Sayfa:394 11.1.1999)


47-Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi iken tıp fakültesi döner sermaye işletme müdürü olarak atanan ve fiilen döner sermaye işletme müdürlüğü yapan davacıya döner sermaye katkı payı ödenmesi gerektiği hakkında. (Danışta Sekizinci Daire, E:199/2596, K:1999/387, T:11.02.1999, Danıştay Dergisi.S:101, s.600)


48-Yüksek yargı organları başkanlığı ve başbakanlık müsteşarlığından emekli olanlara, özel tahsisli konut tahsisi edilmesine ilişkin yönetmelik değişikliğinin yasaya aykırı olduğu hakkında. (Danıştay Sekizinci Daire, E:1998/3854, K:1999/430, T:15.02.1999, Danıştay Dergisi:S.101, s.601)


49-Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanları ve Memur Disiplin Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen yönetim görevinden ayırma cezasının ancak yönetmeliğin 4/c maddesinde belirtilen görevlilere verilebileceği, üzerinde idarecilik görevi bulunmayanlara verilemeyeceği hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:1996/940 K:1999/416, T:11.02.1999, Danıştay Dergisi:S.101, s.603)


50-Kamu Konutları Yönetmeliğinin 2 sayılı cetvelinin 1 inci paragrafında yer alan hüküm ile kamu kurum ve kuruluşlarına görev tahsisli konut tahsis edilecek eşdeğerde ek görev unvanı belirleme yetkisi verildiği, cetvelde belirlenen görev unvanlarının çıkarılması yetkisi verilmediği hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1997/3963, K:1999/78, T:13.01.1999, Danıştay Dergisi:S.101, s.605)


51-Bakanlıkların ve diğer kurumların yurtdışı teşkilatında görevli bütün memurların disipline aykırı davranışları hakkında Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili kurumca disiplin soruşturması yapılması gerektiği hakkında (Danıştay 8.Daire E:1996/5187 K:1999/198 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:611 2.2.1999)


52-Davacının fiiline uygun olarak yargı kararı uyarınca tesis edilen disiplin cezasının 657 sayılı Kanunun 127 nci maddesindeki zamanaşımı sürelerine bağlı olmadığı hakkında. (Danıştay 8.Daire E:1998/6475 K:1999/222 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:613 3.2.1999)


53-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası disiplin kurulunca verilmesi hükme bağlandığından bir alt ceza uygulama yetkisinin yine aynı kurula ait olduğu, bu cezanın disiplin amirince verilemeyeceği hakkında (Danıştay 8.Daire E:1996/4782 K:1999/714 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:615 25.2.1999)


54-Hastanede şef yardımcısı olarak görev yapan davacının limitet şirket kurarak şirket müdürlüğünü üstlenmeleri nedeniyle 657 sayılı Kanunun 125/D-h maddesi uyarınca cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı (Danıştay 8.Daire E:1996/2509 K:1999/551 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:606 18.2.1999)


55-Ordotonti uzmanı olarak görev yapan davacının özel hizmet tazminatı ve döner sermaye payının uzman tabipler için ödenen oranda ödeneceği hakkında (Danıştay 8.Daire E:1997/4627 K:1999/1489 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:617 17.3.1999)


56-Sağlık memuru olarak çalışan ve …Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulundan mezun olan davacının özel hizmet tazminatı ödemesinin yükseköğrenim görmüş yardımcı sağlık personeline ödenen oranda ödeneceği hakkında. (Danıştay 8.Daire E:1997/3792 K:1999/1484 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:619 17.3.1999)


57- 570 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi uyarınca bu KHK nın 4 ve 7 nci maddeleri ile üniversite ödeneği ve makam tazminatında yapılan ek iyileştirmeden doğan 3,5 aylık fark ödenmesini geliştirme ödeneği hesabında uygulanmayacağı hakkında
(Danıştay 8.Daire E:1997/5053 K:1999/1480 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:620 17.3.1999)


58-Lisansüstü öğretim için yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarına belirli yaş sınırlaması getirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8. Daire , E:1996/5086, K:1999/209, T:02.02.1999, Danıştay Dergisi:S.101, s.627


59-Aday öğretmen iken görevden çekilen veya çekilmiş sayılan ilgililerin yeniden atanmak için yaptıkları başvuruların ilk defa atama olarak değerlendirilmesinde 657 sayılı Kanunun 92 nci madde hükmüne aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 12.Daire E:1998/547 K:1999/112 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:809 3.2.1999)


60-Aday öğretmen iken askere gitmek üzere görevinden istifa ederek ayrılan ve askerlik hizmeti dönüşü başka bir kuruma aday olarak atandıktan sonra istifa ederek memurluk görevinden ayrılan davacının yeniden öğretmenlik görevine atanması isteminin ilk defa atama olarak değerlendirilmesinde ve yaş koşulunu taşımaması sebebiyle reddedilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 12.Daire E:1998/549 K:1999/113 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:814 3.2.1999)


61-Tarım ve Köyişleri Bakanlığında çalışan personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin yönetmelikle değil tayin ve nakil talimatıyla yürütüldüğü ileri sürülerek davacıya 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi uyarınca 1 inci derecede öncelikli yörelerde çalışması nedeniyle verilen 2 kademenin geri alınamayacağı hakkında. (Danıştay 12.Daire E:1997/2698 K:1999/167 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:819 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:819 8.2.1999)


62-Davacının mezun olmadığı halde başvuru dilekçesinde ziraat mühendisi olduğunu belirterek ve mülakat tutanağını da ziraat mühendisi olarak imzalayarak davalı idareyi gerçeğe aykırı beyanı ile yanıltması sonucunda ataması yapılmış olduğundan görevine son verilmesine ilişkin işlemin İlk Defa Devlet Kamu Hizmetlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar Hakkında Yönetmelin 20 nci maddesine uygun bulunduğu hakkında. (Danıştay 12.Daire E:1996/2875 K:1996/186 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:821 8.2.1999)


63- Stajyer öğretmen iken 657 sayılı Kanunun 48/A-5 ve 98/b maddeleri uyarınca görevine son verilmiş olan davacının, yeniden görevine atanma istemiyle yaptığı başvurusunun ilk defa atanacaklar için ilgili mevzuatında öngörülen yaş koşulunu taşıması gerektiği hakkında. (Danıştay 12.Daire E:1996/2822 K:1999/190 Danıştay Dergisi:101 Sayfa:823 8.2.1999)


64- Kamu iktisadi kuruluşlarında, bazı Büyükşehir belediye başkanlıklarına bağlı genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılmış kuruluşlar ile özel bütçeli diğer kuruluşlarda çalışan diğer personele ödenen ve yılda iki maaşı geçmeyen ikramiye uygulamasına ilişkin tutarın hesaplanmasında, 657 sayılı Kanunda tanımı yapılan aylık tutarın dışında kalan diğer ödeme unsurlarının dikkate alınmasına hukuken olanak görülmediği hakkında (Danıştay 1.Daire E:1999/55 K:1999/81 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:73 6.5.1999)


65-Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre yapılan soruşturmalarda ifade almanın zamanaşımı süresini kesmeyeceği hakkında. (Danıştay İkinci Dairesi, E:1997/1968, K:1999/1043, T:14.04.1999, Danıştay Dergisi:S.102, s.81)


66-Veznedar görevini yapan kişiyi gerektiği gibi kontrol etmeyerek zimmet suçunun oluşmasına neden olmanın TCK’nın 203 üncü maddesindeki suçu oluşturacağı hakkında (Danıştay 2.Daire E:1998/1035 K:1999/940 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:84 6.4.1999)


67- APK uzmanı olan davacıya 141 seri nolu DMK Genel Tebliğinin 5/2 maddesi uyarınca makam tazminatı ödenmeyeceğine ilişkin işlemin ve anılan düzenlemenin 657 sayılı Kanunun 43/B maddesi uyarınca hukuka aykırı olduğu hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1997/185 K.1999/510 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:86 30.4.1999)


68-MKEK Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olan davacının görevine atanmasında uygulanan usulün görevden alma sırasındada uygulanması gerekeceği hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1997/536 K:1999/547 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:91 9.4.1999)


69-Milletvekili genel seçimlerine katılmak için görevinden istifa eden, milletvekili olamaması sebebiyle önceki görevine iadesi yolundaki başvurusu zımnen reddedilen davacıya mali haklarının idareye başvuru tarihinden itibaren değil görevine başlama tarihinden itibaren verilebileceği hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1997/726 K:1999/525 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:93 7.5.1999)


70-Emniyet müdürlerinin bir üst sınıfa terfi etmelerinde, kıdem ve liyakata göre yapılan sıralamada bulunulan sıranın kadro sayısından aşağı olması durumunda ilgilinin bir üst sınıfa yükseltilmemesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu E:1999/56 K:1999/803 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:96 25.6.1999)


71-Mecburi hizmet yükümlülüğü nedeniyle ancak kazai rüşt kararı alınmaksızın 18 yaşın altında geçen hizmet sürelerinin emeklilikte değerlendirilemeyeceği ve göreve aybaşından sonra başlayanların emeklilik hizmet süresinin takip eden aybaşından itibaren hesaplanacağı, ancak 18 yaşın altında hizmete başlayanların 18 yaşını doldurdukları tarihte göreve yeni başlayan iştirakçi olarak nitelendirilemeyeceği ve hizmet süresinin 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren hesaplanması gerekeceği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1999/2417 K:1999/2394 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:311 30.6.1999)


72-Hakim adaylığı sınavını kazanan ancak ataması yapılmadan askere giden ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlüğe girdiği 15.10.1991 tarihinde de askerde bulunan davacının 458 sayılı KHK dan yararlandırılması gerektiği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1996/1118 K:1999/996 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:318 19.4.1999)


73- Üst öğrenimi bitirmesi nedeniyle 657 sayılı Kanunun 36/A-12-d maddesi uyarınca yapılan intibak işlemine karşı süresinde dava açmayan davacının yükselebileceği dereceye getirilmesinin kadro şartına bağlı olduğu hakkında (Danıştay 5.Daire E:1999/413 K:1999/1112 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:322 21.4.1999)


74-Harcırah ödenen kişilerin beyanlarının gerçek dışı olduğunun saptanması halinde her zaman 6245 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının uygulanabileceği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1996/800 K:1999/1280 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:324 27.4.1999)


75-İdare tarafından kadro şartı aranmaksızın davacının intibakı yapılabilecek iken, kadro aranması sonucu geçirilen zaman nedeniyle uğranılan zararın tazmini gerektiği hakkında. (Danıştay 5.Daire E:1996/985 K:1999/1055 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:326 20.4.1999)


76-Davacıya yaş haddini doldurduktan tarihten sonra çalıştırmaya devam den kurumun, daha sonra yaş haddini doldurduğu tarih itibarıyla emeklilik tahsisi yapılması nedeniyle uğranılan zararı hizmet kusuruna dayalı olarak tazminle yükümlü olduğu hakkında (5.Daire E:1999/1230 K:1999/2392 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:329 30.6.1999)


77-Unvan yükselmesi için gereken şartları taşımadan sigorta müdürlüğüne atandığı anlaşılan davacının bu işlemin geri alınarak şefliğe atanması sırasında daha önce bulunduğu şeflik kadrosundaki derecesinin korunması gerektiği hakkında (Danıştay 5.Daire E:1998/4622 K:1999/1685 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:331 24.5.1999)


78-Üniversitelerde, öğretim üyeleri dışında kalan öğretim elemanları kadrolarına yapılacak atamaları Maliye Bakanlığı iznine tabi kılan tebliğ hükmünün mevzuata ve hukuka aykırı olduğu hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:1997/775, K:1999/4181, T:26.6.1999, Danıştay Dergisi:S.102, s.476)


79-Takdir Komisyonu Başkanlarına da görev tahsisli lojman verilmesi için yönetmelikte değişiklik yapılması isteminin reddi yolundaki işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, lojmanı süresinde boşaltmaması nedeniyle %100 zamlı kira alınması yönündeki işlemin hukuka aykırı olduğu hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1998/2541, K:1999/4182, T:22.06.1999, Danıştay Dergisi:S.102, s.479)


80-Davacıya verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası kesin bir işlem olduğundan, 2577 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca üst makama yapılan itirazın dava açma süresini durdurmayacağı hakkında (Danıştay 8.Daire E:19998/5045 K:1998/3688 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:490 8.6.1999)


81-Hastalık iznine ayrılmış bulunan disiplin amirinin uyarma cezası verme yetkisi bulunmadığı hakkında (Danıştay 8.Daire E:1998/2038 K:1999/2990 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:491 13.5.1999)


82-TCDD Bölge Müdürlüklerinde işletme müdürü olarak görev yapanların müstakil bir işletmenin yöneticisi olarak görev yapanlar için belirtilen oranda özel hizmet tazminatı ve ek gösterge verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 8.Daire E:1996/3005 K:1999/2918 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:493 11.5.1999)


83- Jandarma ve polisin birlikte çalışmalarına gerek duyulan durumlarda, özel görevin yerine getirilmesi sırasında jandarma komutanı olan subayın polis memurunun amir olacağı hakkında (Danıştay 8.Daire E:1996/5175 K:1999/1956 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:495 12.4.1999)


84-Milli Eğitim Müdürlüğü inşaat şube müdürlüğü emrinde görevli teknik personele, Bayındırlık ve iskan Bakanlığında görevli emsali teknik personele ödenen oranda tazminat verilemeyeceği hakkında (Danıştay 8.Daire E:1997/1762 K:1999/2753 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:496 4.5.1999)


85-Konservatuarlar ile eğitim fakülteleri mezunları eşdeğer edilmeyeceğinden; eğitim fakültesi mezunu olan davacının, sözleşmeli sanatçı öğretim elemanı olarak çalıştırılması isteminin reddinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1997/1749, K:1999/4323, T:30.06.1999, Danıştay Dergisi:S.102, s.512)


86-Meslek yüksek okulu müdürü olan davacıya, profesörlük kadrosunda 3 yılını doldurmamış olmasına rağmen ek göstergesinin genel müdür seviyesinden yüksek olması nedeniyle makam tazminatı ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1996/1930, K:1999/4194, T:22.06.1999, Danıştay Dergisi:S.102, s.520)


87-Davalı üniversitede kısmi statüde görev yapan davacının görev süresinin uzatılmamasında, usulde paralellik ilkesi gereği ilk atamadaki usulün uygulanacağı yolunda yasa hükmü olmadığından, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8.Daire, E:1999/7119, K:1999/3067, T:18.05.1999, Danıştay Dergisi:S.102, s.522)


88-Profesör unvanı ile 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanların makam tazminatından yararlanamayacakları hakkında. (Danıştay 8.Daire E:1996/4494, K:1999/2624, T:30.04.1999, Danıştay Dergisi:S.102, s.524)


89-Halen özelleştirme program ve kapsamında bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de çalışan personelden emeklilik hakkını kazanıp ta emekli olmak isteyenlere 4046 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca emekli ikramiyelerinin %30 fazlasıyla ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 10. Daire, E:1996/9867, K:1999/3470, T:16.06.1999, Danıştay Dergisi:S.102, s.613)


90-Davacının 7.7.1982-30.12.1982 tarihleri arasında kullandığı 6 ay ücretsiz izin süresinin borçlandırılması istemiyle 29.7.1992 tarihinde yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda davanın reddine karar veren idare mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 10.Daire E:1997/4983 K:1999/3358 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:647 14.6.1999)


91-5 inci dereceli memur kadrosunda bulunan ve 4 üncü derecenin 7 nci kademesinden aylık alan davacıya daha üst derecede memur kadrosu olmaması sebebiyle üst dereceden kadro verilmemesi ve 657 sayılı Kanunun 67 nci maddesi uygulanarak kazanılmış hak aylığının 3 üncü dereceye yükseltilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında (Danıştay 12.Daire E:1997/3419 K:1999/1074 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:715 27.5.1999)


92-Kurumda bir hekim kadrosu ihdas edilerek tam gün kadrolu hekim çalıştırılmaya başlanmış olması ve dava konusu işlemin tesisinden sonra kadrolu hekimden başka aynı görev için part-time olarak geçici görevlendirme suretiyle personel alınmış olması karşısında hizmetin ortadan kalktığından söz edilemeyeceğinden 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan ve hizmetinde başarılı olmadığı yolunda bir tespit de bulunulmayan davacının kadroya geçirilmesi mümkün iken hizmetine ihtiyaç bulunmadığı nedeniyle sözleşmesinin feshine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında (Danıştay 12.Daire E:1998/930 K:1999/631 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:717 20.4.1999)


93- MKEK Genel Müdürlüğünde müşavir olarak görev yapan davacıya 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa 243 sayılı KHK ile eklenen ek 67 nci madde uyarınca tespit edilen XII Sayılı eşitlik cetveline göre daha önce görev yaptığı …Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü kadrosunun genel müdürlük kadrosu ile eşitlenmiş olması sebebiyle 657 sayılı Kanunun değişik 43 üncü maddesi gereğince genel müdürlük makam tazminatı ödenmesinin fabrika müdürlüğü görevini yürüttüğü tarihlerde genel müdürlük kadro unvanına makam tazminatı ödenmesi koşuluna bağlı bulunduğu hakkında (Danıştay 12.Daire E:1997/2738 K:1999/675 Danıştay Dergisi:102 Sayfa:720 21.4.1999)


94-Başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınan herhangi bir kadroya da atanmayan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine, alındıkları kadrodan aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesine olanak bulunmadığı hakkında (E:1999/86 K:1999/167 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:48 1.Daire 10.11.1999)


95-Görevinden alınarak başka bir göreve atanan ve bu atama işleminin iptali istemiyle açtığı davada mahkemece verilen yürütmenin durdurulması kararı gereğince görevine iade edilen bir kamu görevlisinin, yeniden görevinden alınarak başka göreve atanması ve bu işlemlere karşı dava açmamış olmasının, sonradan tesis edilen atama işlemlerini benimsediği, ilk işlemle menfaat ilişkisi kalmadığı ve bu işleme karşı açtığı dava ve iddialarından vazgeçtiği anlamında değerlendirilemeyeceğinden, iptal kararının uygulanması gerektiği hakkında. (Danıştay Birinci Daire, E.No:1999/140, K.No:1999/156, T:1.11.1999, Danıştay Dergisi:S.103, S.53)


96-Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik Hükümlerini Uygulamayıp bu yönetmelik hükümlerini uygulayan kamu görevlisine baskı yapıp tehdit etmenin TCK’ya göre suç oluşturduğu hakkında (E:1998/258 K:1999/2847 D:103 Sayfa:59 Danıştay 2.Daire 10.12.1999)


97-Memuriyetle hiçbir ilişkisi bulunmayan 12 kişinin sahte belgelerle milli eğitim müdürlüğü kadrolarına atanmalarının sağlanmasının TCK’nın 240 ıncı maddesine göre suç olduğu hakkında. (Danıştay 12. Daire, E.No:1998/418, K.No:1999/2942, T:28.09.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.61)


98-Rüşvet alma suçunun kovuşturulması 3628 sayılı Kanun uyarınca Cumhuriyet Savcılığınca yapılacağından İl Yönetim Kurulu kararının incelenmeksizin geri çevrilmesi hakkında. (Danıştay 12. Daire, E.No:1999/4105, K.No:1999/2963, T:23.12.1999, Danıştay Dergisi:S. 103, s.62)


99-İlgililerin vazife malulü sayılabilmesi için maluliyet doğuran olay sırasında görevli olmalarının tek başına yeterli olmayıp malullüğün görevin neden ve etkisiyle meydana gelmiş olması gerektiği hakkında. (İdari Davalar Daireleri Genel Kurulu, E.No:1998/725, K.No:1999/1082, T:19.11.1999, Danıştay Dergisi:S.103,s.71)


100-Polis memurunun görevli bulunduğu sırada geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu ölmesi nedeniyle eşine vazife malullüğü aylığı bağlanması gerektiği hakkında. (İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E.No:1998/431, K.No:1999/1090, T:19.11.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.73)


101-Resen emekliye sevk işlemleri yargı kararıyla iptal edilenlerin tekrar eski görevlerine dönmeleri halinde ikamet mahalli ve görev mahalli arası yolluklarının ödenmesi gerektiği hakkında. (E:1998/77 K:1999/954 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:76 İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 20.10.1999)


102-İptal kararının dava açılan kişilerin hukuki durumuna etki edeceği, idarenin boş kadrolara belli kişilerin atanması yolunda yargı kararıyla zorlanamayacağı hakkında (E:1998/283 K:1999/1218 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:85 İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 10.12.1999)


103-İdarece ileri sürülmeyen ancak “sebep ikamesi” yoluyla yargı yerince başka bir nedenle uyuşmazlığın çözülebileceği, görevden alma işleminin yargı yerince iptali üzerine bu kararın uygulanmasının ilke olarak yerine atanan kişinin görevden alınması yoluyla gerçekleştirileceği hakkında. (E:1999/775 K:1999/1200 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:88 İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 3.12.1999)


104-Aday memur olarak görev yapan davacının müfettiş raporuna dayalı olarak başvuru formu kendisi tarafından kendisi tarafından doldurulmadığı ve sınav kağıdında tahrifat yapılarak doğru cevap sayısının değiştirilerek yükseltildiği gerekçesiyle görevine son verilmesine ilişkin işlemde, kesin bir saptama bulunmaması ve sınav kağıdında iddia edilen tahrifatın olup olmadığı veya kimler tarafından yapıldığının kanıtlanmaması karşısında işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında. (E:1998/419 K:1999/887 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:92 İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 15.10.1999)


105-Milletvekili genel seçimlerine katılmak üzere görevinden istifa eden davacının idareye eski görevine iade için başvurduğu tarihte ilgili kadroda 3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre yapılan görevlendirme işlemi vekalet olarak nitelendirilemeyeceğinden uyuşmazlık konusu olan kadronun dolu olduğunun kabulü gerektiği hakkında. (E:1998/31 K:1999/847 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:95 İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 1.10.1999)


106-Eski yönetmelik hükümlerinde öngörülen usul ve esaslara göre başlatılmış olan atama prosedürünün aynı yönetmelik hükümleri doğrultusunda tamamlatılması gerektiği hakkında. (E:1999/2217 K:1999/2490 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:394 5.Daire 15.9.1999)


107-Müfettişlik görevinden Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 5 nci dereceli bir göreve atanan ve bu görevden emekli olan davacının emekli aylığına müfettişler için öngörülen ek göstergenin uygulanamayacağı hakkında. (E:1999/1589 K:1999/2758 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:397 5.Daire 3.9.1999)


108-Emekli sandığı iştirakçisi olan kadının Bağ-Kur’a tabi olan kocasından dolayı çocuğunun sandık sağlık yardımından faydalandırılmamasının hukuka aykırı olduğu hakkında. (E:1999/465 K:1999/2398 Danıştay Dergisi:103 Safta:398 5.Daire 6.7.1999)


109-Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde çalıştıktan sonra emekli sandığı iştirakçisi olanların emekli kesenek ve karşılıklarına esas alınacak aylık derece ve karşılıklarına esas alınacak aylık derece ve kademelerin hesaplanmasında, 5434 sayılı Kanunun Ek 18 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde sigortalı hizmet süresinin dikkate alınması gerekeceği hakkında. (Danıştay 5 nci Daire, E.No:1999/1725, K.No:1999/2396, T:6.7.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.401)


110-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı mesleki ve teknik okullarda eğitim ve öğretim amaçlı kurulan ve bu amaç doğrultusunda faaliyet gösteren atölyelerin 5434 sayılı Kanunun 32/d maddesi, kapsamında çalışanlara fiili hizmet zammı verilmesini gerektiren işyeri olarak nitelendirilemeyeceği hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1999/1484, K.No:1999/2399, T:6.7.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.402)


111-İsteğe bağlı emeklilik işlemini kurumun en yüksek amirinin onayıyla tekemmül ettiği ve onayla birlikte kamu görevlisi statüsü sona ererek emekli statüsü kazanan iştirakçinin daha sonra emeklilik isteminden vazgeçmesinin emeklilik işlemini geri almasını gerektirmeyeceği hakkında. (E:1999/2302 K:1999/2444 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:404 5.Daire 9.9.1999)


112-5434 sayılı Kanunun geçici 192 nci maddesi uyarınca, diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi işlerde çalışanlardan isteklerine bağlı olarak emekli sandığı ile ilgilendirileceklerin aynı Kanunun geçici 192 nci maddesi kapsamında sandık iştirakçiliği sağlananlarla sınırlı olduğu hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1999/466, K.No:1999/2970, T:14.10.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.406)


113-Emekliye ayrılma istemli dilekçelerinde emekliye ayrıldıkları tarihi itibariyle ikame ettikleri adresi bildirmiş olmaları nedeniyle kendilerine harcırah ödenmeyen ilgililerin, emekliye ayrıldıkları tarihten itibaren Harcırah Kanununun 56 ncı maddesinde öngörülen 6 aylık süre içinde adreslerini değiştirmiş olmaları halinde, bu süre içinde idareye başvurarak aynı Kanunun 10/2 nci maddesi uyarınca kendilerine harcırah ödenmesini isteyebilecekleri ve bu nedenle davalı idarece aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (E:1996/2675 K:1999/3256 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:409 5.Daire 28.10.1999)


114-Davacının aynı il sınırları içinde eşdeğer bir göreve atanması işleminin tesisinde; sübjektif bir nedenin de bulunmadığı anlaşıldığından, hukuka aykırı bulunmadığı hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1998/4808, K.No:1999/421, T:22.2.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.413)


115-İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca rütbeli görevde geçen hizmet süresinin, atama işleminde dikkate alınması gerektiği hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1997/1310, K.No:1999/12, T:5.1.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.415)


116-Tebellüğden kaçınmanın imza atmaktan da kaçma anlamında olduğu, tebellüğden imtina etmiş olan davacının atama işleminin idarece iptal edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (E:1999/399 K:1999/1452 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:417 5.Daire 10.5.1999)


117-12 yıl Daire Başkanlığı görevinde bulunan davacının, il müdür yardımcılığı görevine atanma işleminde görev ve unvan bakımından takdirde açık hata bulunduğu hakkında. (E:1998/2282 K:1999/1682 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:419 5.Daire 24.5.1999)


118-3046 sayılı Kanunun 11 nci maddesi kapsamında ilgili kuruluş olduğu anlaşılan TEDAŞ TA müessese müdür yardımcısı olup, kadrosunun kaldırılması nedeniyle genel müdürlük baş uzmanlığına atanan davacının durumunun 657 sayılı Kanunun 91/1 maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve yeni atandığı kadronun ek gösterge ve yan ödemelerinden yararlanacak olması nedeniyle iki görev arasındaki maaş farklarını almasına imkan bulunmadığı hakkında. (E:1998/4029 K:1999/2567 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:421 5.Daire 21.9.1999)


119-Davacının, eski görevine veya denk bir göreve ya da yurtdışındaki bir kadroya atanma isteminin, idarenin takdir yetkisi içinde değerlendirilebilecek bir husus olduğu; ceza yargılamasında esas alınan ilkelerle görevden alma işleminde idarece kullanılan takdir yetkisinin yargısal denetiminde esas alınan ilkelerin farklı olduğu hakkında (E:1998/1619 K:1999/1756 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:424 5.Daire 26.5.1999)


120-Görevin niteliği ve hizmetin özelliği dikkate alınarak ve davacının geçmiş hizmetleriyle kariyer ve liyakat ilkeleri de göz önünde bulundurularak tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (E:1996/976 K:1999/1655 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:427 5.Daire 21.5.1999)


121-Görevinde başarısızlığı yada başkaca bir olumsuzluğu ileri sürülmeyen ve sicilleri de olumlu olan davacının; disiplin cezasına dayanak alınan eylemlerinin ayrıca naklen atama işlemine de gerekçe alınmasının, atama işleminin cezalandırma amacı taşıdığını gösterdiği hakkında. (E:1998/2342 K:1999/853 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:430 5.Daire 7.4.1999)


122-Davacının uzun süre aynı yerde görev yapmış olmasının tek başına naklen atama sebebi oluşturmayacağı, rotasyona ilişkin esasların getiriliş amacının dikkate alınması gerektiği hakkında. (E:1998/4339 K:1999/967 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:433 5.Daire 14.4.1999)


123-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının rehber öğretmenliğe atama için fakültelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji bölümlerinden mezun olma şartı getiren kararında ve atama sırasında tekemmül işleminin gerçekleştiği tarihte yürürlükte buluna bu karar esas alınarak rehber öğretmenliğe atama için aranan öğrenim şartını taşımayan davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında (E:1997/3265 K:1999/3303 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:435 5.Daire 3.11.1999)


124-Davacının Teknik Hizmetler Sınıfında iken 657 sayılı Kanunun 36/C-1 maddesi uyarınca değerlendirilen ve işçi statüsünde geçen hizmet süresinin, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçtiği tarihteki üst öğrenimi nedeniyle yapılan intibakında 657 sayılı Kanunun 36/A-12-d maddesi uyarınca değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı hakkında. (E:1997/463 K:1999/3032 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:438 5.Daire 19.10.1999)


125-Yazılı ve sözlü olarak devamlı uyarılan davacının, idari yetersizliği nedeniyle görevden alınmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (E:1996/981 K:1999/1798 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:440 5.Daire 27.5.1999)


126-Görevinden uzaklaştırılan davacının terfiinde değerlendirilmeyen sürelerin hakkındaki yargı kararının kesinleşmesi üzerine 657 sayılı Kanunun 141 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince idarece kendiliğinden değerlendirilerek terfisinin yapılması gerektiği hakkında. (E:1997/428 K:1999/2734 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:443 5.Daire 30.9.1999)


127-Mali ve idari bakımdan özerk bir kamu kurumunun genel müdürü olan davacının afaki ve soyut bir sebeple geçici olarak görevlendirilmesinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile bağdaşmayacağı hakkında. (E:1996/2997 K.1999/3204 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:447 5.Daire 27.10.1999)


128-Davacı hakkında takipsizlik kararı verilip, iddianame düzenlenmemiş olduğundan personel güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formunda bu hususun belirtilmemesinin, yalan beyan olarak kabulüne ve dolayısıyla davacının memuriyete atanmasına engel hal olarak değerlendirilmesine imkan bulunmadığı hakkında. (E:1999/3652 K:1999/3292 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:449 5.Daire 3.11.1999)


129-Davacının I sayılı cetvelde bulunan pazarlama ve dağıtım müdürü kadrosundan II sayılı cetvele tabi şef pozisyonuna atanması hukuken mümkün bulunmadığı gibi, öğrenim durumu itibarıyla pazarlama ve dağıtım müdürlüğü kadrosunun kazanılmış hakkı olduğu dikkate alındığında, sahip olduğu haklar korunup gözetilmeden naklen atanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (E:1997/1204 K:1999/3891 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:453 5.Daire 25.11.1999)


130-Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin, Genel Müdürlüğün örgüt yapısı içinde yer alması ve genel müdürlükle olan hukuki bağlantıları karşısında, kendisiyle sözleşme imzalanmış sanatkar, uygulatıcı uzman memurluklar ve sair sözleşmeli görevlilerin diğer müdürlükler ve genel müdürlük emrine naklen atanmalarında yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (E:1996/1355 K:1999/3935 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:458 5.Daire 29.11.1999)


131-Boş bulunan bir kadroya, kamu yararı amacı ve hizmet gereklerini gözeterek en uygun kişiyi atamak üzere gerekli nitelikleri taşıyanlar arasında tercihte bulunmak yetkisine sahip bulunan idarenin, bu yetkisini belirli bir kişi lehine kullanmaya yargı kararıyla zorlanamayacağı hakkında. (E:1997/1899 K:1999/1526 Danıştay Dergisi.103 Sayfa:460 5.Daire 17.5.1999)


132-Belediyede sözleşmeli avukat çalıştırılmasının uygun görülmemesinin, mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanmasını amaçlayan vesayet yetkisinin sınırlarıyla bağdaşmayacağı hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1996/383, K.No:1999/3336, T:4.11.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.466)


133-Kamu Görevlisi olan davacı hakkında …DİŞ Hekimleri Odasınca disiplin cezası verilemeyeceği hakkında. (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:1999/1372, K.No:1999/5771, T:03.11.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.748)


134-Uyarma ve kınama cezalarının usul ve zamanaşımı yönlerinden hukuka uygun olduğunun saptanmasından sonra, bu cezalara karşı yargı yolunun açık olup olmadığının tartışılması gerektiği hakkında (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:1998/1220, K.No:1999/5359, T:21.10.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.756)


135-Öğretim görevlisi kadrosuna davacının atanmasının yapılmaması işleminin hukuka uygun olup olmadığı yargı yerlerince denetlenebilirse de; nedenleri belirtilerek ilan ettiği kadroya atama yapmayan davalı üniversitenin yargı yerince atamaya zorlanamayacağı hakkında. (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:1998/1881, K.No:1999/6161, T:15.11.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.779)


136-Eczacılık Fakültesi mezunu ve Mikrobiyoloji doçenti olan davacının İç Hastalıkları Anabilim Dalı doçentlik kadrosuna atanmamasında hukuka, mevzuata ve hizmet gereklerine aykırı bulunmadığı hakkında. (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:1998/2328, K.No:1999/5757, T:03.11.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.785)


137-Patoloji uzmanı olan ve asistan olarak görev yaparken kendi isteği ile üniversiteden ayrılan ve görevden ayrıldıktan sonra doçent unvanı alan davacının, ayrıldığı tarihte öğretim üyesi olmaması nedeniyle 2547 sayılı Kanunun 60/b maddesinden yararlanamayacağı hakkında (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:1998/1609, K.No:1999/6541, T:22.11.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.788)


138-Profesör olan davacıya, hastane başhekimliği görevinden dolayı ikinci görev aylığı ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:1997/719, K.No:1999/6278, T:17.11.1999, Danıştay Dergisi:S.103, s.789)


139-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde memur olarak görev yapmakta iken görevden çekilmiş sayılan ve idareyi gerçeğe aykırı beyanı ile yanıltarak stajyer öğretmenliğe atanan davacının, 657 sayılı Kanunun 97/B maddesi uyarınca bir yıl geçmeden memuriyete alınamayacağı nedeni ile görevine son verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (E:1999/975 K:1999/1732 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:970 12. Daire 6.10.1999)


140-“Taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet” suçundan yargılanması sonucunda 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılan ve bu cezanın infazı için cezaevinde bulunan davacının, 657 sayılı Kanunun 48/A-4 maddesindeki “kamu haklarından mahrum bulunmamak” şartını kaybettiğinden bahisle aynı yasanın 98/b maddesi uyarınca görevine son verilemeyeceği, bu durumda 657 sayılı Kanunun 137 nci madde ve devamı hükümleri uygulanarak işlem tesis edilmesi gerektiği hakkında. (E:1997/3319 K:1999/1785 Danıştay Dergisi:103 Sayfa:978 12. Daire 10.11.1999)


141-Disiplin cezaları sonucunda kurumla ilişiği kesilenlerden bu cezaları 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun kapsamına girenlerin göreve dönme istemlerinin idarece kabul zorunluluğu bulunmadığı, bu yoldaki başvuruların açıktan atanma talebi olarak değerlendirilmesi gerekeceği hakkında. (Danıştay Birinci Dairesi, Esas No:2000/33, Karar No:2000/42, T:28.03.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.26)


142-657 sayılı Kanunun 68/B maddesi uyarınca 1. dereceli APK Uzmanlığı kadrosuna atanan, daha sonra ihtiyaç dolaysıyla müktesebine uygun 3. dereceli bir kadroya yapılan atama işleminde hukuka aykırılık bulunmadı ve verilen kadronun kazanılmış hak sayılamayacağı hakkında. (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Esas No:2000/444, Karar No:2000/1000, T:13.10.2002, Danıştay Dergisi:S.104, s.65)


143-4483 sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce işlendiği öne sürülen bir suçtan dolayı KİT yöneticileri hakkında 399 sayılı KHK’nın 4483 sayılı Kanunda değiştirilmeden önceki 11/d maddesine göre soruşturma yapılacağından soruşturma izni verilmemesi yolundaki karara karşı yapılacak itirazın usulden reddi gerekeceği hakkında. (Danıştay İkinci Daire, Y.E.No:2000-1, Y.K.No:2000-1, T:1.02.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.45)


144-4483 sayılı Kanuna göre soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın yakınıcıya ve ilgili cumhuriyet başsavcısına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hakkında. (Danıştay İkinci Daire, E.No:2000/1317, K.No:2000/2326, T:24.07.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.49)


145-İptal davalarında uyuşmazlığın dava konusu işlemin tesis edildiği tarihteki maddi ve hukuki durum esas alınarak çözümlenmesi gerekip, davacı tarafından dava konusu işlemin tesisinden sonra verildiği için idarece değerlendirilmesi ve mahkemece uyuşmazlığın çözümünde dikkate alınması mümkün bulunmayan emeklilik dilekçesi ile sağlık özrüne ilişkin belgeler davalı idare değerlendirilmeden işlem tesis edildiği gerekçesi ile verilen iptal kakarında hukuki isabet bulunmadığı; ancak, davacının dava konusu işlemin tesisinden sonra idareye verdiği emeklilik dilekçesi ile sağlık özürü ile ilgili belgelerin idarece ayrıca değerlendirileceği ve bu hususta bir uyuşmazlığın çıkması halinde Mahkemece söz konusu talep ve belgeler incelenerek bir karar verileceği hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1999/3735, K.No:2000/605, T:22.02.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.258)


146-TODAİE’nin Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programına katılan davacının, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 37 nci maddesi uyarınca memuriyet mahalli dışına gönderilen memur durumunda olduğu, kendisine geçici görev gündeliği ve yolluk ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1997/1377, K.No:2000/339, T:31.01.2000, Danıştay Dergisi:S.104, s.261)


147-Devlet Memurları Kanununun 48 maddesinin askerlikle ilgili A-6 bendinde yer alan 3 halden birine durumu uyanların devlet memurluğuna girebilecekleri, dolaysıyla Belediye Zabıta Personel Yönetmeliğinde yer alan “eylemli askerliği yapmış olmak” koşulunun, 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinin A-6 bendinde yer alan askerlik durumu ile ilgili genel koşula aykırı olduğu hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E:No:1997/1

491 views

tesakademi
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ